herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
Uchwała Nr VIIk/XIV/163/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 października 2015 roku, wniesionej przez Pana T. M. 2015-11-25 11:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XIV/162/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr IIk/XV/195/96 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 1996 roku o utworzeniu Osiedla "Śmiechowo Północ I" 2015-11-25 11:25
UCHWAŁA Nr VIIk/XIV/161/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Wejherowa do stowarzyszenia gmin p.n. "Samorządowe Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S6" 2015-11-25 11:28
Uchwała Nr VIIk/XIV/160/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2016 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2015-11-25 11:59
Uchwała Nr VIIk/XIV/159/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XL/479/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach 2015-11-25 12:03
Uchwała Nr VIIk/XIV/158/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Vk/XL/443/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 października 2009 roku w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom we fragmencie miasta Wejherowa pod nazwą Wzgórze Ojca Grzegorza 2015-11-25 12:04
Uchwała Nr VIIk/XIV/157/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami: I Brygady Pancernej WP, Tartaczną i Budowlanych 2015-11-25 12:06
Uchwała Nr VIIk/XIV/156/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie 2015-11-25 11:19
Uchwała Nr VIIk/XIV/155/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana i kwartał zabudowy ul. Dąbrowskiego 2015-11-25 11:16
Uchwała Nr VIIk/XIV/154/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim 2015-11-25 11:13
Uchwała Nr VIIk/XIV/153/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi z dnia 12 października 2015 roku na uchwałę Nr VIk/XXXV/408/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 roku, poz. 3459) ? w części dotyczącej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 27/44, obręb 3 w Wejherowie 2015-11-25 11:08
Uchwała Nr VIIk/XIV/152/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2015-11-24 15:10
Uchwała Nr VIIk/XIV/151/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zamiany udziałów w nieruchomościach pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą prawną 2015-11-24 15:08
Uchwała Nr VIIk/XIV/150/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie uchwały nr VIIk/XII/121/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2015-11-24 15:01
Uchwała Nr VIIk/XIV/149/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 2015-11-24 15:00
Uchwała Nr VIIk/XIV/148/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa od Skarbu Państwa ? Agencji Mienia Wojskowego 2015-11-24 14:59
Uchwała Nr VIIk/XIV/147/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2015-11-24 14:58
Uchwała Nr VIIk/XIV/146/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2015-11-24 14:57
Uchwała Nr VIIk/XIV/145/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta jako Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Spółki z o.o. z siedzibą w Wejherowie 2015-11-24 14:56
UCHWAŁA Nr VIIk/XIV/144/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wejherowa" 2015-11-24 15:07
UCHWAŁA Nr VIIk/XIV/143/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej ? ulicy Nadbrzeże Redy, zlokalizowanej na terenie Gminy Miasta Wejherowa poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej 2015-11-24 15:03
UCHWAŁA Nr VIIk/XIV/142/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie pomocy w zakupie sprzętu i materiałów biurowych do nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 2015-11-24 14:59
UCHWAŁA Nr VIIk/XIV/141/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa stanowiącym załącznik do uchwały nr VIIk/III/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. 2015-11-24 14:52
UCHWAŁA Nr VIIk/XIV/140/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa 2015-11-24 14:55
Uchwała Nr VIIk/XIV/139/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania poboru tej opłaty na targowiskach prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2015-11-24 14:53
Uchwała Nr VIIk/XIV/138/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 2015-11-24 14:50
Uchwała Nr VIIk/XIV/137/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXIII/268/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości 2016-01-08 13:46
Uchwała Nr VIIk/XIV/136/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXIII/269/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2015-11-24 14:41
Uchwała Nr VIIk/XIV/135/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-11-24 14:39
Uchwała Nr VIIk/XIV/134/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2015-11-24 12:31
Uchwała Nr VIIk/XIV/133/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/III/12/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2015-11-24 12:26
Uchwała Nr VIIk/XIV/132/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2015-11-24 10:50