Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIk/XII/113/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015

Uchwała Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

 o kwotę

 731 835 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

 o kwotę

 7 431 835 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

 3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy

 o kwotę

 6 700 000 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 3

 

 

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

 1. Dochody budżetowe

 w tym:

 - dochody bieżące

 - dochody majątkowe

 160 700 295 zł
 

 151 202 780 zł

 9 497 515 zł

 2. Wydatki budżetowe

 w tym:

 - wydatki bieżące

 - wydatki majątkowe

 182 862 724 zł
 

 142 140 755 zł

 40 721 969 zł

 3. Deficyt budżetu

 4. Przychody budżetowe

 22 162 429 zł

 26 079 757 zł

 w tym:

 

 - wolne środki

 18 971 381 zł

 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku
krajowym

 408 376 zł

 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

 6 700 000 zł

 5. Rozchody budżetowe

 3 917 328 zł

 z przeznaczeniem na:

 

 - spłatę otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów

 2 417 328 zł

 - wykup innych papierów wartościowych

 1 500 000 zł

§ 3.  Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 22 162 429 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 18 971 381 zł oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 191 048 zł.

§ 4.  Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015” do uchwały
Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 roku” do uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1.  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

2.  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 191 048 zł,

3.  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 917 328 zł.

§ 7.  Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do zaciągnięcia kredytu do wysokości
6 700 000 zł, w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 191 048 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 508 952 zł.

§ 8.  Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody Gminy Miasta Wejherowa w latach 2016 – 2030.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.

D O C H O D Y

 Zwiększa się dochody budżetu miastao kwotę 841 835 zł


 Dział

 §

 Wyszczególnienie

 Kwota

 600

 

 Transport i łączność

 31 900 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 1 030 zł

 

 0690

 - wpływy z różnych opłat

 1 030 zł

 

 

 2/ Dochody majątkowe

 30 870 zł

 

 6207

 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

 30 870 zł

 

 

 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 30 870 zł

 700

 

 Gospodarka mieszkaniowa

 2 670 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 2 670 zł

 

 0690

 - wpływy z różnych opłat

 2 670 zł

 754

 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 16 840 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 16 840 zł

 

 0690

 - wpływy z różnych opłat

 16 840 zł

 756

 

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 17 065 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 17 065 zł

 

 0690

 - wpływy z różnych opłat

 17 065 zł

 801

 

 Oświata i wychowanie

 760 550 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 90 550 zł

 

 0690

 - wpływy z różnych opłat

 550 zł

 

 0970

 - wpływy z różnych dochodów

 90 000 zł

 

 

 2/ Dochody majątkowe

 670 000 zł

 

 6260

 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 670 000 zł

 900

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 12 810 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 12 810 zł

 

 0690

 - wpływy z różnych opłat

 12 810 zł


Zmniejsza się dochody budżetu miastao kwotę 110 000 zł


 Dział

 §

 Wyszczególnienie

 Kwota

 750

 

 Administracja publiczna

 20 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 20 000 zł

 

 0690

 - wpływy z różnych opłat

 20 000 zł

 801

 

 Oświata i wychowanie

 90 000 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 90 000 zł

 

 2900

 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 90 000 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.

WYDATKI

 Zwiększa się wydatki budżetu miastao kwotę 7 553 446 zł Dział

 Rozdział

 Wyszczególnienie

 kwota

 600

 

 Transport i łączność

 2 162 800 zł

 

 60016

 Drogi publiczne gminne

 1 813 800 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 400 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 400 000 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 1 413 800 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 1 413 800 zł

 

 60017

 Drogi wewnętrzne

 289 000 zł

 

 

 1/ Wydatki majątkowe

 289 000 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 289 000 zł

 

 60053

 Infrastruktura telekomunikacyjna

 60 000 zł

 

 

 1/Wydatki majątkowe

 60 000 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 60 000 zł

 700

 

 Gospodarka mieszkaniowa

 3 104 351 zł

 

 70004

 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

 919 200 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 312 200 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 312 200 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 607 000 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 607 000 zł

 

 70005

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 2 185 151 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 80 151 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 80 151 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 2 105 000 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 2 105 000 zł

 710

 

 Działalność usługowa

 30 000 zł

 

 71014

 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 30 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 30 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 30 000 zł

 750

 

 Administracja publiczna

 929 915 zł

 

 75022

 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 19 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 19 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 19 000 zł

 

 75023

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 623 337 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 594 777 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 254 246 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 340 531 zł

 

 

 2/ Wydatki majątkowe

 28 560 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 28 560 zł

 

 75075

 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 270 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 270 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 270 000 zł

 

 75095

 Pozostała działalność

 17 578 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 17 578 zł

 

 

 -  wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 578 zł

 754

 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 195 900 zł

 

 75414

 Obrona cywilna

 5 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 5 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 5 000 zł

 

 75416

 Straż gminna (miejska)

 190 900 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 166 900 zł

 

 

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

 8 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 6 500 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 152 400 zł

 

 

 2/Wydatki majątkowe

 24 000 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 24 000 zł

 801

 

 Oświata i wychowanie

 630 000 zł

 

 80101

 Szkoły podstawowe

 482 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 77 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 77 000 zł

 

 

 2/Wydatki majątkowe

 405 000 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 405 000 zł

 

 80104

 Przedszkola

 74 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 74 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 74 000 zł

 

 80110

 Gimnazja

 10 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 10 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 10 000 zł

 

 80113

 Dowożenie uczniów do szkół

 64 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 64 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 64 000 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 253 980 zł

 

 85202

 Domy Pomocy Społecznej

 100 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 100 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 100 000 zł

 

 85205

 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 3 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 3 000 zł

 

 

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

 3 000 zł

 

 85212

 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 8 600 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 8 600 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 8 600 zł

 

 85214

 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 135 880 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 135 880 zł

 

 

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

 135 880 zł

 

 85219

 Ośrodki Pomocy Społecznej

 6 500 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 6 500 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 6 500 zł

 900

 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 171 500 zł

 

 90001

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 84 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 69 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 69 000 zł

 

 

 2/Wydatki majątkowe

 15 000 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 15 000 zł

 

 90003

 Oczyszczanie miast i wsi

 15 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 15 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 15 000 zł

 

 90004

 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 30 000 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 30 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 30 000 zł

 

 90095

 Pozostała działalność

 42 500 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 42 500 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 42 500 zł

 921

 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 25 000 zł

 

 92195

 Pozostała działalność

 25 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 25 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 25 000 zł

 926

 

 Kultura fizyczna

 50 000 zł

 

 92601

 Obiekty sportowe

 40 000 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 40 000 zł

 

 

 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 40 000 zł

 

 92695

 Pozostała działalność

 10 000 zł

 

 

 1/Wydatki majątkowe

 10 000 zł

 

 

 - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

 10 000 zł


 Zmniejsza się wydatki budżetu miastao kwotę 121 611 zł


 Dział

 Rozdział

 Wyszczególnienie

 kwota

 757

 

 Obsługa długu publicznego

 55 760 zł

 

 75702

 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 55 760 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 55 760 zł

 

 

 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

 55 760 zł

 852

 

 Pomoc społeczna

 65 851 zł

 

 85215

 Dodatki mieszkaniowe

 65 851 zł

 

 

 1/Wydatki bieżące

 65 851 zł

 

 

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

 65 851 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

 §

 Wyszczególnienie

 Plan 2015 r.

 Zmniejszenia

 Zwiększenia

 Plan po zmianach

 

 Przychody

 

 

 

 

 950

 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

 18 971 381 zł

 

 

 18 971 381 zł

 952

 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

 408 376 zł

 

 6 700 000 zł

 7 108 376 zł

 

 Razem

 19 379 757 zł

 

 6 700 000 zł

 26 079 757 zł

 

 Rozchody

 

 

 

 

 992

 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

 3 917 328 zł

 1 500 000 zł

 

 2 417 328 zł

 982

 Wykup innych papierów wartościowych

 

 

 1 500 000 zł

 1 500 000 zł

 

 Razem

 3 917 328 zł

 1 500 000 zł

 1 500 000 zł

 3 917 328 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

   1/ Dotacje


 Dział

 Rozdział

 Treść

  Kwota 

 750

  

 Administracja publiczna

  760 500 zł

  

 75011

 Urzędy wojewódzkie

 760 500 zł

  

  

 1/ Dochody bieżące

  760 500 zł

  

  

   - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

  760 500 zł

 751

  

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

  197 624 zł

  

 75101

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

  7 940 zł

  

  

 1/ Dochody bieżące

  7 940 zł

  

  

   - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

  7 940 zł

 

 75107

 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 130 937 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 130 937 zł

 

 

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 130 937 zł

 

 75110

 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

 58 747 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 58 747 zł

 

 

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 58 747 zł

 801

 

 Oświata i wychowanie

 393 517 zł

 

 80101

 Szkoły podstawowe

 245 558 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 245 558 zł

 

 

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 245 558 zł

 

 80110

 Gimnazja

 141 972 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 141 972 zł

 

 

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 141 972 zł

 

 80150

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 5 987 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 5 987 zł

 

 

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 5 987 zł

 852

  

 Pomoc społeczna

  15 096 713 zł

  

 85212

 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  14 500 000 zł

  

  

 1/ Dochody bieżące

  14 500 000 zł

  

  

   - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

  14 500 000 zł

  

 85213

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

  85 500 zł

  

  

 1/ Dochody bieżące

 85 500 zł

  

  

   - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

  85 500 zł

  

 85215

 Dodatki mieszkaniowe

 1 224 zł

  

  

 1/ Dochody bieżące

 1 224 zł

  

  

   - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 1 224 zł

 

 85219

 Ośrodki pomocy społecznej

 6 400 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 6 400 zł

 

 

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 6 400 zł

  

 85228

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  495 000 zł

  

  

 1/ Dochody bieżące

  495 000 zł

  

  

   - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

  495 000 zł

 

 85295

 Pozostała działalność

 8 589 zł

 

 

 1/ Dochody bieżące

 8 589 zł

 

 

 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 8 589 zł

  

  

 OGÓŁEM

 16 448 354 zł
   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

 Dział

 Rozdział

 Treść

  Kwota 

 750

  

 Administracja publiczna

  760 500 zł

  

 75011

 Urzędy wojewódzkie

  760 500 zł

  

  

 1/ Wydatki bieżące

  760 500 zł

  

  

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  745 550 zł

  

  

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

  14 950 zł

 751

  

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 197 624 zł

  

 75101

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

  7 940 zł

  

  

 1/ Wydatki bieżące

  7 940 zł

  

  

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

  6 342 zł

  

  

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 598 zł

 

 75107

 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 130 937 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 130 937 zł

 

 

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 43 492 zł

 

 

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 15 005 zł

 

 

 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 72 440 zł

 

 75110

 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

 58 747 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 58 747 zł

 

 

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 23 877 zł

 

 

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 5 370 zł

 

 

 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 29 500 zł

 801

 

 Oświata i wychowanie

 393 517 zł

 

 80101

 Szkoły podstawowe

 245 558 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 245 558 zł

 

 

 - Dotacje na zadania bieżące

 26 460 zł

 

 

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 219 098 zł

 

 80110

 Gimnazja

 141 972 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 141 972 zl

 

 

 - Dotacje na zadania bieżące

 5 149 zł

 

 

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 136 823 zł

 

 80150

 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 5 987 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 5 987 zł

 

 

 - Dotacje na zadania bieżące

 1 163 zł

 

 

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 4 824 zl

 852

  

 Pomoc społeczna

  15 096 713 zł

  

 85212

 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  14 500 000 zł

  

  

 1/ Wydatki bieżące

 14 500 000 zł

  

  

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 226 799 zł

  

  

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

  13 031 zł

  

  

 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

  13 260 170 zł

  

 85213

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 85 500 zł

  

  

 1/ Wydatki bieżące

 85 500 zł

  

  

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 85 500 zł

  

 85215

 Dodatki mieszkaniowe

  1 224 zł

  

  

 1/ Wydatki bieżące

 1 224 zł

  

  

 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

  1 224 zł

 

 85219

 Ośrodki pomocy społecznej

 6 400 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 6 400 zł

 

 

 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 6 400 zł

  

 85228

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  495 000 zł

  

  

 1/ Wydatki bieżące

  495 000 zł

  

  

 -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

  495 000 zł

 

 85295

 Pozostała działalność

 8 589 zł

 

 

 1/ Wydatki bieżące

 8 589 zł

 

 

 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 5 800 zł

 

 

 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 789 zł

  

  

 OGÓŁEM

  16 448 354 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIIk/XII/113/2015
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 11 września 2015 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2015 roku

 Dział

 Rozdział

 Treść

 Kwota dotacji

 podmiotowej

 celowej

 Jednostki sektora finansów publicznych

 921

 92109

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 3 880 000 zł

 

 921

 92116

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 987 513 zł

 

 921

 92118

 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

 100 000 zł

 600

 60014

 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

 445 000 zł

 Razem

 4 867 513 zł

 545 000 zł

 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

 801

 80101

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 2 288 890 zł

 

 801

 80101

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 11 604 zł

 

 801

 80101

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 14 856 zł

 

 801

 80103

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 270 618 zł

 

 801

 80104

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 5 448 423 zł

 

 801

 80104

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

 400 000 zł

 

 801

 80105

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 1 350 066 zł

 

 801

 80106

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 1 000 000 zł

 

 801

 80110

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 324 482 zł

 

 801

 80110

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 5 149 zł

 

 801

 80149

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 606 900 zł

 

 801

 80150

 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 75 000 zł

 

 801

 80150

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 569 zł

 

 801

 80150

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 594 zł

 

 630

 63003

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 1 000 zł

 630

 63003

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 5 000 zł

 851

 85111

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 200 000 zł

 851

 85111

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 30 000 zł

 851

 85153

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 15 000 zł

 851

 85154

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 31 000 zł

 851

 85154

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 174 000 zł

 851

 85195

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 20 200 zł

 851

 85195

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

 2 000 zł

 851

 85195

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 22 800 zł

 921

 92105

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 500 zł

 921

 92105

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

 8 000 zł

 921

 92105

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 51 500 zł

 921

 92120

 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 654 000 zł

 926

 92605

 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 111 500 zł

 926

 92605

 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 118 500 zł

 Razem

 11 797 151 zł

 1 445 000 zł

 Ogółem

 16 664 664 zł

 1 990 000 zł

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-09-2015 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 15-09-2015 14:46