herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
Uchwała Nr VIIk/X/110/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania Komisji Doraźnej do ustalenia zasad dalszego funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2015-06-26 13:42
Uchwała Nr VIIk/X/109/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Wejherowa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku 2015-06-26 13:40
Uchwała Nr VIIk/X/108/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia na sesji Rady opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych 2015-06-26 13:38
Uchwała Nr VIIk/X/107/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku" oraz "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku" 2015-06-26 13:37
Uchwała Nr VIIk/X/106/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Wejherowskiego 2015-06-26 13:34
Uchwała Nr VIIk/X/105/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2015-06-26 13:32
Uchwała Nr VIIk/X/104/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. "Górek Bolszewskich", w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych 2015-06-26 13:29
Uchwała Nr VIIk/X/103/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka 2015-06-26 13:23
Uchwała Nr VIIk/X/102/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Łęgowskiego 2015-06-26 13:21
Uchwała Nr VIIk/X/101/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby prawnej 2015-06-26 13:18
Uchwała Nr VIIk/X/100/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych 2015-06-26 13:17
Uchwała Nr VIIk/X/99/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2015-06-26 13:15
Uchwała Nr VIIk/X/98/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 2015-06-26 13:14
Uchwała Nr VIIk/X/97/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi 2015-06-26 13:13
Uchwała Nr VIIk/X/96/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 2015-06-26 13:12
Uchwała Nr VIIk/X/95/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Sobieskiego 306 w Wejherowie stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa 2015-06-26 13:11
Uchwała Nr VIIk/X/94/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5 2015-06-26 13:05
Uchwała Nr VIIk/X/93/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobą fizyczną 2015-06-26 13:04
Uchwała Nr VIIk/X/92/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2015-06-26 12:58
Uchwała Nr VIIk/X/91/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2015-06-26 12:57
Uchwała Nr VIIk/X/90/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2015-06-26 12:55
Uchwała Nr VIIk/X/89/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ? Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie 2015-06-26 12:55
Uchwała Nr VIIk/X/88/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/III/12/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2015-06-26 12:53
Uchwała Nr VIIk/X/87/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2015-06-26 12:34
Uchwała Nr VIIk/X/86/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2014 rok 2015-06-26 11:44
Uchwała Nr VIIk/X/85/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-26 11:42