herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
Uchwała Nr VIIk/VI/76/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-04-03 12:10
Uchwała Nr VIIk/VI/75/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2015-04-16 14:42
Uchwała Nr VIIk/VI/74/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XLIX/580/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2015 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2015-04-03 12:08
Uchwała Nr VIIk/VI/73/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie dołączenia Gimnazjum Nr 5 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Teodora Bolduana w Wejherowie 2015-04-03 12:06
Uchwała Nr VIIk/VI/72/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5 2015-04-03 12:06
Uchwała Nr VIIk/VI/71/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XLV/523/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonych podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2015-04-03 12:04
Uchwała Nr VIIk/VI/70/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017 2015-04-03 12:01
Uchwała Nr VIIk/VI/69/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014" 2015-04-03 12:00
Uchwała Nr VIIk/VI/68/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2014 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2015-04-03 11:58
Uchwała Nr VIIk/VI/67/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasta Wejherowa 2015-04-03 11:56
Uchwała Nr VIIk/VI/66/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia trasy ich przebiegu 2015-04-03 11:55
Uchwała Nr VIIk/VI/65/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XL/479/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach 2015-04-03 11:53
Uchwała Nr VIIk/VI/64/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXI/361/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 2152) 2015-04-03 11:51
Uchwała Nr VIIk/VI/63/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013-2017 2015-04-03 11:49
Uchwała Nr VIIk/VI/62/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIk/XLIX/577/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Sucharskiego, Spokojną oraz od południa terenami leśnymi 2015-04-03 11:48
Uchwała Nr VIIk/VI/61/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa od Skarbu Państwa 2015-04-03 11:46
Uchwała Nr VIIk/VI/60/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Skarbu Państwa 2015-04-03 11:45
Uchwała Nr VIIk/VI/59/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych mienia Skarbu Państwa 2015-04-03 11:44
Uchwała Nr VIIk/VI/58/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych mienia Skarbu Państwa 2015-04-03 11:42
Uchwała Nr VIIk/VI/57/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych mienia Skarbu Państwa 2015-04-03 11:41
Uchwała Nr VIIk/VI/56/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Skarbu Państwa 2015-04-03 11:40
Uchwała Nr VIIk/VI/55/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wejherowskiego prawa użytkowania wieczystego 2015-04-03 11:36
Uchwała Nr VIIk/VI/54/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2015-04-03 11:34
Uchwała Nr VIIk/VI/53/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2015-04-03 11:31
Uchwała Nr VIIk/VI/52/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2015-04-03 11:21
Uchwała Nr VIIk/VI/51/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości 2015-04-03 11:19
Uchwała Nr VIIk/VI/50/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego nabytego od Gminy Miasta Wejherowa, którego cena została rozłożona na raty, w formie umowy dożywocia 2015-04-03 11:18
Uchwała Nr VIIk/VI/49/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na okres od 31 marca 2015 roku do 31 marca 2016 roku 2015-04-03 11:05
Uchwała Nr VIIk/VI/48/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIk/V/46/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w Wejherowie 2015-04-03 11:02
Uchwała Nr VIIk/VI/47/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/XXVII/290/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do tworzonego Stowarzyszenia Gmin "Małe Trójmiasto Kaszubskie" z siedzibą w Wejherowie 2015-04-03 11:00
Uchwała Nr VIIk/VI/46/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Wejherowa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-04-03 10:57
UCHWAŁA Nr VIIk/VI/45/2015 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - dom przy ul. Wałowej 24A w Wejherowie 2015-04-03 10:27
Uchwała Nr VIIk/VI/44/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów 2015-04-03 10:22
Uchwała Nr VIIk/VI/43/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dom przy ul. Wybickiego 1 w Wejherowie 2015-04-03 10:21
Uchwała Nr VIIk/VI/42/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. Św. Jacka 14 w Wejherowie 2015-04-03 10:16
Uchwała Nr VIIk/VI/41/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy Placu Jakuba Wejhera 17 w Wejherowie 2015-04-03 10:12
Uchwała Nr VIIk/VI/40/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Sobieskiego 310 w Wejherowie 2015-04-03 10:10
Uchwała Nr VIIk/VI/39/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. 10 Lutego 4-5 w Wejherowie 2015-04-03 10:08
Uchwała Nr VIIk/VI/38/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2015-2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia "Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie" 2015-04-03 09:58
Uchwała Nr VIIk/VI/37/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie pomocy w zakupie radiowozu oraz wyposażenia do nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 2015-04-03 09:51
Uchwała Nr VIIk/VI/36/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych 2015-04-03 09:47
Uchwała Nr VIIk/VI/35/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania "Iluminacja świetlna budynku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie" 2015-04-03 09:39
Uchwała Nr VIIk/VI/34/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania "Przebudowa ulicy Odrębnej" 2015-04-03 09:25
Uchwała Nr VIIk/VI/33/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/III/12/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2015-04-03 07:47
Uchwała Nr VIIk/VI/32/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2015-04-03 07:41