herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
Uchwała Nr VIIk/III/27/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XLIX/580/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2015 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2014-12-23 15:21
Uchwała Nr VIIk/III/26/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015" 2014-12-23 15:19
Uchwała Nr VIIk/III/25/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" 2014-12-23 13:54
Uchwała Nr VIIk/III/24/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia trasy ich przebiegu 2014-12-23 13:52
Uchwała Nr VIIk/III/23/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXXVI/435/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości 2014-12-23 13:50
Uchwała Nr VIIk/III/22/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym 2015-11-10 11:37
Uchwała Nr VIIk/III/21/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym 2015-11-10 11:45
Uchwała Nr VIIk/III/20/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Skarbem Państwa 2014-12-23 13:46
Uchwała Nr VIIk/III/19/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Wejherowa nieruchomości w drodze darowizny 2014-12-23 13:44
Uchwała Nr VIIk/III/18/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a osobami fizycznymi 2014-12-23 13:42
Uchwała Nr VIIk/III/17/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych prawa własności nieruchomości 2014-12-23 13:39
Uchwała Nr VIIk/III/16/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2014-12-23 13:37
Uchwała Nr VIIk/III/15/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej do ustalenia zasad dalszego funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku ze zmianami przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2014-12-23 13:33
Uchwała Nr VIIk/III/14/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa 2014-12-23 13:31
Uchwała Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 2014-12-23 13:29
Uchwała Nr VIIk/III/12/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2014-12-23 13:25
Uchwała Nr VIIk/III/11/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014-12-23 13:22