Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie w okresie od 22.05.2014 roku do 31.07.2014 roku stanowiska sprzedaży truskawek i innych owoców


Prezydent Miasta Wejherowa

ogłasza pierwszy pisemny

przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie w okresie od 22.05.2014 roku do 31.07.2014 roku stanowiska sprzedaży truskawek i innych owoców. Powierzchnia stanowiska 4 m2.

Lokalizacja stanowiska: stawka wywoławcza:

- ul. Dworcowa (obok budynku Policji), - 20 zł netto dziennie za stanowisko

Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

Oprócz stawki dzierżawnej należy uiszczać opłatę targową u inkasenta, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wejherowa w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa.

Wadium w wysokości 500 zł za stanowisko (słownie złotych: pięćset) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 14116022020000000061963861 w Banku Millennium S.A. O/Wejherowo najpóźniej do dnia 20.05.2014 roku.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu

Oferent traci wadium na rzecz Urzędu Miejskiego jeżeli:

  • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

  • przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

Wadia oferentów uczestniczących w niniejszym przetargu zostaną zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym oferentem jednak nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Do przetargu mogą przystąpić tylko osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Wejherowa.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest podana w tej ofercie wysokość stawki za dzierżawę gruntu. Oferta winna zawierać:

1. Nazwę oferenta

2. Proponowaną stawkę netto za wydzierżawienie stanowiska dziennie,

3. Dowód wpłaty wadium

Oferta musi być podpisana przez oferenta. Oferta musi być czytelna. Wszelkie skreślenia winny być parafowane przez oferenta. Oferta niekompletna lub złożona przez osobę zadłużoną wobec Gminy Miasta Wejherowa zostanie odrzucona.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Truskawki - stanowisko”, oraz danymi oferenta (pełna nazwa firmy i adres).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie Pl. J. Wejhera nr 8, do dnia 21 maja 2014 roku do godz. 800. Oferty będą przyjmowane tylko do wyznaczonego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 21 maja 2014 roku o godz. 830 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.

Umowa dzierżawy zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę dzienną za wydzierżawienie stanowiska.

Oferent, który przetarg wygra będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały okres dzierżawy w terminie do 10 czerwca 2014 roku.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z propozycją jednakowej stawki, które okażą się najkorzystniejsze, przewiduje się wezwanie oferentów, którzy złożyli takie oferty do złożenia ofert dodatkowych.

W przypadku gdy oferent, który przetarg wygra odmówi podpisania umowy, przewiduje się wezwanie pozostałych oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 203. tel. 677-71-53,677-71-43.

Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej Prezydent Miasta ogłosi wynik przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz przekazując powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu. W zawiadomieniu przekazanym do oferenta, którego oferta została wybrana Prezydent Miasta określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków umowy oraz swobodnego wyboru oferenta.

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Ślusałek 07-05-2014 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Ślusałek 23-05-2014 10:33