Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XXXVI/439/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/XLI/446/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2002 roku Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie

UchwałaNr VIk/XXXVI/439/2013
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2013 r.

o zmianie uchwały Nr IIIk/XLI/446/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2002 roku Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 406), art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 642 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594, z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa

uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr IIIk/XLI/446/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 września 2002 roku Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, dokonuje się następujących zmian:

1. Przepis § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Z dniem 1 stycznia 2014 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zmienia status na gminną instytucję kultury - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

2) Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie ma siedzibę w Wejherowie przy ulicy Kaszubskiej 14.

3) Miejska Biblioteka im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, z dniem 1 stycznia 2014 roku zostanie wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Wejherowa pod pozycją 2, uzyskując osobowość prawną, a jednocześnie zostanie wykreślona z tego Rejestru Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

2. Przepis § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Z dniem 1 stycznia 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie przejmuje całość mienia i pracowników dotychczasowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, a którzy to pracownicy dotychczasowej instytucji kultury stają się z tym dniem pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

2) Z dniem 1 stycznia 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie przejmuje całość należności i zobowiązań dotychczasowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie. Przejęcie mienia / majątku ruchomego i nieruchomości, wierzytelności i zobowiązań oraz wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy następuje z chwilą wpisania Biblioteki do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Wejherowa.

3. Przepis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa miasta Wejherowa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury realizując zadania określone jej Statutem.

4. Przepis § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: Gmina jako Organizator zapewnia Bibliotece lokal, środki finansowania niezbędne do prowadzenia statutowej działalności, w szczególności środki na wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie zawodowe pracowników oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

5. Uchyla się § 5 uchwały oraz załącznik do uchwały, czyli Statut Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra  Majkowskiego w Wejherowie.

6. Pozostałe postanowienia zmienianej uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie nadaje się Statut w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IVk/XXIII/283/2004 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w Statucie Samorządowej Instytucji Kultury - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik do Uchwały Nr VIk/XXXVI/439/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5  listopada 2013 r.

Statut
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie

Od 2002 roku, w którym Rada Miasta Wejherowa podjęła przedmiotową uchwałę miały miejsce istotne zmiany uregulowań w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku poz. 406).

W dniu 31 grudnia 2013 roku wygasa także ostatnie Porozumienie z dnia 1 stycznia 2012 roku Gminy Miasta Wejherowa z Powiatem Wejherowskim w sprawie powierzenia Bibliotece zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego.

Z powyższych przyczyn niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały o zmianie formy organizacyjno-prawnej działalności Biblioteki i nadanie Bibliotece statusu miejskiej biblioteki publicznej.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.  Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego działa na podstawie - ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 406) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Wejherowa.

2. Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest miasto Wejherowo.

3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, która posiada osobowość prawną i wpisana jest do Rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 2.

4. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.

§ 3. 1. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo.

2. Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Wejherowa.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 4. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,

- prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,

- organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

- prowadzenie działalności interdyscyplinarnej na styku działań literackich, muzycznych, plastycznych i multimedialnych w przestrzeni publicznej miasta,

- współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa.

3. Biblioteka realizuje zadania biblioteki wynikające z potrzeb społeczeństwa. 

Rozdział 3.
Organizacja Biblioteki

§ 5. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wejherowa na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Powołanie Dyrektora następuje na czas określony od 3 do 7 lat.

§ 6. 1. Szczegółową organizację i strukturę wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działającej w niej organizacji związkowych.

2. System kontroli zarządczej Biblioteki określa Regulamin nadawany przez Dyrektora Biblioteki.

3. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określają regulaminy wewnętrzne wprowadzone przez Dyrektora.

§ 7. 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze bibliograficznym, edukacyjnym, dokumentacyjnym i popularyzatorskim.

2. Biblioteka gromadzi, chroni i udostępnia materiały biblioteczne, a w szczególności zbiory związane z Wejherowem i jego mieszkańcami, Kaszubami i Pomorzem.

§ 8.  Biblioteka wykonuje swoje zadania w siedzibie głównej w Wejherowie przy ulicy Kaszubskiej 14 oraz Filiach Biblioteki.

§ 9. 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Biblioteki określa Regulamin Wynagradzania oraz stosowne przepisy prawne.

Rozdział 4.
Ogólne zasady gospodarki finansowej

§ 10. 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do wykonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki określając zakres pełnomocnictwa.

§ 11. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.406).

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora z zachowaniem dotacji Organizatora, sporządzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.).

3. Działalność Biblioteki jest finansowana z:

- dotacji z budżetu Organizatora,

- wpływów z prowadzonej działalności,

- środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

4. Dochody z działalności Biblioteka przeznacza na realizację celów  statutowych.

5. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.

6. Opłaty mogą być pobierane tylko w przypadkach określonych przepisami prawa.

7. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

8. W okresie pierwszego kwartału każdego roku Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta informacje z działalności placówki za miniony rok.

9. Do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego Dyrektor składa Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

10. Po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta sprawozdania finansowego osiągnięty zysk zwiększa a poniesiona strata zmniejsza fundusz instytucji.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Statut Biblioteki nadaje Rada Miasta Wejherowa.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-11-2013 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2013 12:28