Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XXXVI/438/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2014 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

UchwałaNr VIk/XXXVI/438/2013
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2014 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 5a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy na rok 2014 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiący Załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr VIk/XXXVI/438/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5  listopada 2013 r.

„Program współpracy na rok 2014 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Wstęp

Przyjmując niniejszy dokument władze Gminy Miasta Wejherowa deklarują wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nadrzędnym celem Programu współpracy jest wspieranie wszelkich form aktywności społecznej mieszkańców Wejherowa oraz stworzenie warunków do kształtowania prawidłowych relacji między społeczeństwem a władzą samorządową. Sprawna współpraca z ww. podmiotami, oparta na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności, przyczyni się do prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców.

Konsultowanie niniejszego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi powoduje, że jego zapisy stają się wyrazem zaangażowania dwóch stron zmierzających do prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz lokalnej społeczności a w konsekwencji do rozwoju Wejherowa i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Celem głównym Programu współpracy jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

Celami szczegółowymi Programu współpracy w roku 2014 są: zwiększenie aktywności społecznej wejherowian, wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zaktywizowanie dzieci i młodzieży, zaktywizowanie działalności kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej, stwarzanie warunków do lepszego wykorzystania tradycji regionalnej, historii, zabytków miasta, między innymi dla rozwoju turystyki, wspomaganie działalności nowo powstałych organizacji.

Roczny Program współpracy został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie oraz Strategię Rozwoju Miasta Wejherowa.

Rozdział 1.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy Programu współpracy

Program dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Wejherowa lub dla jego mieszkańców (bez względu na siedzibę):

1. organizacji pozarządowych,

2. oraz podmiotów, o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 2.
Formy i zasady współpracy

Współpraca między Gminą Miasta Wejherowa a podmiotami określonymi w Rozdziale 1  niniejszego Programu współpracy odbywająca się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności ma formy:

1. zlecania zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3  oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,

5. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

6. umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6  grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Rozdział 3.
Zlecanie realizacji zadań publicznych

1. Obszary współpracy – zakres zlecania zadań publicznych.

W 2014 roku Gmina Miasta Wejherowa będzie zlecać w formie wspierania realizację       zadań publicznych z zakresu:

a) ochrona i promocja zdrowia –40 000,- zł,

b) profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków –15 000,- zł,

c) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji  Zima i Lato, organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym na obiektach sportowych -205 000,- zł,

d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –50 000,- zł,

e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –210 000,- zł,

f) turystyka i krajoznawstwo –4 500,- zł.

Zadania zlecane przez Gminę Miasta Wejherowa w 2014 roku będą realizowane w ramach roku budżetowego. Na realizację powyższych zadań publicznych przeznacza się kwotę524 500,- zł.

Rozdział 4.
Tryb powoływania i skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w Otwartym Konkursie Ofert

1. Prezydent Miasta ogłaszając Otwarty Konkurs Ofert powołuje zarządzeniem Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: dwaj przedstawiciele Prezydenta oraz trzy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie.

3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także osoby z głosem doradczym, posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi w Konkursie ofertami wydaje opinię pisemną, którą przedkłada Prezydentowi.

Rozdział 5.
Sposób tworzenia Programu współpracy oraz przebieg konsultacji

1. Przed wniesieniem pod obrady Rady Miasta Programu współpracy na 2014 rok, Prezydent Miasta Wejherowa przesyła  Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, pełniącej funkcję doradczą, projekt Programu współpracy na rok 2014 do zaopiniowania.

2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jako reprezentant organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art.3 ust 3  ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, po zapoznaniu się z projektem Programu współpracy, wydaje pisemną opinię dotyczącą projektu Programu współpracy w formie uchwały.

Rozdział 6.
Ocena realizacji Programu współpracy

1. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2014 nie później niż do dnia 30 kwietnia 2015 roku po wcześniejszych konsultacjach z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy będzie zawierać następujące wskaźniki: liczba osób będących adresatami realizowanych zadań, liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, liczba organizacji po raz pierwszy realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, wysokość kwot udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym, liczba obszarów współpracy, w których zlecono realizację zadań organizacjom pozarządowym.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-11-2013 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2013 12:26