Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XXXVI/424/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013

UchwałaNr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
 

§ 1. 

1. Zmniejsza siędochodybudżetu Gminy

o kwotę

103 560 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zmniejsza sięwydatkibudżetu Gminy

o kwotę

103 560 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

151 575 353 zł

136 990 634 zł
14 584 719 zł

2. Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

158 255 669 zł

133 647 872 zł
24 607 797 zł

3. Deficyt budżetu
4. Przychody budżetowe

6 680 316 zł
9 097 644 zł

w tym :

 

- wolne środki

9 097 644 zł

5. Rozchody budżetowe

2 417 328 zł

z przeznaczeniem na :

 

- spłatę otrzymanych  krajowych pożyczek i kredytów

2 417 328 zł

§ 3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2  562 884 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 2  562 884 zł.

§ 4. Załącznik Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku”  do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 9 „Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 roku” do uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5  listopada 2013 r.

D O C H O D Y

Zwiększa się dochody budżetu miasta                                          o kwotę 2  833 573 zł

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

 

Transport i łączność

805 268 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

47 072 zł

 

2007

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

47 072 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

47 072 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

758 196 zł

 

6207

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

758 196 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

758 196 zł

630

 

Turystyka

361 199 zł

 

 

1/ Dochody majątkowe

361 199 zł

 

6207

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

361 199 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

361 199 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

360 010 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

27 143 zł

 

0470

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

27 143 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

332 867 zł

 

0760

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

228 000 zł

 

0770

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

104 867 zł

758

 

Różne rozliczenia

68 273 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

68 273 zł

 

2920

- część oświatowa subwencji ogólnej

68 273 zł

801

 

Oświata i wychowanie

1 069 918 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

434 560 zł

 

0830

- wpływy z usług

6 000 zł

 

0970

- wpływy z różnych dochodów

60 100 zł

 

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

368 460 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

635 358 zł

 

6207

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

635 358 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

635 358 zł

852

 

Pomoc społeczna

24 500 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

24 500 zł

 

0920

- pozostałe odsetki

4 000 zł

 

0970

- wpływy z różnych dochodów

20 500 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

144 405 zł

 

 

1/ Dochody majątkowe

144 405 zł

 

6207

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

122 745 zł

 

6209

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

21 660 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

144 405 zł

Zmniejsza się dochody budżetu miasta                                                        o kwotę 2  937 133 zł

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 937 133 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

2 937 133 zł

 

0010

- podatek dochodowy od osób fizycznych

1 400 000 zł

 

0490

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 537 133 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5  listopada 2013 r.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu miasta                                                        o kwotę 2  276 233 zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

600

 

Transport i łączność

343 900 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

143 900 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

28 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

28 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

115 900 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

115 900 zł

 

60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

200 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

200 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

200 000 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

405 000 zł

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

375 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

375 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

375 000 zł

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

30 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

30 000 zł

750

 

Administracja publiczna

865 357 zł

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

5 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000 zł

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

758 357 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

758 357 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

366 357 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

387 000 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 000 zł

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

100 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

100 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

100 000 zł

 

75095

Pozostała działalność

2 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000 zł

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50 000 zł

 

75416

Straż gminna (miejska)

50 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

45 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

39 000 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

5 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

5 000 zł

801

 

Oświata i wychowanie

547 476 zł

 

80101

Szkoły podstawowe

128 600 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

128 600 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 500 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

111 100 zł

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

368 460 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

368 460 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

368 460 zł

 

80110

Gimnazja

40 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

40 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000 zł

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4 416 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

4 416 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

4 416 zł

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

6 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

6 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 000 zł

852

 

Pomoc społeczna

24 500 zł

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

24 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

24 500 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

24 500 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

40 000 zł

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

40 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

40 000 zł

 

 

- dotacje na zadania bieżące

40 000 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta                                                        o kwotę 2  379 793 zł

020

 

Leśnictwo

40 000 zł

 

02095

Pozostała działalność

40 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

40 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000 zł

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

4 900 zł

 

40002

Dostarczanie wody

4 900 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

4 900 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

4 900 zł

600

 

Transport i łączność

100 000 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

100 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

100 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

100 000 zł

 

 

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

100 000 zł

757

 

Obsługa długu publicznego

524 260 zł

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

524 260 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

524 260 zł

 

 

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

524 260 zł

851

 

Ochrona zdrowia

12 500 zł

 

85195

Pozostała działalność

12 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

12 500 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

8 000 zł

 

 

- dotacje na zadania bieżące

4 500 zł

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 500 zł

 

85401

Świetlice szkolne

17 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

17 500 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 500 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 652 233 zł

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

101 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

101 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

101 000 zł

 

90002

Gospodarka odpadami

1 537 133 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 537 133 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 537 133 zł

 

90095

Pozostała działalność

14 100 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

9 700 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

9 700 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

4 400 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

4 400 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 716 zł

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

900 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

900 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

900 zł

 

92195

Pozostała działalność

2 816 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 816 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 816 zł

926

 

Kultura fizyczna

24 684 zł

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

3 000 zł

 

 

- dotacje na zadania bieżące

3 000 zł

 

92695

Pozostała działalność

21 684 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

21 684 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 440 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

244 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5  listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2013 roku

1/ Dochody

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

268 000 zł

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

268 000 zł

 

 

 

1/ Dochody bieżące

268 000 zł

 

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

268 000 zł

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 070 zł

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 070 zł

 

 

 

1/ Dochody bieżące

8 070 zł

 

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 070 zł

801

 

 

Oświata i wychowanie

8 000 zł

 

80195

 

Pozostała działalność

8 000 zł

 

 

 

1/ Dochody bieżące

8 000 zł

 

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 000 zł

851

 

 

Ochrona zdrowia

480 zł

 

85195

 

Pozostała działalność

480 zł

 

 

 

1/ Dochody bieżące

480 zł

 

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

480 zł

852

 

 

Pomoc społeczna

16 980 030 zł

 

85212

 

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 100 000 zł

 

 

 

1/ Dochody bieżące

16 100 000 zł

 

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 100 000 zł

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

42 000 zł

 

 

 

1/ Dochody bieżące

42 000 zł

 

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 000 zł

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

100 zł

 

 

 

1/ Dochody bieżące

100 zł

 

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

100 zł

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

534 000 zł

 

 

 

1/ Dochody bieżące

534 000 zł

 

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

534 000 zł

 

85295

 

Pozostała działalność

303 930 zł

 

 

 

1/ Dochody bieżące

303 930 zł

 

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

303 930 zł

 

 

 

OGÓŁEM

17 264 580 zł

 

2/ Wydatki

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

 

Administracja publiczna

268 000 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

268 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

268 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

232 008 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

34 992 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8 070 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

8 070 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

8 070 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 342 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 728 zł

801

 

Oświata i wychowanie

8 000 zł

 

80195

Pozostała działalność

8 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

8 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 000 zł

851

 

Ochrona zdrowia

480 zł

 

85195

Pozostała działalność

480 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

480 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

480 zł

852

 

Pomoc społeczna

16 980 030 zł

 

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16 100 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

16 100 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

905 823 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

43 110 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 151 067 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

42 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

42 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

42 000 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

100 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

100 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

100 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

534 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

534 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

534 000 zł

 

85295

Pozostała działalność

303 930 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

303 930 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 826 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

295 104 zł

 

 

OGÓŁEM

17 264 580 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 4  do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5  listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział

Rozdział

Treść

Dotacje ogółem

Wydatki ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

600

 

Transport i łączność

3 451 391 zł

3 451 391 zł

3 451 391 zł

 

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

3 451 391 zł

3 451 391 zł

3 451 391 zł

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 451 391 zł

3 451 391 zł

3 451 391 zł

 

801

 

Oświata i wychowanie

717 953 zł

965 953 zł

965 953 zł

 

 

80101

Szkoły podstawowe

 

400 zł

400 zł

 

 

 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

400 zł

400 zł

 

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

54 253 zł

77 053 zł

77 053 zł

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

54 253 zł

54 253 zł

54 253 zł

 

 

 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

22 800 zł

22 800 zł

 

 

80104

Przedszkola

605 830 zł

817 830 zł

817 830 zł

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

605 830 zł

605 830 zł

605 830 zł

 

 

 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

212 000 zł

212 000 zł

 

 

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

57 870 zł

69 870 zł

69 870 zł

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

57 870 zł

57 870 zł

57 870 zł

 

 

 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

12 000 zł

12 000 zł

 

 

80110

Gimnazja

 

400 zł

400 zł

 

 

 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

400 zł

400 zł

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

 

400 zł

400 zł

 

 

 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

400 zł

400 zł

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

41 080 zł

41 080 zł

41 080 zł

 

 

92116

Biblioteki

41 080 zł

41 080 zł

41 080 zł

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

41 080 zł

41 080 zł

41 080 zł

 

 

 

OGÓŁEM

4 210 424 zł

4 458 424 zł

4 458 424 zł

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 5  do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5  listopada 2013 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2013 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60013

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

2 400 000 zł 

700

70005

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

30 000 zł

851

85111

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

200 000 zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3 350 000 zł

 

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

918 000 zł

 

Razem

4 268 000 zł

2 630 000 zł 

 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 898 135 zł

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

231 800 zł

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

5 639 473 zł

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

796 512 zł

 

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

323 720 zł

 

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

2 100 zł

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

2 400 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

15 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

21 000 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

179 000 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

17 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

13 500 zł

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

2 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

43 000 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

350 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

55 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

132 000 zł

Razem

8 889 640 zł

832 000 zł

Ogółem

13 157 640 zł

3 462 000 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 6  do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5  listopada 2013 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80 000 zł

87 604 zł

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

80 000 zł

87 604 zł

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

80 000 zł

 

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

 

7 000 zł

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

32 000 zł

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

30 000 zł

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

18 604 zł

 

 

 

Ogółem

80 000 zł

87 604 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 7  do Uchwały Nr VIk/XXXVI/424/2013
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5  listopada 2013 r.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 roku

Dział

Rozdział

Jednostka budżetowa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

80101

Zespół Szkół Nr 1

61 655 zł

61 655 zł

801

80101

Zespół Szkół Nr 2

16 210 zł

16 210 zł

801

80101

Zespół Szkół Nr 3

85 100 zł

85 100 zł

801

80101

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

54 510 zł

54 510 zł

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 9

80 010 zł

80 010 zł

801

80104

Przedszkole Samorządowe Nr 2

268 044 zł

268 044 zł

801

80148

Przedszkole Samorządowe Nr 2

175 000 zł

175 000 zł

801

80110

Gimnazjum Nr 1

32 505 zł

32 505 zł

 

 

O G Ó Ł E M

773 034 zł

773 034 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-11-2013 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2013 09:51