Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] PODINSPEKTOR/INSPEKTOR w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA  NABÓR Nr 7/2012

NA 2 WOLNE  STANOWISKA URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA/INSPEKTORA  w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

  1. Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie: wyższe,

·          specjalność : ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawo lub administracja,

·         doświadczenie zawodowe min. 2 lata  stażu  pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub w zakładach zajmujących się gospodarowaniem odpadami,

·         umiejętność obsługi komputera ( pakiet Open Office),

·         znajomość ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach wraz z aktami wykonawczymi do ustaw,

·         prawo jazdy kat.B,

·         pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

·         osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie,pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.        Inne umiejętności :

·         umiejętność pracy w zespole,

·         umiejętność analitycznego myślenia,

·         umiejętność redagowania pism urzędowych,

·         znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego,

·         umiejętność pracy pod presją czasu,

   3.  Mile widziana osoba z orzeczeniem niepełnosprawności.

   4.  Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

·         prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

·         uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, w tym opisywanie przedmiotu zamówienia,

·         prowadzenie kampanii edukacyjnej nt. praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

·         nadzorowanie i rozliczanie gospodarowania odpadami komunalnymi,

·         prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką komunalną,

·         przygotowywanie projektów decyzji, postanowień wynikających z obowiązku pracy Wydziału.

5.  Wymagane dokumenty :

a)        list motywacyjny, kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Wejherowie (p.22),

b)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

    d)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie

          dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

e)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

f)    kserokopia dowodu osobistego (str.1i2),

g)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą   na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie   z dopiskiem na kopercie „Nabór Nr 7 na  stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ”w terminie do dnia  27 grudnia  2012 roku do godz.15.30.

                Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert , osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.

Wejherowo, dnia 14 grudnia 2012 roku.


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na  stanowisko

PODINSPEKTORA

 w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani

Kamila  HEBDA

zamieszkała  w Wejherowie.

 

Uzasadnienie:  Pani  Kamila Hebda uzyskała największą liczbę  punktów ,  posiada kwalifikacje i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

Wejherowo, dnia 11  stycznia 2013 roku.

 

 

                                                                                   Prezydent Miasta Wejherowa

           

                                                                                        Krzysztof Hildebrandt

 


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na  stanowisko

INSPEKTORA

 w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani

Iwona  ZABROCKA

zamieszkała  w Wejherowie.

 

Uzasadnienie:  Pani Iwona Zabrocka  uzyskała największą liczbę  punktów ,  posiada kwalifikacje i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

Wejherowo, dnia 11  stycznia 2013 roku.

 

 

                                                                                   Prezydent Miasta Wejherowa

           

                                                                                        Krzysztof Hildebrandt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-12-2012 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 11-01-2013 10:01