Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono]INSPEKTOR ds. wymiaru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr  6/2012

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA  ds. wymiaru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

 w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

  1. Wymagania niezbędne:

·         wykształceniewyższe, specjalność : prawo lub administracja,

·         doświadczenie zawodowe min. 2 lata stażu w działach finansowych,

·         umiejętność obsługi komputera ( pakiet Open Office),

·         znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy  ordynacja podatkowa,

·         pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

·         osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie,pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.        Inne umiejętności:

·         umiejętność obsługi urządzeń biurowych ,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         umiejętność sprawnej organizacji pracy,

·         umiejętność redagowania pism urzędowych,

·         odporność na stres.

   3.  Mile widziana osoba z orzeczeniem niepełnosprawności.

   4.  Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

·         prowadzenie ewidencji podatników w zakresie należnej opłaty,

·         weryfikowanie i wprowadzanie  do systemu informatycznego deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

·         prowadzenie pod nadzorem postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz  wysokości zaległości z tytułu tej opłaty,

·         bieżąca obsługa interesantów.

5.  Wymagane dokumenty:

a)        list motywacyjny, kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Wejherowie (p.22),

b)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

    d)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie

          dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

e)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

f)    kserokopia dowodu osobistego (str.1i2),

g)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą   na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie   z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora ds. wymiaru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ”w terminie do dnia  03 grudnia

2012 roku do godz.15.30.

                Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert , osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.

 

Wejherowo, dnia 20 listopada 2012 roku.

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na  stanowisko

Inspektora  ds. wymiaru gospodarowania  odpadami komunalnymi

w Wydziale Finansowym

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani

Hanna GOŹDZIELEWSKA

zamieszkała  w  Wejherowie.

Uzasadnienie : Pani Hanna Goździelewska uzyskała największą liczbę  punktów ,  posiada kwalifikacje i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

Wejherowo, dnia  14 grudnia 2012 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 22-11-2012 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 14-12-2012 13:11