Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] REFERENT ds. Instalacji i Urządzeń Sanitarnych w WZNK Wejherowo

REFERENT DS. INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - 1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie min. średnie zawodowe w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

umiejętność obsługi komputera (pakiet Open Office),

• pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

2. Wymagania dodatkowe:

• umiejętność programu do kosztorysowania,

• umiejętność pracy w zespole,

• umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• lokalizowanie i zlecanie usunięcia wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków,

• sprawdzanie jakości wykonania robót instalacyjnych i sieciowych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego,

• zlecanie przeprowadzenia próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych i sieci komunalnych.

4. Wymagane dokumenty

• list motywacyjny,

• Curriculum Vitae,

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zdobyte uprawnienia,

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

• kserokopie świadectw pracy,

• kwestionariusz osobowy” z informacją, czy:

- była prowadzona działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja,

- kandydat był zatrudniony u pracodawcy samorządowego, a jeśli tak, należy podać jednostkę oraz termin zatrudnienia,

• własnoręcznie napisane oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

• kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2).

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

• osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Warunki pracy:

• wymagany kontakt (także telefoniczny) z najemcami i współpracownikami, praca przy komputerze ok. 2 godzin dziennie. Miejsce pracy na I piętrze budynku. Budynek bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach.

• praca wymagająca poruszania się na terenie Wejherowa.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 251 z dopiskiem nakopercie:

Nabór na stanowisko: Referent ds. instalacji i urządzeń sanitarnych

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2012 r. do godziny 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wokresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.plfna stronie www.wznk.nl oraz na tablicy informacyjnej w WZNK.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Listową z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.IJ. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawa z dnia 21.11.2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 J


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

na wolne stanowisko urzędnicze   referenta ds. instalacji i urządzeń sanitarnych (1/2 etatu)

w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan

 

Roman Bądz

zamieszkały w Redzie

 

Uzasadnienie:

 

Pan  Roman  Bądz  spełnia  wymagania  formalne  określone  w  ogłoszeniu  o  naborze.   

Posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

 

 

 

 

Sekretarz Komisji

Rekrutacyjnej

 

Janina Dettlaff

Kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej UM www.bip.pl Wejherowo.pl (ogłoszenia o prace) oraz z sekretariatu WZNK pak. 103


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 16-11-2012 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 13-12-2012 12:33