Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZAKOŃCZONO] INSPEKTOR branży sanitarnej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 1/A/2012

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA  branży sanitarnej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

  1. Wymagania niezbędne:

·         wykształceniewyższe, specjalność : sanitarna,

·         uprawnienia budowlane w branży sanitarnej bez ograniczeń,

·         doświadczenie zawodowe min. 5 lat,

·         umiejętność obsługi komputera ( pakiet Open Office), oraz programu do kosztorysowania,

·         umiejętność obsługi sprzętu biurowego,

·         pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

·         osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie,pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2.        Inne umiejętności:

·         umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego,

·         umiejętność pracy pod presją czasu.

·         znajomość struktury samorządu.

   3.  Mile widziana osoba z orzeczeniem niepełnosprawności.

   4.  Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

·         nadzorowanie robót w branży sanitarnej (wod-kan, deszczówka, wentylacja, klimatyzacja, gaz, melioracje)

·         uczestnictwo w projektowaniu w ww. zakresie,

·         wydawanie warunków technicznych,

·         planowanie budżetu, rozliczanie, sprawozdania,

·         uczestnictwo w pracach Komisji przetargach w tym opisywanie przedmiotu  zamówienia.

5.  Wymagane dokumenty:

a)        list motywacyjny, kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Wejherowie (p.22),

b)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

    d)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie

          dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

e)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

f)    kserokopia dowodu osobistego (str.1i2),

g)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą   na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie   z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora branży sanitarnej w Wydziale Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska ”w terminie do dnia  29 października  2012 roku do godz.15.30.

                Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert , osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.

Wejherowo, dnia 17 października 2012 roku.

 

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na  stanowisko

Inspektora  branży sanitarnej w Wydziale Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany  Pan

Radosław RUCIŃSKI

zamieszkały  w  Gdańsku.

Uzasadnienie : Pan Radosław Ruciński uzyskał największą liczbę  punktów i  posiada

                         kwalifikacje i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonanie

                        powierzonych obowiązków.

                                                                                              

Wejherowo, dnia  06 listopada 2012 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-10-2012 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 22-11-2012 14:00