Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XX/257/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego

Uchwała Nr VIk/XX/257/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa – w   kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i   Sobieskiego  

Na podstawie art. 20 ust. 1   i art. 27 ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647) oraz art. 18 ust. 2   pkt 5   i art.   40 ust.   1 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001   r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE  

§   1.   1.   Zgodnie z   uchwałą Nr VIk/X/134/2011 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 27 września 2011   r. o   przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu nienaruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa”, uchwalonego uchwałą Nr IIIk/XXX/325/2001 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 26 czerwca 2001 r., zmienionego niżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Wejherowa: Nr IVk/XXXI/361/2005 z   dnia 21 czerwca 2005 r., Nr Vk/XVIII/199/2008 z   dnia 1   kwietnia 2008 r., Nr Vk/XLVIII/516/2010 z   dnia 29 czerwca 2010 r., Nr VIk/X/139/2011 z   dnia 27   września 2011   r. i   Nr VIk/XIX/242/2012 z   dnia 26 czerwca 2012   r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa – w   kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i   Sobieskiego, zwaną dalej planem, stanowiącą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna w   Wejherowie, uchwalonego uchwałą Nr   IIIk/X/124/99 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 29 czerwca 1999 r., opubl. w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z   2000 r. Nr 118, poz. 757 wraz z   późniejszymi zmianami, zatwierdzonymi niżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Wejherowa: Nr IIIk/XXX/323/2001 z   dnia 26   czerwca 2001 r., Nr IIIk/XXX/324/2001 z   dnia 26 czerwca 2001 r., Nr Vk/XI/89/2007 z   dnia 26   czerwca 2007   r., Nr Vk/XI/90/2007 z   dnia 26 czerwca 2007 r., Nr Vk/XI/91/2007 z   dnia 26   czerwca 2007 r., Nr   Vk/XIV/140/2007 z   dnia 30 października 2007 r., Nr VIk/VIII/102/2011 z   dnia 28   czerwca 2011 r. i   Nr VIk/XVI/224/2012 z   dnia 24 kwietnia 2012 r.  

2.   Planem jest objęty teren o   powierzchni 3,75   ha.  

3.   Przedmiotem planu są tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, w   tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z   niezbędną infrastrukturą techniczną i   komunikacyjną.  

4.   Granice planu określono na załączniku nr 1   do uchwały.  

5.   Integralnymi częściami uchwały są:  

1)   rysunek planu w   skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1   do uchwały,  

2)   rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2   do uchwały,  

3)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3   do uchwały.  

§   2.   1.   Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z   rysunku planu.  

2.   Na terenie objętym niniejszą uchwałą nie występują:  

1)   formy ochrony przyrody,  

2)   tereny górnicze, tereny szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych,  

3)   obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości,  

4)   obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i   infrastruktury technicznej,  

5)   obszary wymagające rekultywacji,  

6)   pomniki zagłady oraz ich strefy ochronne.  

3.   Przez pojęcia użyte w   niniejszej uchwale należy rozumieć:  

1)   wielkopowierzchniowy obiekt handlowy – obiekt handlowy lub zespół obiektów handlowych zbudowanych jako odrębna całość o   łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², w   rozumieniu ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym,  

2)   powierzchnia sprzedaży – część ogólnodostępna powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w   której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i   gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.),  

3)   zabudowa usługowa nieuciążliwa – zabudowa związana z   działalnością usługową nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny, gastronomia, usługi turystyki, usługi kultury, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer itp.), usługi zdrowia z   wyłączeniem szpitali i   domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z   wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o   analogicznym stopniu uciążliwości, dla których nie będzie wymagane postępowanie wynikające z   przepisów ochrony środowiska w   zakresie uciążliwości; dopuszcza się parkingi i   garaże dla samochodów osobowych; wyłącza się lokalizowanie rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskich i   lakierniczych, stacji obsługi samochodów i   innych usług o   podobnym stopniu uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej,  

4)   zabudowa usługowa - zabudowa usługowa nieuciążliwa oraz inna zabudowa usługowa, w   tym m.in. wymagająca przeprowadzenia postępowania wynikającego z   przepisów ochrony środowiska w   zakresie jej uciążliwości,  

5)   powierzchnia zabudowy – rozumie się przez to powierzchnię terenu zajętą przez budynek w   stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, z   wyłączeniem powierzchni obiektów budowlanych i   ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, tarasów naziemnych, dróg dojazdowych, chodników, podestów itp.,  

6)   intensywność zabudowy – wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,  

7)   maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym ustala się wznoszenie budynków. Linia zabudowy może zostać przekroczona o   nie więcej niż 0,8   m w   przypadku okapów i   gzymsów oraz nie więcej niż 1,3   m w   przypadku wykuszy, loggii, tarasów, ganków, przedsionków, schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami, pochylni, ramp itp.; linia zabudowy nie dotyczy podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu i   części podziemnych innych obiektów budowlanych,  

8)   obowiązująca linia zabudowy- linia zabudowy, na której musi być usytuowane przynajmniej 80% długości elewacji budynku. Linia zabudowy może zostać przekroczona o   nie więcej niż 0,8   m w   przypadku okapów i   gzymsów oraz nie więcej niż 1,3   m w   przypadku wykuszy, loggii, tarasów, ganków, przedsionków, schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami, pochylni, ramp itp.; linia zabudowy nie dotyczy podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu i   części podziemnych innych obiektów budowlanych.  

4.   Ustalenia w   zakresie infrastruktury technicznej dla całego obszaru planu:  

1)   zaopatrzenie w   wodę - z   sieci wodociągowej znajdującej się w   ulicach, za zgodą i   na warunkach zarządcy sieci,  

2)   odprowadzenie ścieków sanitarnych – ścieki sanitarne należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w   ulicach, za zgodą i   na warunkach zarządcy sieci,  

3)   odprowadzanie wód opadowych i   roztopowych - do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w   ulicach, do projektowanych naziemnych lub podziemnych zbiorników retencyjnych, za zgodą i   na warunkach zarządcy sieci. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z   powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z   przepisami szczególnymi. W   celu zapobieżenia spływu wód opadowych na sąsiednie działki inwestor winien zastosować na swojej działce studnie chłonne lub zbiorniki. Zaleca się realizację zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i   roztopowych, pochodzących z   dachów obiektów kubaturowych w   celu ich późniejszego wykorzystania w   ogrodnictwie, sadownictwie, czynnościach porządkowych itp.,  

4)   zaopatrzenie w   ciepło – ustala się indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w   ciepło, wykorzystujące najnowsze technologie grzewcze o   wysokiej sprawności z   zastosowaniem paliw ekologicznych; zaleca się zaopatrzenie w   ciepło z   miejskiej sieci ciepłowniczej,  

5)   usuwanie stałych odpadów komunalnych – zgodnie z   przepisami szczególnymi,  

6)   zaopatrzenie w   energię elektryczną:  

a)   przewiduje się zasilanie w   energię elektryczną na podstawie warunków przyłączeniowych, określonych przez dostawcę,  

b)   przewiduje się budowę sieci SN i   nn w   liniach rozgraniczających ulic oraz w   trasach wynikających ze szczegółowych uzgodnień na etapie projektowania,  

c)   dopuszcza się przebudowę i   zastępowanie istniejących sieci elektroenergetycznych odcinkami nowymi,  

d)   dopuszcza się możliwość budowy stacji transformatorowych na całym obszarze planu,  

7)   zaopatrzenie w   gaz – z   miejskiej sieci gazowej średniego lub niskiego ciśnienia, za zgodą i   na warunkach zarządcy sieci,  

8)   dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i   ewentualną likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu, urządzeń inżynierskich, w   tym urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i   innych; dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z   technicznych warunków realizacji inwestycji i   przepisów szczególnych,  

9)   dopuszcza się lokalizację wież i   stacji bazowych telefonii komórkowej zgodnie z   przepisami odrębnymi.  

5.   Ustalenia w   zakresie obsługi komunikacyjnej dla całego obszaru planu:  

1)   ustala się realizację nowych i   wykorzystanie istniejących zjazdów z   dróg gminnych,  

2)   obowiązuje zakaz realizacji nowych zjazdów z   drogi 01KDZ (ul. Sienkiewicza) – droga wojewódzka nr 218. Wykorzystanie istniejących zjazdów z   drogi dla nowych inwestycji może nastąpić wyłącznie za zgodą i   na warunkach zarządcy drogi,  

3)   lokalizacja miejsc postojowych w   obrębie nieruchomości, do których inwestor ma tytuł prawny, w   ilości odpowiadającej programowi inwestycji, tj.:  

a)   dla zabudowy usługowej w   ramach wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – minimum 2   miejsca postojowe na każde 100   m² powierzchni sprzedaży,  

b)   dla zabudowy usługowej należy przyjąć minimum 2   miejsca na 100   m 2 powierzchni użytkowej budynku i   1 miejsce na 10 zatrudnionych, jednocześnie nie mniej niż 2   miejsca na 1   punkt usługowy (kawiarnia, sklep, fryzjer itp.), 1   miejsce postojowe na 10 miejsc na widowni teatru, kina, sali koncertowej, wielofunkcyjnej sali widowiskowej itp.,  

c)   dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy przyjąć wskaźnik o   wielkości minimum 1,2   miejsca na 1   mieszkanie,  

d)   przez miejsce postojowe należy rozumieć miejsce na samochód wydzielone na terenie nieruchomości, w   budynku (np. w   formie garażu wolno stojącego, garażu wbudowanego lub przybudowanego do budynku o   innej funkcji) lub pod wiatą,  

e)   dla inwestycji realizowanych na obszarze planu dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza obszarem inwestycji na działkach znajdujących się w   granicach planu, do których inwestor lub jego następcy prawni mają tytuł prawny,  

f)   dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza obszarem planu na działkach, leżących nie dalej niż 100 m od obszaru planu, do których inwestor lub jego następcy prawni mają tytuł prawny.  

6.   Ustalenia w   zakresie zasad i   warunków podziału nieruchomości dla całego obszaru planu:  

1)   minimalna wielkość działki mieszkaniowej wielorodzinnej: 400 m 2 ; wielkość powyższa nie dotyczy podziału w   celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe,  

2)   minimalna wielkość działki usługowej: 200 m 2 ; wielkość powyższa nie dotyczy podziału w   celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości przeznaczonej na cele usługowe,  

3)   dla działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i   komunikacyjną nie ustala się zasad i   warunków podziału nieruchomości,  

4)   dla działek istniejących przed wejściem w   życie planu nie obowiązują minimalne wielkości działki budowlanej, podane powyżej.  

7.   Ustalenia w   zakresie ochrony środowiska dla całego obszaru planu:  

1)   należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i   powierzchniowymi,  

2)   należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w   sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych,  

3)   wody opadowe z   powierzchni utwardzonych, dróg i   parkingów przed odprowadzeniem do kanalizacji lub do gruntu muszą być podczyszczone w   stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w   obowiązujących przepisach,  

4)   projektowane użytkowanie i   zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i   organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z   racji dopuszczonej funkcji,  

5)   budowa sieci kanalizacji sanitarnej winna być prowadzona wyprzedzająco w   stosunku do realizacji planowanej zabudowy terenu,  

6)   uciążliwość inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów o   ochronie środowiska należy minimalizować w   sposób określony w   przepisach o   ochronie środowiska,  

7)   zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności usługowej lub zastosowanych technologii winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny a   znajdujące się na tym terenie budynki i   pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny być wyposażone w   techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami,  

8)   wyklucza się magazynowanie i   składowanie substancji oraz odpadów niebezpiecznych z   wyjątkiem czasowego zbierania odpadów powstałych w   wyniku prowadzonej działalności usługowej,  

9)   wyklucza się wykorzystywanie i   wbudowywanie w   procesie inwestycyjnym odpadów niebezpiecznych,  

10)   gospodarka odpadami winna być zgodna z   przepisami o   odpadach, ochronie środowiska, utrzymaniu porządku i   czystości w   gminie,  

11)   wymagana jest ochrona i   uzupełnianie istniejącego, szlachetnego drzewostanu. W   wypadku wycinki drzew należy na obszarze jednostki posadzić nowe egzemplarze zgodnie z   przepisami szczególnymi,  

12)   obszar planu znajduje się w   granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110; w   związku z   powyższym obowiązują ograniczenia i   zakazy związane z   ochroną zasobów wód podziemnych, zgodnie z   przepisami szczególnymi,  

13)   na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową obowiązuje poziom hałasu w   środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo- usługowe,  

14)   w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy zastosować środki techniczne doprowadzające poziom hałasu do wartości zgodnych z   obowiązującymi normami,  

15)   zaleca się ochronę istniejącej rzeźby terenu. Zaleca się by planowana zabudowa była wkomponowana w   istniejące ukształtowanie terenu,  

16)   prace budowlane należy prowadzić z   uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i   grzybów,  

17)   zaleca się realizację przejść ekologicznych w   postaci otworów w   ogrodzeniach, umożliwiających migrację drobnej zwierzyny, zrealizowanych w   formie:  

a)   otworów o   średnicy minimum 15   cm, wykonanych w   podmurówce przy powierzchni terenu, rozmieszczonych w   odstępach nie większych niż 5,0   m,  

b)   lub prześwitów o   szerokości minimum 10   cm pomiędzy podmurówką a   ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10   cm.  

8.   Ustalenia w   zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego:  

1)   cały obszar planu jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Część obszaru, tj. działki pomiędzy ul. Sobieskiego i   Wałową oraz przy ul. Wałowej, leży w   strefie A.2. konserwacji urbanistycznej. Pozostały obszar planu leży w   strefie A.3. restauracji urbanistycznej. Obszary stref A.2. i   A3. zostały wyznaczone na rysunku planu. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. Szczegółowe ustalenia w   zakresie ochrony zabytku znajdują się w   Rozdziale II „Ustalenia szczegółowe”,  

2)   na rysunku planu wyznaczono budynki o   wartościach kulturowych, wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Są to kamienice przy ul. Sienkiewicza 10, domy przy ul. Wałowej 1, 8, 9, wytwórnia wód gazowanych przy ul. Wałowej 12, kamienice przy ul. Sobieskiego 282, 284 i   286. Szczegółowe ustalenia dla chronionych budynków znajdują się w   Rozdziale II „Ustalenia szczegółowe” dla poszczególnych terenów,  

3)   cały obszar planu jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   budynki wyznaczone na rysunku planu jako budynki o   wartościach kulturowych stanowią relikty XIX i   XX-wiecznej zabudowy (oficyny przy ul. Sobieskiego 282 i   286). Szczegółowe ustalenia dla chronionych budynków znajdują się w   Rozdziale II „Ustalenia szczegółowe” dla poszczególnych terenów.  

9.   Ustalenia w   zakresie obrony cywilnej:  

1)   projektowanie obiektów budowlanych winno odbywać się w   sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z   wymaganiami obrony cywilnej określonymi odrębnymi przepisami,  

2)   niezależnie od zasilania z   sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z   awaryjnych studni publicznych zgodnie z   przepisami szczególnymi,  

3)   należy zapewnić słyszalność syreny alarmowej, tzn. obszar planu winien być objęty zasięgiem akustycznym syreny alarmowej, włączonej do scentralizowanego, radiowego systemu alarmowego dla miasta Wejherowa.  

10.   Ustalenia inne dla całego obszaru planu:  

1)   cały obszar planu stanowi funkcjonalne śródmieście, zatem zabudowa na tym obszarze stanowi zabudowę śródmiejską w   rozumieniu przepisów budowlanych,  

2)   obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych z   placem budowy lub imprezami masowymi oraz nowych lub przebudowywanych, napowietrznych i   naziemnych sieci infrastruktury technicznej. Powyższy zakaz nie dotyczy sieci przebudowywanych oraz nowych obiektów i   urządzeń łączności publicznej, których lokalizację i   formę należy uzgodnić z   właściwym konserwatorem zabytków, przy czym obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych mających negatywny wpływ na krajobraz strefy zabytkowej,  

3)   dla działek zabudowanych niezgodnie z   ustaleniami planu dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy; dopuszcza się jej remonty i   przebudowę; dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i   zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z   ustaleniami obowiązującymi na danym terenie,  

4)   dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kątów nachylenia dachów. W   przypadku rozbudowy i   nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się realizację dachów o   innych kształtach i   innych pokryciach niż obwiązujące na danym terenie. Dobudowane lub nadbudowane fragmenty obiektów winny być przekryte dachami tworzącymi wraz z   dachami istniejącymi jednolity układ w   zamyśle architektonicznym,  

5)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków zgodnie z   ustaleniami planu,  

6)   dla działek z   istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się jego zachowanie,  

7)   dla działek z   istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni zabudowy, dopuszcza się jego zachowanie,  

8)   drogi pożarowe należy wyznaczyć zgodnie z   przepisami szczególnymi. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne winno odpowiadać przepisom szczególnym. Lokalizacja i   usytuowanie obiektów od innych obiektów lub terenów winno być zgodne z   przepisami szczególnymi,  

9)   obowiązuje zakaz budowy prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych. Od strony dróg publicznych i   ciągów publicznych dopuszcza się realizację ogrodzeń stałych z   wykluczeniem ogrodzeń prefabrykowanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowę niniejszych ogrodzeń,  

10)   obowiązuje zakaz lokalizacji wolno stojących reklam i   szyldów oraz reklam i   szyldów lokalizowanych na murach i   ogrodzeniach,  

11)   na całym terenie planu obowiązuje zakaz lokalizacji reklam i   szyldów zewnętrznych, podświetlanych w   formie monitorów, emitujących zmienne treści, typu led, plazma itp.,  

12)   dopuszcza się lokalizację reklam i   szyldów, umieszczonych na ścianach zewnętrznych budynków, nie objętych gminną ewidencją zabytków, ani nie chronionych ustaleniami planu. Forma i   wielkość reklam i   szyldów na tych budynkach winny stanowić jednolitą kompozycję elewacji budynków, uzgodnioną na etapie projektu budowlanego z   właściwym konserwatorem zabytków. Ewentualna lokalizacja, rozplanowanie, forma i   wielkość reklam podświetlanych wewnątrz budynku, oddziaływujących na wygląd elewacji zewnętrznych poprzez elementy przezierne, emitujących zmienne treści, typu led, plazma itp. winna być każdorazowo uzgadniana z   właściwym konserwatorem zabytków,  

13)   obowiązuje zakaz lokalizacji reklam na budynkach objętych gminną ewidencją zabytków lub chronionych ustaleniami planu. Na budynkach tych dopuszcza się wyłącznie szyldy związane z   prowadzoną w   tych budynkach działalnością o   powierzchni nie większej niż 0,5m2. Lokalizacja, wielkość i   forma szyldów, winny stanowić jednolitą kompozycję elewacji budynków, uzgodnioną na etapie projektu budowlanego z   właściwym konserwatorem zabytków.  

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

§   3.   Ustalenia dla terenu o   symbolu   1UC,U/M   o powierzchni 0,03   ha:  

1)   teren projektowanej zabudowy usługowej, w   tym wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, z   dopuszczeniem zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Ustala się maksymalną, łączną wielkość powierzchni sprzedaży w   wielkopowierzchniowych obiektach handlowych dla terenów 1UC,U/M, 2UC,U i   3UC,U/M nie większą niż 20.000   m². Warunkiem wprowadzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie 1UC,U/M jest wcześniejsza lub równoległa realizacja dojazdu z   drogi 02KDD poprzez teren 2UC,U,  

2)   teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren leży w   strefie A.3. restauracji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   kamienica przy ul. Sienkiewicza 8, wyznaczona na rysunku planu jest objęta gminną ewidencją zabytków. Budynek ten przeznacza się do ochrony i   zachowania. Ochronie podlega bryła, detal architektoniczny elewacji od strony ulicy, w   tym rozplanowanie i   proporcje otworów okiennych i   drzwiowych. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę i   przebudowę budynku przy zachowaniu proporcji bryły i   kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Należy zachować istniejący, zabytkowy charakter elewacji budynku od strony ul. Sienkiewicza. Wszelkie prace budowlane dotyczące przedmiotu ochrony wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

5)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

6)   obowiązuje zabudowa w   formie wolno stojącej lub zwartej. Dopuszcza się realizację inwestycji przy granicach działek budowlanych,  

7)   ustala się obowiązującą linię zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu,  

8)   nie ustala się minimalnej i   maksymalnej intensywności zabudowy,  

9)   nie ustala się minimalnego procentu terenu biologicznie czynnego w   stosunku do terenu inwestycji,  

10)   nie ustala się maksymalnego procentu powierzchni zabudowy na działce,  

11)   nie ustala się maksymalnej długości elewacji,  

12)   ustala się wysokość poziomu posadzki parteru jak dla kamienicy przy ul. Sienkiewicza 8,  

13)   obowiązuje wysokość zabudowy: nie wyższa niż zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 8,  

14)   obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  

15)   ustala się dachy płaskie, jedno- lub dwuspadowe. W   przypadku rozbudowy kamienicy przy ul. Sienkiewicza 8   dobudowane fragmenty obiektów winny być przekryte dachami tworzącymi wraz z   dachami istniejącymi jednolity układ w   zamyśle architektonicznym,  

16)   obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, cegłą itp. Należy zachować zabytkowy charakter elewacji frontowej od strony ul.   Sienkiewicza.  

§   4.   Ustalenia dla terenu o   symbolu   2UC,U   o powierzchni 1,81   ha, na rysunku planu zaznaczonego jako 2UC,Ua, 2UC,Ub i   2UC,Uc:  

1)   teren projektowanej zabudowy usługowej, w   tym wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Ustala się maksymalną, łączną wielkość powierzchni sprzedaży w   wielkopowierzchniowych obiektach handlowych dla terenów 1UC,U/M, 2UC,U i   3UC,U/M nie większą niż 20.000   m². Warunkiem wprowadzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest wcześniejsza lub równoległa realizacja dojazdu z   drogi 02KDD. Na terenie dopuszcza się realizację zbiorników rekreacyjnych i   retencyjnych,  

2)   teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr   IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren leży w   strefach A.2. konserwacji urbanistycznej i   A.3. restauracji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

5)   na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować studium krajobrazowe określające gabaryty nowych budynków lub zakresu rozbudowy/ nadbudowy istniejących budynków. Na etapie studium krajobrazowego należy przeprowadzić analizę sylwety miasta wraz z   planowaną inwestycją z   charakterystycznego punktu w   rejonie drogi krajowej nr 6. Powyższe studium powinno być zaopiniowane pozytywnie przez właściwego konserwatora zabytków przed złożeniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowę,  

6)   przez teren przebiega kolektor istniejącej kanalizacji deszczowej kd1000 (Srebrny Potok). Wzdłuż kolektora należy zachować pas techniczny, dostępny dla gestora sieci. Dopuszcza się przebudowę kolektora lub odkrycie go na warunkach gestora sieci. W   przypadku odkrycia Srebrnego Potoku należy stworzyć wzdłuż niego przestrzeń publiczną o   wysokich walorach estetycznych,  

7)   na terenie dopuszcza się realizację imprez masowych,  

8)   obowiązuje zabudowa w   formie wolno stojącej lub zwartej. Dopuszcza się realizację inwestycji przy granicach działek budowlanych,  

9)   ustala się obowiązujące i   maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu,  

10)   nie ustala się minimalnej i   maksymalnej intensywności zabudowy,  

11)   w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym (WOH) należy zrealizować przekryte lub otwarte pasaże o   szerokości nie mniejszej niż 6   m. Dopuszcza się przekrycie pasaży jedynie dachami szklanymi lub z   materiałów przeziernych, w   celu doświetlenia ich światłem dziennym. Dopuszcza się realizację w   pasażach i   na ich dachach niezbędnych pomostów pieszych, jezdnych lub pieszo-jezdnych. Obowiązuje wykonanie pasaży w   formie ciągów pieszych, których reprezentacyjne wejścia muszą znaleźć się co najmniej od strony ul. Sienkiewicza, od drogi 02KDD (z wglądem w   ul. Sobieskiego) i   od ciągu pieszego biegnącego po śladzie Srebrnego Potoku. Orientacyjne lokalizacje ciągów pieszych wraz z   orientacyjnymi lokalizacjami reprezentacyjnych wejść do WOH wyznaczono na rysunku planu. Dodatkowo dopuszcza się realizację innych pasaży, ciągów pieszych i   reprezentacyjnych wejść do WOH, których nie wyznaczono na rysunku planu,  

12)   dopuszcza się realizację niezbędnych kładek lub łączników pomiędzy terenami 2UC,U i   6U,KDP ponad ciągiem pieszym biegnącym po śladzie Srebrnego Potoku, z   zachowaniem prześwitu nad tym ciągiem o   wysokości nie mniejszej niż 4,5   m, licząc w   najwyższym punkcie terenu. Szerokość poszczególnych kładek lub łączników nie może być szersza niż 5,0m. Wysokość poszczególnych kładek lub łączników nie może przekraczać wysokości budynków na terenach 2UC,U i   6U,KDP,  

13)   ciągi piesze, wyznaczone na rysunku planu, winny stanowić przestrzenie o   wysokich walorach estetycznych,  

14)   należy zachować nie mniej niż 10% powierzchni nieruchomości objętej inwestycją jako teren biologicznie czynny,  

15)   ustala się maksymalnie do 80% powierzchni zabudowy na działce,  

16)   nie ustala się maksymalnej długości elewacji. Obowiązuje stworzenie rytmu zabudowy w   formie pionowych artykulacji elewacji frontowych o   długości jednego rytmu nie dłuższego niż 22   m. Elewacje frontowe z   niniejszymi artykulacjami należy stworzyć w   elewacjach wschodnich i   zachodnich od strony ul. Sienkiewicza i   od strony ciągu pieszego biegnącego po śladzie Srebrnego Potoku,  

17)   dla nowej zabudowy obowiązuje poziom posadzki parteru liczony od poziomu terenu przy budynku przy ul. Sienkiewicza 8: maksymalnie do 1,20 m n.p.t.,  

18)   obowiązuje wysokość zabudowy dla części a   i c, liczona od poziomu terenu przy budynku przy ul. Sienkiewicza 8: nie niższa niż gzymsu budynku przy ul. Sienkiewicza 8   i nie wyższa niż 12,0   m, obowiązuje wysokość zabudowy dla części b, liczona od poziomu terenu przy budynku przy ul. Wałowej 1: nie niższa niż 8   m i   nie wyższa 12,0   m,  

19)   obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  

20)   ustala się dachy płaskie. Na dachach dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, ogródków gastronomicznych i   tarasów widokowych. Na dachach dopuszcza się realizację parkingów, przy czym miejsca postojowe nie powinny zajmować powierzchni większej niż 50% powierzchni dachów. Odkryte parkingi na dachach należy otoczyć nieprzeziernymi osłonami o   wysokości nie niższej niż 1,0   m i   nie wyższej niż 1,2   m, liczonej od poziomu posadzki tych parkingów, przy czym osłony te muszą być wycofane od lica elewacji na odległość nie mniejszą niż 2   m,  

21)   obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, cegłą, drewnem itp.  

§   5.   Ustalenia dla terenu o   symbolu   3UC,U/M   o powierzchni 0,12   ha:  

1)   teren projektowanej zabudowy usługowej, w   tym wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, z   dopuszczeniem zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Ustala się maksymalną, łączną wielkość powierzchni sprzedaży w   wielkopowierzchniowych obiektach handlowych dla terenów 1UC,U/M, 2UC,U i   3UC,U/M nie większą niż 20.000   m²,  

2)   teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr   IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011 r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren leży w   strefie A.2. konserwacji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   dom przy ul. Wałowej 1, wyznaczony na rysunku planu jest objęty gminną ewidencją zabytków. Budynek ten przeznacza się do ochrony i   zachowania. Ochronie podlega bryła, detal architektoniczny, w   tym rozplanowanie i   proporcje otworów okiennych i   drzwiowych, podziały stolarki okiennej i   drzwiowej (jej forma i   detal, tj. rozrzeźbienie słupków, płyciny, historyczny przekrój strzemion, słupków, ościeżnic itp.). Dopuszcza się harmonijną rozbudowę i   przebudowę budynku przy zachowaniu proporcji bryły i   kompozycji elewacji. Przez rozbudowę rozumie się możliwość dobudowy od strony północnej budynku szklanej oranżerii, ogrodu zimowego lub pergoli, nie wyższej niż okap dachu budynku. Powyższa oranżeria, ogród zimowy lub pergola może stanowić łącznik z   projektowaną zabudową na terenie 2UC,U. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Wszelkie prace budowlane dotyczące przedmiotu ochrony wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

5)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

6)   na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować studium krajobrazowe określające gabaryty nowych budynków lub zakresu rozbudowy/ nadbudowy istniejących budynków. Powyższe studium powinno być zaopiniowane pozytywnie przez właściwego konserwatora zabytków przed złożeniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowę,  

7)   na terenie dopuszcza się realizację imprez masowych,  

8)   obowiązuje zabudowa w   formie wolno stojącej lub zwartej. Dopuszcza się realizację inwestycji przy granicach działek budowlanych,  

9)   ustala się obowiązujące i   maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu,  

10)   nie ustala się minimalnej i   maksymalnej intensywności zabudowy,  

11)   dla działki, na której znajduje się dom przy ul. Wałowej 1, należy zachować nie mniej niż 30% terenu inwestycji jako teren biologicznie czynny. Dla pozostałych działek nie ustala się minimalnego procentu terenu biologicznie czynnego w   stosunku do terenu inwestycji,  

12)   nie ustala się maksymalnego procentu powierzchni zabudowy na działce,  

13)   nie ustala się maksymalnej długości elewacji,  

14)   dla nowej zabudowy obowiązuje poziom posadzki parteru liczony od poziomu terenu przy budynku przy ul. 02KDD: maksymalnie do 0,50   m n.p.t.,  

15)   wysokość dla nowej zabudowy: wysokość zabudowy winna wynikać z   badań historycznych lub musi nawiązywać do sąsiednich kamienic, nie mogąc przekroczyć wysokości najwyższej istniejącej kamienicy na terenie 3UC,U/M. Jednocześnie wysokość zabudowy nie może być większa niż 12,0   m,  

16)   obowiązują maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  

17)   dla rozbudowywanych części domu przy ul. Wałowej 1   ustala się dachy płaskie. Dla pozostałych budynków ustala się dachy strome, dwuspadowe, proste, lub strome, mansardowe, przy czym dachy strome, dwuspadowe, proste nie mogą mieć nachylenia większego niż 35 stopni. Kalenice główne budynków winny być równoległe do przyległej ulicy. Dopuszcza się realizację lukarn i   okien dachowych. Lukarny nie mogą stanowić więcej niż 30% elewacji. W   przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być przekryte dachami tworzącymi wraz z   dachami istniejącymi jednolity układ w   zamyśle architektonicznym,  

18)   obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, drewnem itp.  

§   6.   Ustalenia dla terenu o   symbolu   4MW,U   o powierzchni 0,04   ha:  

1)   teren istniejącej i   projektowanej zabudowy usługowej i   mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą. Dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej zamiennie,  

2)   teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr   IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren leży w   strefie A.2. konserwacji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   kamienica przy ul. Sobieskiego 286, wyznaczona na rysunku planu jest objęta gminną ewidencją zabytków. Budynek ten przeznacza się do ochrony i   zachowania. Ochronie podlega bryła, detal architektoniczny, w   tym rozplanowanie i   proporcje otworów okiennych i   drzwiowych, podziały stolarki okiennej i   drzwiowej (jej forma i   detal, tj. rozrzeźbienie słupków, płyciny, historyczny przekrój strzemion, słupków, ościeżnic itp.). Dopuszcza się harmonijną rozbudowę i   przebudowę budynku przy zachowaniu proporcji bryły i   kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Wszelkie prace budowlane dotyczące przedmiotu ochrony wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

5)   budynek wyznaczony na rysunku planu jako budynki o   wartościach kulturowych stanowi relikt XIX i   XX-wiecznej zabudowy (oficyna przy ul. Sobieskiego 286). Budynek ten przeznacza się do ochrony i   zachowania. Ochronie podlega bryła, detal architektoniczny, w   tym rozplanowanie i   proporcje otworów okiennych i   drzwiowych (jej forma i   detal, tj. rozrzeźbienie słupków, płyciny, historyczny przekrój strzemion, słupków, ościeżnic itp.). Dopuszcza się harmonijną rozbudowę i   przebudowę budynku przy zachowaniu proporcji bryły i   kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Wszelkie prace budowlane dotyczące przedmiotu ochrony wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

6)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

7)   na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować studium krajobrazowe określające gabaryty nowych budynków lub zakresu rozbudowy/ nadbudowy istniejących budynków. Powyższe studium powinno być zaopiniowane pozytywnie przez właściwego konserwatora zabytków przed złożeniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowę,  

8)   obowiązuje zabudowa w   formie wolno stojącej lub zwartej. Dopuszcza się realizację inwestycji przy granicach działek budowlanych,  

9)   ustala się obowiązujące i   maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu,  

10)   nie ustala się minimalnej i   maksymalnej intensywności zabudowy,  

11)   nie ustala się minimalnej wielkości terenu biologicznie czynnego,  

12)   nie ustala się maksymalnego procentu powierzchni zabudowy na działce,  

13)   dla nowej zabudowy obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie do 1,20   m n.p.t.,  

14)   wysokość dla nowej zabudowy: wysokość zabudowy winna wynikać z   badań historycznych lub musi nawiązywać do sąsiednich kamienic, nie mogąc przekroczyć wysokości najwyższej istniejącej kamienicy na terenie 4MW,U,  

15)   obowiązują minimalnie dwie kondygnacje nadziemne, maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  

16)   ustala się dachy płaskie lub strome (jedno- lub dwuspadowe, proste, o   nachyleniu nie większym niż 25 stopni). W   przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być przekryte dachami tworzącymi wraz z   dachami istniejącymi jednolity układ w   zamyśle architektonicznym,  

17)   obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, drewnem itp.  

§   7.   Ustalenia dla terenu o   symbolu   5U   o powierzchni 0,09   ha:  

1)   teren istniejącej i   projektowanej zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą,  

2)   teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr   IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren leży w   strefie A.2. konserwacji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   kamienice przy ul. Sobieskiego 282 i   284, wyznaczone na rysunku planu są objęte gminną ewidencją zabytków. Budynki te przeznacza się do ochrony i   zachowania. Ochronie podlega bryła, detal architektoniczny, w   tym rozplanowanie i   proporcje otworów okiennych i   drzwiowych, podziały stolarki okiennej i   drzwiowej (jej forma i   detal, tj. rozrzeźbienie słupków, płyciny, przekroje elementów stolarki itp.). Dopuszcza się harmonijną rozbudowę, przebudowę i   nadbudowę budynków przy zachowaniu proporcji bryły i   kompozycji elewacji. Wszelkie prace budowlane dotyczące przedmiotu ochrony wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

5)   budynki wyznaczone na rysunku planu jako budynki o   wartościach kulturowych stanowią relikty XIX i   XX-wiecznej zabudowy (oficyny przy ul. Sobieskiego 282). Budynki te przeznacza się do ochrony i   zachowania. Ochronie podlega bryła, detal architektoniczny, w   tym rozplanowanie i   proporcje otworów okiennych i   drzwiowych (jej forma i   detal, tj. rozrzeźbienie słupków, płyciny, historyczny przekrój strzemion, słupków, ościeżnic itp.). Dopuszcza się harmonijną rozbudowę i   przebudowę budynków przy zachowaniu proporcji bryły i   kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynków. Wszelkie prace budowlane dotyczące przedmiotu ochrony wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

6)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

7)   na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować studium krajobrazowe określające gabaryty nowych budynków lub zakresu rozbudowy/ nadbudowy istniejących budynków. Powyższe studium powinno być zaopiniowane pozytywnie przez właściwego konserwatora zabytków przed złożeniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowę,  

8)   obowiązuje zabudowa w   formie zwartej. Dopuszcza się realizację inwestycji przy granicach działek budowlanych,  

9)   należy uzupełnić pierzeję ul. Sobieskiego według historycznych podziałów parcelacyjnych,  

10)   ustala się obowiązujące linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu,  

11)   nie ustala się minimalnej i   maksymalnej intensywności zabudowy,  

12)   nie ustala się minimalnej wielkości terenu biologicznie czynnego,  

13)   nie ustala się maksymalnego procentu powierzchni zabudowy na działce,  

14)   dla nowej zabudowy obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie do 1,20   m n.p.t.,  

15)   wysokość dla nowej zabudowy: wysokość zabudowy winna wynikać z   badań historycznych lub musi nawiązywać do sąsiednich kamienic, nie mogąc przekroczyć wysokości najwyższej istniejącej kamienicy na terenie 4MW,U,  

16)   obowiązują minimalnie dwie kondygnacje nadziemne, maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  

17)   ustala się dachy płaskie lub strome (jedno- lub dwuspadowe, proste, o   nachyleniu nie większym niż 25 stopni). W   przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być przekryte dachami tworzącymi wraz z   dachami istniejącymi jednolity układ w   zamyśle architektonicznym,  

18)   obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, drewnem itp.  

§   8.   Ustalenia dla terenu o   symbolu   6U,KDP   o powierzchni 0,27   ha:  

1)   teren projektowanej zabudowy usługowej i   parkingów. Dopuszcza się realizację zabudowy usługowej i   parkingów zamiennie. Na terenie dopuszcza się realizację zbiorników rekreacyjnych i   retencyjnych,  

2)   teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr   IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren leży w   strefie A.3. restauracji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

5)   na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować studium krajobrazowe określające gabaryty nowych budynków lub zakresu rozbudowy/ nadbudowy istniejących budynków. Na etapie studium krajobrazowego należy przeprowadzić analizę sylwety miasta wraz z   planowaną inwestycją z   charakterystycznego punktu w   rejonie drogi krajowej nr 6. Powyższe studium powinno być zaopiniowane pozytywnie przez właściwego konserwatora zabytków przed złożeniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowę,  

6)   na terenie dopuszcza się realizację imprez masowych,  

7)   obowiązuje zabudowa w   formie wolno stojącej,  

8)   ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu,  

9)   dopuszcza się realizację zabudowy przy granicy działki budowlanej,  

10)   nie ustala się minimalnej i   maksymalnej intensywności zabudowy,  

11)   dopuszcza się realizację niezbędnych kładek lub łączników pomiędzy terenami 2UC,U i   6U,KDP ponad ciągiem pieszym biegnącym po śladzie Srebrnego Potoku, z   zachowaniem prześwitu nad tym ciągiem o   wysokości nie mniejszej niż 4,5   m, licząc w   najwyższym punkcie terenu. Szerokość poszczególnych kładek lub łączników nie może być szersza niż 5,0   m. Wysokość poszczególnych kładek lub łączników nie może przekraczać wysokości budynków na terenach 2UC,U i   6U,KDP,  

12)   obowiązuje wykonanie ciągu pieszego, orientacyjnie wyznaczonego na rysunku planu. Ciąg ten winien stanowić przestrzeń o   wysokich walorach estetycznych,  

13)   należy zachować nie mniej niż 20% terenu inwestycji jako teren biologicznie czynny,  

14)   ustala się maksymalnie do 65% powierzchni zabudowy na działce,  

15)   nie ustala się maksymalnej długości elewacji. Obowiązuje stworzenie rytmu zabudowy w   formie pionowych artykulacji elewacji frontowych o   długości jednego rytmu nie dłuższego niż 22   m. Elewacje frontowe z   niniejszymi artykulacjami należy stworzyć w   elewacjach wschodnich i   zachodnich od strony ul. Srebrny Potok i   od strony ciągu pieszego biegnącego po śladzie Srebrnego Potoku,  

16)   obowiązuje poziom posadzki parteru liczony od poziomu terenu przy zabytkowej kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 5: maksymalnie do 1,20   m n.p.t.,  

17)   obowiązuje wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu przy zabytkowej kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 5: minimalnie od 8,0   m, maksymalnie do 12,0   m. W   przypadku realizacji dachów przekrywających nadscenie teatru, kina, sali koncertowej lub wielofunkcyjnej sali widowiskowej dopuszcza się wysokość zabudowy nad nim: maksymalnie do 15,0   m,  

18)   obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  

19)   ustala się dachy płaskie,  

20)   obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, drewnem itp.  

§   9.   Ustalenia dla terenu o   symbolu   7MW,U   o powierzchni 0,39   ha:  

1)   teren istniejącej i   projektowanej zabudowy usługowej i   mieszkaniowej wielorodzinnej, z   dopuszczeniem zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą. Dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub mieszkaniowej wielorodzinnej zamiennie,  

2)   teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr   IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren leży w   strefie A.2. konserwacji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   domy przy ul. Wałowej 8   i 9   oraz wytwórnia wód gazowanych przy ul. Wałowej 12, wyznaczone na rysunku planu są objęte gminną ewidencją zabytków. Budynki te przeznacza się do ochrony i   zachowania. Ochronie podlega bryła, detal architektoniczny, w   tym rozplanowanie i   proporcje otworów okiennych i   drzwiowych. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynków przy zachowaniu proporcji bryły i   kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynków. Wszelkie prace budowlane dotyczące przedmiotu ochrony wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

5)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

6)   na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować studium krajobrazowe określające gabaryty nowych budynków lub zakresu rozbudowy/ nadbudowy istniejących budynków. Powyższe studium powinno być zaopiniowane pozytywnie przez właściwego konserwatora zabytków przed złożeniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowę,  

7)   obowiązuje zabudowa w   formie wolno stojącej lub zwartej. Dopuszcza się realizację inwestycji przy granicach działek budowlanych,  

8)   należy uzupełnić pierzeję ul. Wałowej według historycznych podziałów parcelacyjnych,  

9)   ustala się obowiązujące i   maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu,  

10)   dopuszcza się realizację zabudowy przy granicy działki budowlanej,  

11)   nie ustala się minimalnej i   maksymalnej intensywności zabudowy,  

12)   nie ustala się minimalnej wielkości terenu biologicznie czynnego,  

13)   nie ustala się maksymalnego procentu powierzchni zabudowy na działce,  

14)   dla nowej zabudowy obowiązuje poziom posadzki parteru liczony od poziomu terenu przy ul.   Wałowej: maksymalnie do 1,20   m n.p.t.,  

15)   wysokość dla nowej zabudowy: wysokość zabudowy winna wynikać z   badań historycznych lub musi nawiązywać do sąsiedniej zabudowy, nie mogąc przekroczyć wysokości 12,0   m,  

16)   obowiązują minimalnie dwie kondygnacje nadziemne, maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  

17)   ustala się dachy płaskie lub strome (jedno- lub dwuspadowe, proste, o   nachyleniu nie większym niż 25 stopni). Kalenice winny być równoległe do ul. Wałowej. W   przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być przekryte dachami tworzącymi wraz z   dachami istniejącymi jednolity układ w   zamyśle architektonicznym,  

18)   obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, drewnem itp.  

§   10.   Ustalenia dla terenu o   symbolu   8U,KDP   o powierzchni 0,54   ha:  

1)   teren projektowanej zabudowy usługowej i   parkingów. Dopuszcza się realizację zabudowy usługowej i   parkingów zamiennie. Na terenie dopuszcza się realizację zbiorników rekreacyjnych i   retencyjnych. Zaleca się lokalizację obiektów sportowych (boiska sportowe, minigolf, ścieżki rowerowe itp.), obiektów wypoczynku i   rekreacji (ogródki jordanowskie, place zabaw, sceny letnie itp.), budynków usługowych związanych z   obsługą użytkowników (budynki gastronomiczne, kioski handlowe, toalety publiczne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przebieralnie itp.),  

2)   teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr   IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren leży w   strefach A.2. konserwacji urbanistycznej i   A.3. restauracji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

5)   na terenie dopuszcza się realizację imprez masowych,  

6)   obowiązuje zabudowa w   formie wolno stojącej,  

7)   ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu,  

8)   dopuszcza się realizację zabudowy przy granicy działki budowlanej,  

9)   nie ustala się minimalnej i   maksymalnej intensywności zabudowy,  

10)   należy zachować nie mniej niż 70% powierzchni terenu inwestycji jako teren biologicznie czynny, z   czego nie mniej niż 50% terenu biologicznie czynnego musi znaleźć się na gruncie rodzimym,  

11)   ustala się maksymalnie do 10% powierzchni zabudowy na działce,  

12)   obowiązuje poziom posadzki parteru liczony od poziomu terenu przy zabytkowej kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 5: maksymalnie do 0,50   m n.p.t.,  

13)   obowiązuje wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu przy zabytkowej kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 5: maksymalnie do 4,0   m dla budynków z   dachami płaskimi i   do 6,0   m dla budynków z   dachami stromymi,  

14)   obowiązuje maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,  

15)   ustala się dachy płaskie lub strome (jedno- lub dwuspadowe, proste, o   nachyleniu nie większym niż 25 stopni). Kalenice winny być równoległe lub prostopadłe do ul. Wałowej. W   przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków dobudowane fragmenty obiektów winny być przekryte dachami tworzącymi wraz z   dachami istniejącymi jednolity układ w   zamyśle architektonicznym,  

16)   obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szlachetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, drewnem itp.  

§   11.   Ustalenia dla publicznej drogi zbiorczej o   symbolu   01KDZ   (ul. Sienkiewicza) – droga wojewódzka nr 218 o   powierzchni 0,06   ha:  

1)   obowiązuje poszerzenie drogi zgodne z   rysunkiem planu,  

2)   teren drogi jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren drogi leży w   strefie A.3. restauracji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   teren drogi jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków oraz właściwego zarządcy drogi.  

§   12.   Ustalenia dla publicznych dróg dojazdowych o   symbolach   02KDD   o powierzchni 0,23   ha,   03KDD   (ul.   Wałowa) o   powierzchni 0,10   ha i   05KDD   (ul. Sobieskiego) o   powierzchni 0,01ha:  

1)   obowiązuje szerokość dróg w   liniach rozgraniczających zgodna z   rysunkiem planu,  

2)   tereny dróg są objęte wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979     r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Teren drogi 02KDD leży w   Teren leży w   strefach A.2. konserwacji urbanistycznej i   A.3. restauracji urbanistycznej. Tereny dróg 03KDD i   05KDD leżą w   strefie A.2. konserwacji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

3)   tereny dróg są objęte strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

4)   w drodze 02KDD dopuszcza się realizację miejsc postojowych, ramp, podjazdów, schodów zewnętrznych, pochylni itp. służących obsłudze komunikacyjnej terenu 2UC,U, na warunkach zarządcy drogi,  

5)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków oraz właściwego zarządcy drogi.  

§   13.   Ustalenia dla terenów publicznych ciągów pieszych o   symbolach   04KDX   o powierzchni 0,06   ha i   06KDX   o powierzchni 0,02ha:  

1)   tereny powyższych publicznych ciągów pieszych stanowią ogólnodostępne drogi publiczne w   rozumieniu ustawy o   drogach publicznych. Obowiązuje zakaz ich grodzenia i   zamykania,  

2)   obowiązuje szerokość ciągów w   liniach rozgraniczających zgodna z   rysunkiem planu,  

3)   tereny ciągów są objęte wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 na podstawie decyzji nr IX/0138/79 z   dn. 26.02.1979   r. zmienionej decyzją Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego o   sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z   dn. 04.10.2011   r. jako układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Wejherowa. Tereny ciągów leżą w   strefie A.2. konserwacji urbanistycznej. Wszelkie inwestycje wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków,  

4)   tereny ciągów są objęte strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej. Wszelkie inwestycje związane z   pracami ziemnymi wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w   Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,  

5)   na całym terenie dopuszcza się realizację podziemnych obiektów budowlanych, naziemnych budowli stanowiących zagospodarowanie terenu oraz obiektów małej architektury. Ich realizacja wymaga pozwolenia właściwego konserwatora zabytków oraz właściwego zarządcy drogi,  

6)   dopuszcza się przejazd przez ciągi wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych (staż pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe, śmieciarki, pojazdy zarządców mediów itp.) oraz dla pojazdów właścicieli, zarządców nieruchomości lub najemców lokali usługowych, mających jedyny wjazd na posesje od strony ciągów.  

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE  

§   14.   Ustala się stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty w   stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, w   momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela:30%.  

§   15.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   16.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

2.   Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Wejherowa.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XX/257/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 lipca 2012 r.
(poniżej w załączniku do artykułu jako całość uchwały)


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr VIk/XX/257/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 18 lipca 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wejherowa  
w sprawie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa – w   kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św.   Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i   Sobieskiego  

Rada Miasta Wejherowa, po zapoznaniu się z   dokumentacją formalno – prawną planu oraz protokołem z   dyskusji publicznej nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa – w   kwartale ulic H.   Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i   Sobieskiego, rozstrzyga, co następuje:  

1.   Zgodnie z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647) rozstrzygnięcie o   rozpatrzeniu uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa – w   kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i   Sobieskiego jest załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa – w   kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i   Sobieskiego – w   dniach od 30.05.2012 r. do 19.06.2012   r. oraz w   ciągu 14 dni po wyłożeniu, to jest do dnia 03.07.2012   r., do ustaleń projektu planu nie wniesiono uwag, o   których mowa w   art. 18 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr VIk/XX/257/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 18 lipca 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcia Rady Miasta Wejherowa  
o sposobie realizacji i   zasadach finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w   zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa – w   kwartale ulic   H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i   Sobieskiego  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647), Rada Miasta Wejherowa postanawia, co następuje:  

1.   Zgodnie z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania jest załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, będą realizowane zgodnie z   art. 7   ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001   r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.).  

3.   Inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane w   niniejszym planie, obejmują:  

1)   ulice gminne, służące do obsługi terenów przyległych,  

2)   sieć wodociągową, służącą do obsługi terenów przyległych,  

3)   sieć kanalizacji sanitarnej, służącą do obsługi terenów przyległych,  

4)   oświetlenie ulic gminnych, objętych planem,  

5)   sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice gminne i   tereny przyległe,  

4.   Finansowanie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w   niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), przy czym wydatki na w/w inwestycje w   ramach wieloletniego programu inwestycyjnego na każdy rok będą ujmowane w   budżecie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-07-2012 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 06-09-2012 07:41