Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XX/255/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej - Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie

Uchwała Nr VIk/XX/255/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej - Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w   Wejherowie  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się z   dniem 1   listopada 2012 r. statut jednostki budżetowej Miasta Wejherowa - Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w   Wejherowie, zwanego dalej „Jednostką”, stanowiący załącznik do uchwały Nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 21   lutego   2006 r., w   następujący sposób:  

1)   w § 3   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

„ 1.   gospodarowanie i   administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i   niezabudowanymi, w   tym:  

a)   lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy,  

b)   gminnymi obiektami użyteczności publicznej oraz administracyjnymi,  

c)   nieruchomościami będącymi w   samoistnym posiadaniu Gminy, zwanymi dalej 'nieruchomościami'. ” ;

2)   w § 3   pkt  4   otrzymuje brzmienie:  

„ 4.     zapewnienie utrzymania czystości i   porządku w   gminie ” ;

3)   w § 3   pkt  6   otrzymuje brzmienie:  

„ 6.   windykacja należności związanych z   korzystaniem z   nieruchomości ” ;

4)   w § 3   pkt  8   otrzymuje brzmienie:  

„ 8.   realizacja inwestycji dotyczących majątku związanego z   przedmiotem działalności jednostki:  

-   planowanie inwestycji,  

-   prowadzenie zamówień publicznych,  

-   prowadzenie zadań inwestycyjnych i   rozliczanie inwestycji,  

-   realizowanie uprawnień inwestora w   zakresie gwarancji i   rękojmi za ujawnione wady. ” ;

5)   w § 3   dodaje się punkty 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 o   następującej treści:  

„ 10.   utrzymanie czystości i   porządku w   Gminie,  

11.   utrzymanie miejsc gromadzenia i   zagospodarowania odpadów,  

12.   zakładanie i   utrzymanie zieleni miejskiej,  

13.   utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów i   placów,  

14.   utrzymanie i   eksploatacja miejskich targowisk i   hal targowych,  

15.   prowadzenie stref płatnego parkowania,  

16.   utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci, pomników, itp.,  

17.   działalność informacyjna i   edukacyjna w   zakresie swojego działania. ” ;

6)   w § 4   pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

„ 1.   określenie potrzeb w   zakresie utrzymania, remontów i   modernizacji nieruchomości będących przedmiotem działalności jednostki. ” .

§   2.   Przekazuje się Jednostce mienie określone w   załączniku Nr 1   do uchwały.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr VIk/XX/255/2012    
Rady Miasta Wejherowa   z dnia 18 lipca 2012 r.  
 

Mienie przekazywane jednostce  budżetowej  - Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w   Wejherowie  

 

ŚRODKI TRWAŁE  

Ilość  

Nazwa środka trwałego  

Wartość  początkowa w   zł  

Wartość umorzenia  

okres umorzenia  

1  

osadnik piasku  

1 202,21  

1   202,21  

x  

1  

koparko-ładowarka Ostrówek GDC5014  

32 709,20  

32   709,20  

x  

1  

ładowarka LONGGONG  

2 500,00  

750,02  

I/2011 - VI/2012  

1  

zamiatarka elewatorowa  

143 990,00  

85 674,00  

IV/2008 - VI/2012  

1  

Jelcz piaskarka GAW 5723  

69 829,37  

69   829,37  

X  

1  

ciągnik Zetor GWE 8AJ9  

82 786,89  

59   496,21  

XI/2008 - VI/2012  

1  

pług odśnieżny  

9 750,00  

3   185,00  

XI/2010 - VI/2012  

1  

ciągnik Zetor GWE 9CK8  

141 819,67  

46   327,78  

XI/2010 - VI/2012  

1  

piaskarko-solarka HAK  

44 850,00  

44   850,00  

X  

1  

piaskarko-solarka SOLKA  

47 200,00  

47   200,00  

X  

1  

Posypywarka T-130 GWE 1200A  

27 500,00  

8   983,36  

XI/2010 - VI/2012  

1  

przyczepa posypywarka GWE 0238A  

27 868,85  

14   566,10  

X/2009 - VI/2012  

1  

zamiatarka elewatorowa  

143 520,00  

13   395,20  

XI/2011 - VI/2012  

1  

zamiatarka ręczna  

1 584,78  

1   584,78  

X  

1  

agregat prądotwórczy  

7 246,80  

7   246,80  

X  

1  

urządzenie wysokociśnieniowe  

93 940,00  

93   940,00  

X  

1  

ploter CM400  

21 106,00  

21   106,00  

X  

1  

kosiarka Rider  

26 672,00  

18   048,02  

IX/2007 - VI/2012  

1  

zagęszczarka gruntu  

2 500,00  

2   500,00  

X  

1  

piła do asfaltu  

2 200,00  

2   200,00  

X  

1  

recykler-remonter drogowy  

8 435,26  

6   579,53  

III/2008 - VI/2012  

1  

malowarka ZEBRA2  

45 637,20  

45   637,20  

X  

1  

obrabiarka do drewna  

4 015,67  

4   015,67  

X  

1  

kosiarka spalinowa Herkules  

12 100,00  

12   100,00  

X  

1  

rozdrabniacz do gałęzi (rębak)  

36 500,00  

36   500,00  

X  

1  

stopa ubijająca BOMAG  

7 099,00  

7   099,00  

X  

1  

młot udarowy BOSCH  

4 959,35  

1   041,46  

V/2011 - VI/2012  

2  

parkometr  

22 869,18  

22   869,18  

X  

 

 

ŚRODKI TRWAŁE  

Ilość  

Nazwa środka trwałego  

Wartość  początkowa w   zł  

Wartość umorzenia  

okres umorzenia  

4  

parkometr  

64 391,60  

24   146,92  

IV/2010 - VI/2012  

3  

parkometr  

50 800,80  

16   933,62  

IX/2010 - VI/2012  

1  

ciągnik URSUS GDC 5143  

3 276,40  

3   276,40  

X  

1  

przyczepa GAX 6862  

1 641,27  

1   641,27  

X  

1  

Gazela GWE 19R4  

60 070,22  

60   070,22  

X  

1  

VW GWE 12879  

32 000,00  

32   000,00  

X  

1  

Ford Transit GWE 28599  

79 660,00  

55   761,98  

I/2010 - VI/2012  

1  

Fiat Seicento GWE 53952  

192,54  

26,94  

I/2012 - VI/2012  

1  

bud. admini. socjalny Rybska Karczma  

63 720,00  

23   364,00  

XI/1997 - VI/2012  

1  

wiata magazynowa Rybska Karczma  

87 197,20  

31   685,45  

XI/1997 - VI/2012  

1  

droga wewnętrzna Rybska Karczma  

279 573,41  

118   469,20  

II/2003 - VI/2012  

1  

zbiorniki retencyjno-kanalizacyjne  

52 950,00  

15   487,86  

I/2006 - VI/2012  

1  

zbiornik mobilny na olej napędowy  

8 220,00  

3   822,30  

XII/2009 - VI/2012  

1  

prasa do zgniatania i   paczkowania  

40 900,00  

40   559,13  

VIII/2002 - VI/2012  

1  

prasa utylizacyjna  

16 335,80  

16   335,80  

X  

1  

kompaktor  

125 000,00  

125   000,00  

X  

1  

spycharka gąsienicowa T-170  

80 000,00  

25   333,31  

XII/2010 - VI/2012  

1  

zagęszczarka gruntu  

4 090,00  

797,55  

VI/2011 - VI/2012  

1  

Star beczka GWE A462  

41 507,28  

41   507,28  

X  

1  

magazyn mater. łatwopalnych  

5 027,19  

4   982,23  

I/1972 - VI/2012  

1  

świetlica, biura SG, DZ, kasa  

138 637,96  

98   020,80  

I/1972 - VI/2012  

1  

biurowiec (z cz. PIP)  

103 571,04  

74   594,09  

I/1972 - VI/2012  

1  

bud. garażowy z   cz.socjalną  

37 720,77  

29   077,92  

I/1972 - VI/2012  

1  

portiernia Staromłyńska (TBA)  

5 192,75  

3   036,34  

I/1972 - VI/2012  

1  

bud. magazynowy (BOR-HYD)  

105 812,77  

86   208,20  

I/1988 - VI/2012  

1  

warsztat naprawczy,biura DS.  

237 948,87  

139   134,64  

I/1988 - VI/2012  

1  

kanał co  

41 272,81  

41   272,81  

X  

1  

ogrodzenie bazy ZUK  

34 007,36  

34   007,36  

X  

1  

sieć wodociągowa  

11 021,29  

11   021,29  

X  

1  

sieć kanalizacyjna  

37 849,04  

37   849,04  

X  

1  

oświetlenie bazy ZUK  

97 148,76  

28   043,57  

I/1972 - VI/2012  

 

 

ŚRODKI TRWAŁE  

Ilość  

Nazwa środka trwałego  

Wartość  początkowa w   zł  

Wartość umorzenia  

okres umorzenia  

1  

drogi, plac wewnątrzzakładowy  

89 663,47  

88   578,59  

I/1988 - VI/2012  

1  

linia kablowa energetyczna  

21 418,21  

21   418,21  

X  

1  

kanalizacja deszczowa  

34 927,64  

34   840,34  

I/1988 - VI/2012  

1  

wiata magazynowa  

108 190,48  

94   734,19  

I/1977 - VI/2012  

1  

drukarka Seiko  

7 170,50  

7   170,50  

X  

1  

serwer PYEco50  

5 231,00  

5   231,00  

X  

1  

patelnia elektryczna  

3 477,00  

3   477,00  

X  

1  

centrala telefoniczna ALFA  

3 410,00  

3   410,00  

X  

1  

kserokopiarka Panasonic  

4 348,98  

4   348,98  

X  

2  

kontener biurowy  

15 500,00  

15   500,00  

X  

1  

toaleta miejska Rzeźnicka  

88 700,00  

20   881,43  

II/2003 - VI/2012  

1  

zamiatarka BRAWA  

13 147,39  

13   147,39  

X  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-07-2012 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2012 13:48