Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XX/251/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012

Uchwała Nr VIk/XX/251/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w   budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157,  poz. 1240 z   późn. zm.)  


Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

 

1. Zwiększa się   dochody   budżetu Gminy  

o kwotę  

200 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem Nr 1  

 

 

2. Zwiększa się   wydatki   budżetu Gminy  

o kwotę  

2   400 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem Nr 2  

 

 

3. Zwiększa się   przychody   budżetu Gminy  
zgodnie z   załącznikiem Nr 3  

o kwotę  

2   200   000 zł  

§   2.   Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:  

 

1. Dochody budżetowe  
w tym:  
- dochody bieżące  
- dochody majątkowe  

143   068 587 zł  

125   700 864 zł  
17   367 723 zł  

2. Wydatki budżetowe  
w tym:  
- wydatki bieżące  
- wydatki majątkowe  

173   988 022 zł  

121   188 751 zł  
52   799 271 zł  

3. Deficyt budżetu  
4. Przychody budżetowe  

30 919 435 zł  
33   336 763 zł  

w tym:  

 

- emisja obligacji  
- wolne środki  

14   200 000 zł  
19   136 763 zł  

5. Rozchody budżetowe  

2   417 328 zł  

z przeznaczeniem na:  

 

- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów  

2   417 328 zł  

§   3.   Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 30   919   435 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   finansach publicznych w   wysokości 19   136   763 zł oraz przychody z   emisji obligacji w   wysokości 11   782   672 zł.  

§   4.   Załącznik Nr 7   „ Dotacje podmiotowe i   celowe udzielane z   budżetu gminy w   2012 roku” do uchwały Nr VIk/XIII/167/2011 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 20 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Zmienia się §8 uchwały Nr VIk/XIII/167/2011 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012, który otrzymuje brzmienie: "§8. Ustala się limity zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1.   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   wysokości                               3   000   000 zł,  

2.   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   wysokości                               11   782   672 zł,  

3.   spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w   kwocie                                             2   417   328 zł."  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Wejherowie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr VIk/XX/251/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 18 lipca 2012 r.  
 

DOCHODY  

Zwiększa się dochody budżetu miasta                                                           o kwotę 200 000 zł  

 

Dział  

§  

Wyszczególnienie  

Kwota  

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

200 000 zł  

 

 

1/ Dochody bieżące  

200 000 zł  

 

0970  

Wpływy z   różnych dochodów  

200   000 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr VIk/XX/251/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 18 lipca 2012 r.  
 

WYDATKI  

Zwiększa się wydatki budżetu miasta                                                           o kwotę 2   400 000 zł  

 

Dział  

Rozdział  

Wyszczególnienie  

kwota  

600  

 

Transport i   łączność  

2   400 000 zł  

 

60013  

Drogi publiczne wojewódzkie  

2   400 000 zł  

 

 

1/ Wydatki majątkowe  

2   400 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z   wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

2   400 000 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr VIk/XX/251/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 18 lipca 2012 r.  
 

Przychody i   rozchody związane z   finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2012 rok  

 

§  

Wyszczególnienie  

Plan 2012 r.  
 

Zmniejszenia  

Zwiększenia  

Plan po zmianach  

 

Przychody  

 

 

 

 

931  

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)  

12 000 000 zł  

 

2   200   000 zł  

14 200 000 zł  

950  

Wolne środki, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

19   136   763 zł  

 

 

19   136   763 zł  

 

Razem  

31   136 763 zł  

 

2   200   000 zł  

33   336 763 zł  

 

Rozchody  

 

 

 

 

992  

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów  

2   417 328 zł  

 

 

2   417 328 zł  

 

Razem  

2   417 328 zł  

 

 

2   417 328 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr VIk/XX/251/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 18 lipca 2012 r.  
 

Dotacje podmiotowe i   celowe udzielane z   budżetu gminy w   2012 roku  

 

Dział  

Rozdział  

Treść  

Kwota dotacji  

podmiotowej  

celowej  

Jednostki sektora finansów publicznych  

600  

60013  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych  

 

2   400   000 zł  

700  

70005  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych  

 

30   000 zł  

851  

85111  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  

25   000 zł  

 

851  

85111  

Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  

 

200   000 zł  

921  

92109  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

1   722   840 zł  

 

921  

92109  

Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  

 

119 491 zł  

921  

92116  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

901 768 zł  

 

Razem  

2   649 608 zł  

2 749   491 zł  

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych  

801  

80101  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  

1   123 808 zł  

 

801  

80103  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  

366 266 zł  

 

801  

80104  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  

5   043 060 zł  

 

801  

80106  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  

421 946 zł  

 

801  

80110  

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  

277 310 zł  

 

630  

63003  

Dotacje celowa z   budżetu jst udzielone w   trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  

 

2 000 zł  

630  

63003  

Dotacje celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

 

2 500 zł  

851  

85153  

Dotacje celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

 

15   000 zł  

851  

85154  

Dotacje celowa z   budżetu jst, udzielone w   trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  

 

29   000 zł  

851  

85154  

Dotacje celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

 

151   000 zł  

851  

85195  

Dotacje celowa z   budżetu jst, udzielone w   trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  

 

15 300 zł  

851  

85195  

Dotacje celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

 

14 700 zł  

921  

92105  

Dotacje celowa z   budżetu jst, udzielone w   trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  

 

3 600 zł  

921  

92105  

Dotacje celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  

 

1   000 zł  

921  

92105  

Dotacje celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

 

40 400 zł  

921  

92120  

Dotacje celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i   konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

 

240 000 zł  

926  

92605  

Dotacje celowa z   budżetu jst, udzielone w   trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  

 

53 000 zł  

926  

92605  

Dotacje celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

 

103 000 zł  

Razem  

7   232 390 zł  

670 500 zł  

Ogółem  

9 881 998 zł  

3 419 991 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-07-2012 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2012 13:40