Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XVI/225/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym 

Uchwała Nr VIk/XVI/225/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w   trybie art.101 ustawy o   samorządzie gminnym  

Na podstawie art.   18 ust. 1   w związku z   art.   101 ustawy z   dnia 8   marca 1990   roku o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001   r. Nr   142 poz.   1591, zm. Dz. U. z   2002   r. Nr   23 poz.   220, Nr   62 poz.   558, Nr   113 poz.   984, Nr   153 poz.   1271, Nr   214 poz.   1806, zm. Dz. U. z   2003   r. Nr   80 poz.   717, Nr   162 poz.   1568, zm. Dz. U. z   2004   r. Nr   102 poz.   1055, Nr   116 poz.   1203, zm. Dz. U. z   2005   r. Nr   172 poz.   1441, Nr   175 poz.   1457, zm. Dz. U. z   2006   r. Nr   17 poz.   128, Nr   181 poz.   1337, zm. Dz. U. z   2007   r. Nr   48 poz.   327, Nr   138 poz.   974, Nr   173 poz.   1218, zm. Dz. U. z   2008   r. Nr   180 poz.   1111, Nr 223 poz.   1458, zm. Dz. U. z   2009   r. Nr 52 poz.   420, Nr 157 poz.   1241, zm. Dz. U. z   2010   r. Nr 28 poz.   142, Nr   28 poz.   146, Nr   106 poz.   675, Nr   40 poz.   230, zm. Dz. U. z   2011   r. Nr   21 poz.   113, Nr   117 poz.   679, Nr   134 poz.   777, Nr   217 poz.   1281 i   Nr   149 poz.   887)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Rada Miasta Wejherowa składa oświadczenie - załącznik Nr 1, będące stanowiskiem w   sprawie wezwań w   trybie art.101 ustawy o   samorządzie gminnym, do usunięcia naruszenia uprawnienia:  

-   Pomorskiej Komunikacji Samochodowej, Spółki z   o.o. w   Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul.   Transportowa 1, z   dnia 2   kwietnia 2012 roku (wpł. dnia 03.04.2012 roku),  

-   Radosława Kędzierskiego prowadzącego przedsiębiorstwo pod firmą – Radosław Kędzierski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL ul. Gimnazjalna 4, 89-100 Nakło nad Notecią, z   dnia 2   kwietnia 2012 roku (wpł. dnia 04.04.2012 roku),  

przez podjęcie przez Radę Miasta Wejherowa uchwały Nr VIk/XV/187/2012 z   dnia 20 marca 2012 roku, w   sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w   rejonie ulicy Kwiatowej (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z   dnia 11   kwietnia 2012   r., poz.   1348).  

§   2.   Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa do przedłożenia stanowiska Rady Miasta wzywającym.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 1   do uchwały Nr VIk/XVI/225/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

Stanowisko Rady Miasta Wejherowa  
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa  
w związku z   uchwaleniem uchwały Nr VIk/XV/187/2012 Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 20 marca 2012 r. w   sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w   rejonie ul. Kwiatowej.  

Odnosząc się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa, z   jednoczesnym wnioskiem o   uchylenie w   całości uchwały Nr VIk/XV/187/2012 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 20   marca 2012   r. w   sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w   rejonie ul. Kwiatowej, wniesionego przez:  

-   Pomorską Komunikację Samochodową, Spółkę z   o.o. w   Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul.   Transportowa 1, z   dnia 2   kwietnia 2012 roku (wpł. dnia 03.04.2012 roku),  

-   P. Radosława Kędzierskiego, prowadzącego przedsiębiorstwo pod firmą – Radosław Kędzierski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL ul. Gimnazjalna 4, 89-100 Nakło nad Notecią, z   dnia 2   kwietnia 2012 roku  (wpł. dnia 04.04.2012 roku),  

przedkłada się następujące stanowisko.  

Stwierdza się, że zgodnie z   aktualnym stanem prawnym, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w   rejonie ul. Kwiatowej, uchwalona uchwałą Nr VIk/XV/187/2012 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 20 marca 2012   r. w   sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w   rejonie ul. Kwiatowej, została sprawdzona zgodnie z   art.   20 ust. 2   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) przez Wojewodę Pomorskiego w   Gdańsku pod względem zgodności z   przepisami prawa, o   czym Wojewoda Pomorski pismem nr WI.I.743.2.56.2012 z   dnia 5   kwietnia 2012   r. poinformował Prezydenta Miasta Wejherowa i   Wydział Nadzoru i   Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, iż nie wnosi do niej uwag, po czym przedmiotowa uchwała została opublikowana w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w   dniu 11 kwietnia 2012   r., pod pozycją 1348.  

Ustosunkowując się do wymienionego na wstępie wezwania Pomorskiej Komunikacji Samochodowej Spółki z   o.o. oraz P. Radosława Kędzierskiego należy stwierdzić, co następuje   :  

W trakcie planistycznej procedury opiniowania i   uzgadniania przedmiotowego projektu planu, Prezydent Miasta Wejherowa wystąpił w   dniu 23 grudnia 2011   r. do Zarządu Powiatu Wejherowskiego o   uzgodnienie projektu planu, w   wyniku czego Zarząd Powiatu pismem GN.684.2.86.2011 z   dnia 12 stycznia 2012   r. poinformował tut. Urząd, że przedstawiony do uzgodnienia projekt planu   opiniuje negatywnie   . Wniosek o   uzgodnienie do Zarządu Powiatu skierowano zgodnie z   ustawą o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym - na podstawie art. 17 pkt 6   lit. b ustawy – zgodnie z   którym   zarząd powiatu uzgadnia projekt   w zakresie odpowiednich zadań rządowych i   samorządowych. W   przypadku nieuzgodnienia a   nie negatywnej opinii, jaką wydano, organ uzgadniający projekt planu jest zobowiązany określić warunki, na jakich uzgodnienie może nastąpić zgodnie z   przepisami ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym. Takich warunków Zarząd Powiatu nie zawarł w   swojej negatywnej opinii, w   związku z   czym Prezydent Miasta uznał projekt planu za uzgodniony, o   czym poinformowano zarząd Powiatu Wejherowskiego pismem z   dnia 19 stycznia 2012   r. Do takiego rozstrzygnięcia Zarząd Powiatu się nie odniósł. W   piśmie do Zarządu Powiatu podano też istotną informację, że opinia Zarządu Powiatu Wejherowskiego sformułowana w   w/w piśmie została oparta na błędnym założeniu, iż węzłem integracyjnym o   charakterze metropolitalnym Wejherowo, jest jedynie obszar objęty zmianą planu miejscowego.  

Po pierwsze w   ramach prac przygotowawczych do sporządzenia projektu zmiany planu miejscowego na zlecenie tut. Urzędu została opracowana „Koncepcja tunelu kołowo-pieszego pod trasą kolejową Gdynia - Szczecin wraz z   rozwiązaniem węzła integracyjnego PKP w   Wejherowie z   prognozą ruchu ogólnomiejskiego”.  

Po drugie w   tej koncepcji   obejmującej znacznie większy obszar, niż objęty sporządzaną zmianą planu miejscowego, rozpatrzono pozostałe aspekty funkcjonowania węzła integracyjnego, jednak pozostały one ze względów formalnych poza problematyką i   granicami zmiany planu przedstawionej do uzgodnienia.  

Dodać też należy uzupełniająco, że kwestie uzgadniane w   zakresie rozwiązań drogowych, pozostające w   kompetencji zarządców odpowiednich dróg publicznych, uzyskały pozytywne uzgodnienie, przy czym Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i   Wejherowskiego z   siedzibą w   Pucku w   odpowiedzi na wniosek o   uzgodnienie projektu planu wskazał w   piśmie OPD-7322/6/2012 z   dnia 17 stycznia 2012   r., że zakres planu go nie dotyczy. W   związku z   powyższym uznaje się za niezasadne  przedłożone wezwanie PKS Sp. z   o.o. oraz Radosława Kędzierskiego w   części dotyczącej uzgodnień dokonywanych pomiędzy organem sporządzającym projekt planu, a   Zarządem Powiatu w   Wejherowie.  

W dalszej części wezwania Pomorska Komunikacja Samochodowa Spółka z   o.o. oraz Radosław Kędzierski twierdzą, że projekt planu został uchwalony bez podjęcia przez Radę Miasta Wejherowa odrębnej decyzji o   stwierdzeniu nienaruszania ustaleń „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa”, uchwalonego uchwałą Nr   IIIk/XXX/325/2001 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 26 czerwca 2001 r. (z późn. zmianami). W   innym miejscu PKS Sp. z   o.o. pisze o   „zgodności” projektu planu ze studium, w   związku z   czym należy stwierdzić, że w   wyniku zmiany ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z   późn.   zm.) wprowadzonej ustawą z   dnia 25 czerwca 2010   r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) - obowiązującą od 21 października 2010   r., z   treści art. 20 ust. 1   tej ustawy wykreślono pojęcie „zgodności” projektu planu z   ustaleniami studium na rzecz stwierdzania nienaruszania ustaleń studium, w   związku z   czym pełne brzmienie art. 20 ust. 1   ustawy jest następujące:  

„Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając   jednocześnie   o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały”.  

Powyższa zmiana z   pewnością nie została wprowadzona przez ustawodawcę z   zamiarem komplikowania procedury sporządzania projektu planu, mnożenia uchwał podejmowanych w   ramach jednej i   tej samej procedury sporządzania projektu planu miejscowego, poprzez rozstrzyganie o   jego kształcie w   wielu uchwałach. Świadczy o   tym też użycie w   tym samym zdaniu ustawy słowa   „jednocześnie”   , z   czego należy wnioskować, że dopuszczalne jest uchwalenie planu miejscowego w   jednej uchwale. Powyższe stanowisko znalazło już odzwierciedlenie w   orzecznictwie sądów administracyjnych, w   związku z   czym wezwanie uznaje się za nieuzasadnione.  

PKS Sp. z   o.o. oraz Radosław Kędzierski w   wezwaniu ponownie podnoszą też kwestię sprzeczności przedmiotowej zmiany planu z   ustaleniami studium, pisząc o   zupełnie innym miejscu wyznaczonym w   studium na funkcję węzła integracyjnego oraz o   innym sposobie połączenia dwóch części miasta przedzielonych drogą krajową nr 6   i linią kolejową. Sprawę tę omówiono w   załączniku Nr 6   do przedmiotowej zmiany planu, tym niemniej zdaniem Rady Miasta jest to zarzut całkowicie chybiony z   wielu względów. Studium stanowi zgodnie z   ustawą o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym dokument określający politykę przestrzenną gminy, w   tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, zawierający część tekstową i   graficzną, uwzględniający zasady określone w   koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i   planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. Lokalizację węzła integracyjnego posiadającego rangę węzła metropolitalnego jednoznacznie wskazano w   studium na rysunku „układu transportowego miasta”, na terenie obejmującym południową stronę linii kolejowej z   Dworcem PKP, Placem Piłsudskiego przed Dworcem PKP i   ul. Kwiatową dochodzącą do tego placu, a   po północnej stronie teren dochodzący do drogi krajowej nr 6   – ul. I   Brygady Pancernej WP. Ponadto planowanie przebudowy układu drogowego obsługującego węzeł integracyjny, w   tym ul. Kwiatowej, stanowi w   skali odpowiedniej do przedmiotowej zmiany planu realizację wpisanego do studium celu - rozwoju funkcji systemu transportowego miasta, poprzez poprawę sprawności funkcjonowania układu ulicznego miasta zwłaszcza na przeciążonych ruchem obszarach centralnych miasta oraz na terenach rozwojowych - w   których należy zwiększyć zgodnie ze studium zakres działań modernizacyjnych infrastruktury drogowej miasta, uzupełnić układ uliczny o   odcinki stwarzające możliwość ograniczenia ruchu tranzytowego i   ciężarowego przez obszary centralne, usprawnienia transportu autobusowego, korzystniejszego rozłożenia ruchu kołowego w   sieci oraz wprowadzenie systemu parkowania z   parkingami strategicznymi, położonymi bezpośrednio przy obszarze śródmiejskim i   przystankach SKM. PKS Sp. z   o.o. i   Radosław Kędzierski w   tej części wezwania posługują się dalej terminologią, która już nie funkcjonuje w   ustawie, gdyż osiągnięcie zgodności rozumianej jako identyczność ustaleń dwóch całkowicie różnych dokumentów planistycznych – studium i   planu miejscowego, nie jest możliwa do osiągnięcia, ani nie jest wymagana przepisami ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, w   związku z   czym Rada Miasta uznaje wezwanie w   tej części za   nieuzasadnione.  

Podobnie należy odnieść się do wezwania w   części dotyczącej oddzielnego rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu. Uwagi złożone do projektu planu są rozpatrywane pod kątem możliwości ich uwzględnienia w   sporządzanym projekcie planu, po czym rada miasta rozstrzyga ostatecznie o   ich uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu w   ramach podejmowanej uchwały o   uchwaleniu planu miejscowego. Rozstrzygnięcie rady miasta odnośnie uwag jest integralną częścią uchwały, załącznikiem do niej - o   czym w   tym wypadku ustawa stanowi wprost w   ostatnim fragmencie art. 24 ust. 1. Należy za bezzasadny uznać pogląd wyrażony w   wezwaniach, że Rada Miasta Wejherowa potraktowała obowiązek rozpatrzenia uwag zupełnie w   sposób formalny, z   uwagi na zmianę druku nr 205 na 205a, w   którym wskazano, że uwagi do projektu planu wpłynęły. Podnieść należy, że w   trakcie sesji Rady Miasta w   dniu 20 marca 2012   r. radni prowadzili dyskusję na temat projektu uchwały i   uwag do projektu planu, w   związku z   czym można przyjąć, że uwagi szczegółowo rozpatrzone w   załączniku Nr 6   do uchwały, stanowiącym jej integralną część, zostały wszechstronnie omówione przed jego uchwaleniem. Ze względu na czasokres wyprzedzającego przygotowywania projektów uchwał na określoną sesję Rady Miasta, nie było możliwe uwzględnienie wszystkich szczegółów uchwały, zwłaszcza w   części dotyczącej uwag, które rozpatrzono ostatecznie w   załączniku Nr 6   do Uchwały Nr VIk/XV/187/2012 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 20 marca 2012   r. w   sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w   rejonie ul. Kwiatowej na druku 205a.  

Całkowicie nietrafne wydaje się twierdzenie, że udokumentowana historia procesu uchwalania planu wskazuje, że celem jaki postawiły sobie organy Miasta Wejherowa było uniemożliwienie realizacji obecnie prowadzonej na terenie objętym planem inwestycji oraz ograniczenie praw wnoszących wezwanie w   zakresie wykorzystania majątku, bowiem należy stwierdzić, że PKS Sp. z   o.o. sprzedając prawie 60% obszaru nieruchomości (dawnego dworca autobusowego PKS) oraz dodatkowo obciążajac pozostałą część nieruchomości położoną bliżej budynku Dworca PKP różnego rodzaju służebnościami na rzecz inwestora pawilonu usługowo-handlowego, którym do 28 marca 2012   r. był Radosław Kędzierski, doprowadził do kryzysowej sytuacji, w   której nie może w   dotychczasowy sposób wykonywać swoich zadań przewoźnika. Przeprowadzona procedura sporządzania uchwalonego planu miejscowego, o   której wszyscy zainteresowani byli na bieżąco informowani na każdym etapie prac planistycznych, miała na celu realne ustalenie niezbędnych funkcji publicznych w   obszarze stanowiącym istotną część węzła integracyjnego Wejherowo i   przedstawia ich rozwiązanie w   zakresie wynikającym nie tylko z   ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym, ale też ustawy o   drogach publicznych, realizując jednocześnie ustalenia i   cele wskazane w   studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego masta Wejherowa. Tak więc w   tej sytuacji fałszywie brzmią argumenty PKS Sp. z   o.o. mówiące o   trosce o   wykonywanie zadań publicznych z   dziedziny transportu publicznego.  

Odnośnie wezwania Pomorskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z   o.o. oraz Radosława Kędzierskiego w   części dotyczącej nadużycia władztwa planistycznego gminy oraz obowiązków wynikających z   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010   r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) należy odrzucić oba wezwania, gdyż powyższe kwestie omówiono wyczerpująco w   uzasadnieniu uchwały i   w załącznikach do niej.  

Z uwagi na tożsamą treść wniosków Pomorskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z   o.o. oraz P.   Radosława Kędzierskiego, Rada Miasta zajmuje ujednolicone stanowisko, przedstawione w   niniejszym załączniku do uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 11:13