Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XVI/224/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron

Uchwała Nr VIk/XVI/224/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście – część północna, w   rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron  

Na podstawie art. 20 ust. 1   i art. 27 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt   5   i   art.   40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr   142, poz.   1591 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje   :  

§   1.   Zgodnie z   uchwałą Nr Vk/XLIV/489/2010 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 20   kwietnia 2010   r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w   rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron, po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa” uchwalonego uchwałą Nr   IIIk/XXX/325/2001 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 26 czerwca 2001 r., zmienionego niżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Wejherowa: Nr IVk/XXXI/361/2005 z   dnia 21 czerwca 2005 r., Nr Vk/XVIII/199/2008 z   dnia 1   kwietnia 2008 r., Nr Vk/XLVIII/516/2010 Wejherowa z   dnia 29   czerwca 2010 r. i   Nr VIk/X/139/2011 z   dnia 27 września 2011 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście – część północna, w   rejonie ulic 12   Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron, zwaną dalej „planem”, stanowiącą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna w   Wejherowie, uchwalonego uchwałą Nr IIIk/X/124/1999 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 29 czerwca 1999   r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z   2000 r. Nr 118, poz. 757), zmienionego niżej wymienionymi uchwałami Rady Miasta Wejherowa: uchwałą Nr IIIk/XXX/323/2001 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 26 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z   2002 r. Nr 10, poz. 154), uchwałą Nr   IIIk/XXX/324/2001 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 26 czerwca 2001   r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z   2002 r. Nr 10, poz. 155), uchwałą Nr Vk/XI/89/2007 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 26 czerwca 2007   r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z   2007 r. Nr 132, poz. 2372), uchwałą Nr   Vk/XI/90/2007 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z   2007 r. Nr 132, poz. 2373), uchwałą Nr Vk/XI/91/2007 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 26 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z   2007 r. Nr 132, poz. 2374), uchwałą Nr Vk/XIV/140/2007 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 30 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z   2008 r. Nr 31, poz. 944) i   uchwałą Nr   VIk/VIII/102/2011 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 28 czerwca 2011   r. (Dz.   Urz. Woj. Pomorskiego z   2011 r. Nr 110, poz. 2271), o   powierzchni 2,06 ha - w   granicach jak na   rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 13   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wyjaśnienie użytych pojęć:  

1)   intensywność zabudowy określają, ustalone w   kartach terenu: dopuszczalna wysokość zabudowy oraz dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowę;  

2)   wysokość zabudowy: wysokość budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu uśrednionej w   granicach rzutu budynku do kalenicy względnie innego najwyższego punktu budynku lub wg ustaleń szczegółowych (nie dotyczy kominów i   akcentów architektonicznych);  

3)   teren przeznaczony pod zabudowę: powierzchnia zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:  

a)   powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu istniejącego,  

b)   powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;  

4)   określone na rysunku planu linie zabudowy nie dotyczą balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, części podziemnych obiektów budowlanych;  

a)   nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków zgodnie z   ustaleniami planu,  

b)   obowiązująca linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i   wyznaczająca przebieg lica budynku na odcinku minimum 60% długości lica budynku;  

5)   ustalone w   planie zasady podziału terenów nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i   urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz podziałów korygujących i   porządkujących;  

6)   stawka procentowa – podstawa do określenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej w   stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu na zasadach określonych w   art. 36 ust. 4   wymienionej ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

7)   stan istniejący – stan na rok 2011;  

8)   tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej – tereny o   funkcji mieszkaniowej, usługowej bądź mieszanej mieszkaniowo usługowej;  

9)   karta terenu – zbiór przepisów szczegółowych niniejszej uchwały odnoszących się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.  

§   3.   1.   Ustala się podział obszaru objętego planem na 18 terenów o   łącznej powierzchni 2,07 ha, oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do 18 i   ich przeznaczenie – główną funkcję – oznaczone symbolem literowym:  

1)   MU – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna);  

2)   US – tereny sportu i   rekreacji;  

3)   WS – tereny wód otwartych;  

4)   KX – tereny publicznych ciągów pieszych i   pieszo-rowerowych;  

5)   KDX – tereny publicznych ulic pieszo-jezdnych.  

2.   Ustalenia szczegółowe planu zawierają karty terenu od nr 01 do nr 12.  

§   4.   1.   Karty terenu od nr 01 do nr 12 stanowią integralną część niniejszej uchwały - załączniki od Nr 1   do Nr 12.  

2.   Część graficzna planu, rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście – część północna, w   rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron, w   skali 1:1000 stanowi załącznik Nr 13   do niniejszej uchwały.  

3.   Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 14   do niniejszej uchwały.  

4.   Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik Nr 15   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wejherowa do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z   dokumentacją planistyczną w   celu oceny zgodności z   prawem.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z   wyjątkiem § 5, który wchodzi w   życie z   dniem podjęcia uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

załączniki poniżej

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 11:09