Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XVI/219/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian dokonanych w Statucie Komunalnego Związku Gmin  "Dolina Redy i Chylonki"

Uchwała Nr VIk/XVI/219/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian dokonanych w   Statucie Komunalnego Związku Gmin    
?Dolina Redy i   Chylonki?  

Na podstawie art. 67 ust. 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Rada Miasta Wejherowa zatwierdza następujące zmiany Statutu Komunalnego Związku Gmin ?Dolina Redy i   Chylonki? wprowadzone uchwałą  nr 5/2012 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin ?Dolina Redy i   Chylonki? z   dnia 2   kwietnia 2012 roku w   sprawie zmiany Statutu Związku:  

1.   w § 3   ust. 1   zmienia się:  

a)   pkt. 2   nadając mu treść:  

? 2)   kanalizacji, usuwania i   oczyszczania ścieków bytowych i   przemysłowych ? ,

b)   pkt. 5, który otrzymuje treść:  

?   5) utrzymania czystości i   porządku w   gminach obejmujące:  

a)   prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w   celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w   celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; przydomowych oczyszczalni ścieków w   celu kontroli  częstotliwości i   sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w   celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w   celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i   przedsiębiorców obowiązków wynikających z   ustawy,  

b)   prowadzenie rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

c)   sprawozdawczość,  

d)   przedstawianie gminom uczestniczącym w   Związku rekomendacji dotyczących zapisów w   gminnych regulaminach utrzymania czystości i   porządku, dotyczących stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych i   odbierania odpadów komunalnych, metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, terminu i   trybu uiszczania tej opłaty,  

e)   zapewnienie utrzymania i   eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,  

f)   tworzenie w   sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców punktów zbiórki pochodzących z   gospodarstw domowych przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu  elektrycznego i   elektronicznego ? ,

c)   skreśla się pkt. 6.  

2.   zmienia się § 9   poprzez:  

a)   dodanie po ust. 1, ust. 1a o   treści:  

?   1a. Zarząd Związku wykonuje uprawnienia i   obowiązki wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) w   zakresie zadań publicznych realizowanych przez Związek ? ,

b)   dodanie po ust. 3, ust. 3a o   treści:  

? 3a.   Przewodniczący Zarządu oraz członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie wyboru ? .

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2012 10:52