Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XVI/218/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Wejherowa 

Uchwała Nr VIk/XVI/218/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Wejherowa  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990   roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr   142, poz.1591 ze zm.)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Wejherowa.  

2.   Zasady ustalone w   niniejszej uchwale stosuje się, jeśli odrębne przepisy prawa lub zawarte umowy spółki (statuty) nie regulują zasad wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów lub akcji w   sposób dla gminy wiążący i   odmienny.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o   udziałach należy przez to rozumieć udziały lub akcje.  

§   3.   1.   Prezydent Miasta Wejherowa może wnosić do spółek, w   zamian za obejmowane udziały, wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne (aporty).  

2.   Wniesienie wkładu do spółki, w   zamian za obejmowane udziały, nie wymaga zgody Rady Miasta Wejherowa, jeżeli:  

1)   objęcie udziałów następuje w   zamian za wkład pieniężny, a   środki na objęcie udziałów w   podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostały zabezpieczone w   budżecie gminy na dany rok budżetowy,  

2)   objęcie udziałów następuje w   zamian za wkład niepieniężny (aport) w   postaci nieruchomości, a   wartość nieruchomości będącej przedmiotem aportu nie przekracza kwoty 500.000,00,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto,  

3)   objęcie udziałów następuje w   zamian za wkład niepieniężny (aport) w   zakresie innych niż nieruchomości składników mienia komunalnego, mogących stanowić przedmiot aportu, a   jednorazowo wartość aportu nie przekracza kwoty 500.000,00,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto.  

3.   Wniesienie wkładu do spółki w   innych przypadkach niż określone w   ustępie 2   wymaga zgody Rady Miasta Wejherowa.  

4.   Wniesienie wkładu niepieniężnego, o   którym mowa w   ust. 2   pkt 2   i 3, winno być poprzedzone wyceną przedmiotu wkładu, dokonaną stosownie do obowiązujących w   tym zakresie przepisów prawa. Wyceny można nie dokonywać w   przypadku, gdy przedmiot wkładu został nabyty na podstawie faktury lub innych dokumentów potwierdzających jego wartość, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów, a   ustaleniu wartości wkładu na tych podstawach nie sprzeciwiają się przepisy prawa.  

§   4.   Cofanie przez Prezydenta Miasta Wejherowa udziałów w   spółkach następuje w   drodze umorzenia udziałów, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 15 września 2000   roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i   umową spółki (statutem), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarczej i   Obrotu Nieruchomościami Rady Miasta Wejherowa.  

§   5.   Zbywanie przez Prezydenta Miasta Wejherowa udziałów w   spółkach następuje zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 20   grudnia 1996   roku o   gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z   2011   r. Nr   45, poz.   236), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarczej i   Obrotu Nieruchomościami Rady Miasta Wejherowa.  

§   6.   Prezydent Miasta Wejherowa w   corocznej informacji o   stanie mienia komunalnego przedstawia Radzie Miasta Wejherowa informację o   ilości i   wartości wniesionych, cofniętych i   zbytych udziałów w   poszczególnych spółkach.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2012 10:50