Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XVI/206/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012

Uchwała Nr VIk/XVI/206/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w   budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

 

1. Zwiększa się   dochody   budżetu Gminy  

o kwotę  

2   880 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem Nr 1  

 

 

2. Zwiększa się   wydatki   budżetu Gminy  

o kwotę  

2   880 000 zł  

zgodnie z   załącznikiem Nr 2  

 

 

§   2.   Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :  

 

1. Dochody budżetowe  
w tym:  
- dochody bieżące  
- dochody majątkowe  

139   307 012 zł  

124   114 449 zł  
15   192 563 zł  

2. Wydatki budżetowe  
w tym:  
- wydatki bieżące  
- wydatki majątkowe  

168   026 447 zł  

120   621 360 zł  
47   405 087 zł  

3. Deficyt budżetu  
4. Przychody budżetowe  

28   719 435 zł  
31   136 763 zł  

w tym :  

 

- emisja obligacji  
- wolne środki  

12   000 000 zł  
19   136 763 zł  

5. Rozchody budżetowe  

2   417 328 zł  

z przeznaczeniem na :  

 

- spłatę  otrzymanych  krajowych pożyczek i   kredytów  

2   417 328 zł  

§   3.   Dokonuje się zmiany w   planie przychodów i   wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z   załącznikiem Nr 3  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w   Wejherowie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 1   do uchwały Nr VIk/XVI/206/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

DOCHODY  

 

Zwiększa się dochody budżetu miasta  

o kwotę 3   180 282 zł  

 

Dział  

§  

Wyszczególnienie  

Kwota  

700  

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

1 125   000 zł  

 

 

1/ Dochody majątkowe  

1   125 000 zł  

 

0770  

Wpłaty z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  

1   125 000 zł  

758  

 

Różne rozliczenia  

2   055 282 zł  

 

 

1/ Dochody bieżące  

2   055 282 zł  

 

2920  

Część oświatowa subwencji ogólnej  

2   055 282 zł  

 

Zmniejsza się dochody budżetu miasta  

o kwotę 300 282 zł  

 

Dział  

§  

Wyszczególnienie  

Kwota  

756  

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

300 282 zł  

 

 

1/ Dochody bieżące  

300 282 zł  

 

0010  

- podatek dochodowy od osób fizycznych  

300 282 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 2   do uchwały Nr VIk/XVI/206/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

WYDATKI  

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta  

o kwotę 3   084 390 zł  

 

Dział  

Rozdział  

Wyszczególnienie  

kwota  

700  

 

Gospodarka mieszkaniowa  

1 790 000 zł  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

1 790 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

550 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

550 000 zł  

 

 

2/ Wydatki majątkowe  

1 240 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

1 240 000 zł  

750  

 

Administracja publiczna  

335 000 zł  

 

75023  

Urzędy gmin  

300 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

280 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

97 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

183 000 zł  

 

 

2/ Wydatki majątkowe  

20 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

20 000 zł  

 

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

35 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

35 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

35 000 zł  

754  

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

215 000 zł  

 

75404  

Komendy wojewódzkie Policji  

35 000 zł  

 

 

1/ Wydatki majątkowe  

35 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

35 000 zł  

 

75495  

Pozostała działalność  

180 000 zł  

 

 

1/ Wydatki majątkowe  

180 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

180 000 zł  

851  

 

Ochrona zdrowia  

225   000 zł  

 

85111  

Szpitale ogólne  

225   000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

25 000 zł  

 

 

- dotacje na zadania bieżące  

25 000 zł  

 

 

2/ Wydatki majątkowe  

200 000 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

200 000 zł  

853  

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

800 zł  

 

85395  

Pozostałe zadania  

800 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

800 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

800 zł  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

100   000 zł  

 

90004  

Utrzymanie zieleni w   miastach i   gminach  

100   000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

100 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

100 000 zł  

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

405 000 zł  

 

92109  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

165 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

165 000 zł  

 

 

- dotacje na zadania bieżące  

165 000 zł  

 

92120  

Ochrona zabytków i   opieka nad zabytkami  

240 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

240 000 zł  

 

 

- dotacje na zadania bieżące  

240 000 zł  

926  

 

Kultura fizyczna  

13 590 zł  

 

92601  

Obiekty sportowe  

13 590 zł  

 

 

1/ Wydatki majątkowe  

13 590 zł  

 

 

- inwestycje i   zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i   zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych)  

13 590 zł  

 

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta                

o kwotę 204 390 zł  

 

Dział  

Rozdział  

Wyszczególnienie  

Kwota  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

800 zł  

 

80101  

Szkoły podstawowe  

800 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

800 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

800 zł  

851  

 

Ochrona zdrowia  

25 000 zł  

 

85195  

Pozostała działalność  

25 000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

25 000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

25 000 zł  

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

80 000 zł  

 

92195  

Pozostała działalność  

80   000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

80   000 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

80   000 zł  

926  

 

Kultura fizyczna  

98 590 zł  

 

92605  

Zadania w   zakresie kultury fizycznej  

15   000 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

15 000 zł  

 

 

- dotacje na zadania bieżące  

15 000 zł  

 

92695  

Pozostała działalność  

83 590 zł  

 

 

1/ Wydatki bieżące  

83 590 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

13 590 zł  

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań  

70 000 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 


Załącznik Nr 3   do uchwały Nr VIk/XVI/206/2012    
Rady Miasta Wejherowa    
z dnia 24 kwietnia 2012 r.  
 

Plan przychodów i   kosztów zakładu budżetowego w   2012 roku  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa  zakładu  

stan środków  
obrotowych na  początek  
roku  

Przychody  

Koszty  

stan środków  
obrotowych na koniec  
roku  

Ogółem  

w tym:  
amortyzacja  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

900  

90017  

Zakłady gospodarki komunalnej /Zakład Usług Komunalnych/  

2   371 800 zł  

15   800 000 zł  

17   601 800 zł  

736   000 zł  

1   306 000 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 04-05-2012 10:23