Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców, o których mowa w Rozporządzeniu  Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Prezydent Miasta Wejherowa

 

na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 175, poz 1362 z późn. zm.) oraz art. 3 ust 3, art. 11, art. 13 - 19 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)  ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  tej ustawy.

I. Rodzaj zadania

      Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w domach osób samotnych zamieszkujących na terenie miasta Wejherowa, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

-        Średniomiesięczna liczba osób wymagająca usług opiekuńczych: 39 przy średniomiesięcznym wykonaniu: 3.161 godzin.

-        Średniomiesięczna liczba osób wymagająca specjalistycznych usług opiekuńczych: 75 przy średniomiesięcznym wykonaniu 4.020 godzin.

Podstawą przyznania klientowi usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. W decyzjach administracyjnych ustalona będzie liczba godzin, okres świadczenia usług oraz odpłatność     usługobiorców.

 

II. Czas realizacji

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgłoszonych do konkursu dotyczy okresu od dnia

1 stycznia  2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

III. Kwota przeznaczona na realizację zadania

Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi: 1.259.000,00; w tym:

-        na usługi specjalistyczne : 659.000,00

-        na usługi zwykłe: 600.000,00

 

IV. Warunki przystąpienia do konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie. Oferty winny być zgodne z wzorcem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r., Nr 6, poz. 25) oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Na kopercie winna widnieć informacja: Otwarty konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na terenie miasta Wejherowa. W przypadku nadesłania oferty liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Wraz z ofertami należy złożyć następujące załączniki:

 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru -dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
 • ewentualne referencje lub opinie o podmiocie.

 

V. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 29.12.2011 roku do godziny 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17 - sekretariat I p w zaklejonej kopercie z napisem: "Otwarty konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych na terenie miasta Wejherowa".

 

 

 

 

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert

Weryfikacji ofert, ich oceny dokona  Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. formalne:

 • Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?
 • Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?
 • Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?
 • Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?
 • Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki?

2. merytoryczne:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz pozostałe podmioty;
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub pozostałe podmioty będą realizować zadanie.
 • uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 • analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 • uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub pozostałych podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej.

Podmiot, przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zobowiązuje sie do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, oraz do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania.

O wynikach konkursu, podmioty, które złożyły ofertę w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie do jednego miesiąca od rozstrzygnięcia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje:

I. Rodzaj zadania

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w domach osób samotnych zamieszkujących na terenie miasta Wejherowa, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

- Średniomiesięczna liczba osób wymagająca specjalistycznych usług opiekuńczych: 39 przy średniomiesięcznym wykonaniu: 3.161 godzin.

- Średniomiesięczna liczba osób wymagająca usług opiekuńczych: 75 przy średniomiesięcznym wykonaniu 4.020 godzin.

Podstawą przyznania klientowi usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. W decyzjach administracyjnych ustalona będzie liczba godzin, okres świadczenia usług oraz odpłatność usługobiorców.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu

na świdczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych

na terenie miasta Wejherowa

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że w wyniku otwartego konkursu na świadczenie usług opiekuńczych i usług opiekuńczych specjalistycznych od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku na terenie miasta Wejherowa, podczas posiedzenia komisji w dniu 29.12.2011r. została wybrana oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku. Oferta ta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania wynosi 1.259.000,00

Oferowana cena 12,43 za 1 godzinę usługi opiekuńczej; 17,37 za 1 godzinę usługi specjalistyczej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-12-2011 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 02-01-2012 07:59