Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLII/465/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010.

Uchwała Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1 i 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1
w tym:
w wysokości 115 098 914 zł
- dochody bieżące w wysokości 109 457 738 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 641 176 zł
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:
w wysokości 135 490 555 zł
- wydatki bieżące w wysokości 109 034 075 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 26 456 480 zł
3.Ustala się przychody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 21 900 000 zł
4. Ustala się rozchody budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 1 508 359 zł
§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20 391 641 zł zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z kredytu.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: .
- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 500 000 zł.
- długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 21 900 000 zł.
§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 306 100 zł.
§ 4. 1. Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie obejmuje załącznik Nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin obejmuje załącznik Nr 5.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmuje załącznik Nr 6.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmuje załącznik Nr 7.
5. Dotacje obejmuje załącznik Nr 8.
6. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego obejmuje załącznik Nr 9.
7. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych obejmuje załącznik Nr 10.
8. Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013 stanowi załącznik Nr 11.
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik Nr 12.
§ 5. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
1 110 000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 070 000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40 000 zł
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 15 000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 15 000 zł
§ 8.
Ustala się rezerwę w wysokości ogółem
w tym:
680 623 zł
- rezerwa ogólna 615 660 zł
- rezerwa celowa – oświatowa 39 419 zł
- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 25 544 zł
§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu ogółem do kwoty 5 000 zł dla wszystkich działów.
2. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętych kredytów do wysokości 21 900 000 zł.
3. Zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 500 000 zł.
4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach Nr 11 i 12.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna i wynika z ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 000 000 zł
6. Udzielenia upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 1
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

DOCHODY
Dział Treść Kwota
020 Leśnictwo 70 000 zł
  1/ Dochody majątkowe 70 000 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70 000 zł
600 Transport i łączność 3 080 245 zł
  1/ Dochody bieżące 3 080 245 zł
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień 2 553 388 zł
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień 226 857 zł
  - wpływy z różnych opłat 300 000 zł
630 Turystyka 11 176 zł
  1/ Dochody majątkowe 11 176 zł
  - dotacje rozwojowe- na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 176 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 12 459 000 zł
  1/ Dochody bieżące 8 899 000 zł
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 560 000 zł
  - wpływy z różnych opłat 49 000 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 720 000 zł
  - wpływy z różnych dochodów 2 380 000 zł
  - pozostałe odsetki 190 000 zł
  2/ Dochody majątkowe 3 560 000 zł
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000 zł
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 500 000 zł
710 Działalność usługowa 8 000 zł
  1/ Dochody bieżące 8 000 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000 zł
750 Administracja publiczna 561 000 zł
  1/ Dochody bieżące 561 000 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
268 000 zł
  - wpływy z różnych opłat 20 000 zł
  - wpływy z różnych dochodów 60 000 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 208 000 zł
  - dochody j. s. t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5 000 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 670 zł
  1/ Dochody bieżące 7 670 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 670 zł
     
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200 000 zł
  1/ Dochody bieżące 1 200 000 zł
  - grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne 1 200 000 zł
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
42 206 622 zł
  1/ Dochody bieżące 42 206 622 zł
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :
a/ podatek dochodowy od osób fizycznych
b/ podatek dochodowy od osób prawnych
25 149 363 zł

24 249 363 zł
900 000 zł
  - podatek rolny 21 230 zł
  - podatek leśny 16 330 zł
  - podatek od nieruchomości 11 200 000 zł
  - podatek od środków transportowych 690 000 zł
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. 70 000 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej 1 600 000 zł
  - wpływy z opłaty targowej 65 000 zł
  - podatek od spadków i darowizn 350 000 zł
  - zaległości z podatków zniesionych 250 zł
  - opłata od posiadania psów 90 000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 118 000 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 610 000 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 110 000 zł
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 86 449 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 30 000 zł
758 Różne rozliczenia 33 211 438 zł
  1/ Dochody bieżące 33 211 438 zł
  - część oświatowa subwencji ogólnej 24 811 814 zł
  - częśćwyrównawczasubwencji ogólnejdla gmin 6 751 496 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 278 128 zł
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 370 000 zł
801 Oświata i wychowanie 1 238 870 zł
  1/ Dochody bieżące 1 238 870 zł
  - wpływy z usług 1 051 000 zł
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s .t 182 870 zł
  - dochody z najmu ,dzierżawy składników majątkowych 5 000 zł
851 Ochrona zdrowia 500 zł
  1/ Dochody bieżące 500 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500 zł
852 Pomoc społeczna 18 278 030 zł
  1/ Dochody bieżące 18 278 030 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16 181 240 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 828 790 zł
  - wpływy z usług 100 000 zł
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 102 000 zł
  - wpływy z różnych dochodów 63 000 zł
  - pozostałe odsetki 3 000 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122 863 zł
  1/ Dochody bieżące 122 863 zł
  - wpływy z opłaty produktowej 15 000 zł
  - wpływy z różnych opłat 93 000 zł
  - wpływy z różnych dochodów 14 863 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 151 500 zł
  1/ Dochody bieżące 151 500 zł
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 151 500 zł
  2/ Dochody majątkowe 2 000 000 zł
  - dotacje rozwojowe- na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 000 000 zł
926 Kultura fizyczna i sport 492 000 zł
  1/ Dochody bieżące 492 000 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 000 zł
  - wpływy z usług 480 000 zł
R A Z E M 115 098 914 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 2
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

WYDATKI

Dział Rozdział Treść Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 425 zł
01030 Izby rolnicze 425 zł
  1/ Wydatki bieżące 425 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 425 zł
     
020 Leśnictwo 100 000 zł
  02095 Pozostała działalność 100 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 100 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000 zł
       
400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
12 000 zł
40002 Dostarczanie wody 12 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 12 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000 zł
     
600 Transport i łączność 15 502 255 zł
  60004 Lokalny transport zbiorowy 5 874 948 zł
    1/ Wydatki bieżące 5 874 948 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 874 948 zł
  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 000 000 zł
    1/ Wydatki majątkowe 1 000 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 1 000 000 zł
  60014 Drogi publiczne powiatowe 226 857 zł
    1/ Wydatki bieżące 145 747 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 145 747 zł
    2/ Wydatkimajątkowe 81 110 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 81 110 zł
  60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 55 998 zł
    1/ Wydatkimajątkowe 55 998 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 55 998 zł
  60016 Drogi publiczne gminne 8 344 452 zł
    1/ Wydatki bieżące 1 879 452 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 879 452 zł
    2/ Wydatki majątkowe 6 465 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 6 465 000 zł
       
630 Turystyka 747 483 zł
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 20 000 zł
  - dotacje na zadania bieżące 5 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 zł
63095 Pozostała działalność 727 483 zł
  1/ Wydatki majątkowe 727 483 zł
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 670 000 zł
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych 57 483 zł
     
700 Gospodarka mieszkaniowa 12 967 510 zł
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 10 840 700zł
  1/ Wydatki bieżące 9 671 375 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 654 675 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 979 700 zł
  2/ Wydatki majątkowe 1 169 325 zł
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 1 169 325 zł
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 095 810 zł
    1/ Wydatki bieżące 1 145 810 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 145 810 zł
    2/ Wydatki majątkowe 950 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 950 000 zł
  70095 Pozostała działalność 31 000 zł
    1/ Wydatkibieżące 31 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 31 000 zł
       
710 Działalność usługowa 623 190 zł
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 303 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 303 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000 zł
  71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 95 190 zł
    1/ Wydatki bieżące 95 190 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 95 190 zł
  71035 Cmentarze 24 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 24 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 24 000 zł
  71095 Pozostała działalność 201 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 201 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 201 000 zł
       
750 Administracja publiczna 11 259 030 zł
  75011 Urzędy wojewódzkie 268 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 268 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 700 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 56 300 zł
  75022 Rada miasta 362 050 zł
    1/ Wydatki bieżące 362 050 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 450 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 294 500 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 65 100 zł
  75023 Urzędy miast 10 453 540 zł
    1/ Wydatki bieżące 10 237 140 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 302 288 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 500 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 919 352 zł
    2/ Wydatki majątkowe 216 400 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 216 400 zł
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 152 440 zł
    1/ Wydatki bieżące 113 440 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 88 440 zł
    2/ Wydatki majątkowe 39 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 39 000 zł
  75095 Pozostała działalność 23 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 23 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 23 000 zł
       
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
7 670 zł
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 670 zł
    1/ Wydatki bieżące 7 670 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 140 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 530 zł
       
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 2 570 050 zł
  75412 Ochotnicze straże pożarne 42 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 42 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 34 200 zł
  75416 Straż miejska 2 473 050 zł
    1/ Wydatki bieżące 2 303 050 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 772 050 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 497 000 zł
    2/ Wydatki majątkowe 170 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 170 000 zł
  75421 Zarządzanie kryzysowe 55 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 20 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 zł
    2/ Wydatki majątkowe 35 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 35 000 zł
       
756   Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 92 500 zł
75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 92 500 zł
  1/ Wydatki bieżące 92 500 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 74 500 zł
     
757 Obsługa długu publicznego 1 168 100 zł
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 862 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 862 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 zł
    - wydatki na obsługę długu 832 000 zł
  75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 306 100 zł
    1/ Wydatki bieżące 306 100 zł
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 306 100 zł
       
758 Różne rozliczenia 680 623 zł
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 680 623 zł
    - rezerwa ogólna 615 660 zł
    - rezerwy celowe 64 963 zł
    w tym:- rezerwa oświatowa 39 419 zł
    - rezerwa dot. zarządzania kryzysowego 25 544 zł
       
801 Oświata i wychowanie 37 287 201 zł
  80101 Szkoły podstawowe 17 910 684 zł
    1/ Wydatki bieżące 16 471 520 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 930 312 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 300 zł
    - dotacje na zadania bieżące 1 002 844 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 512 064 zł
    2/ Wydatki majątkowe 1 439 164 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 1 439 164 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 090 402 zł
    1/ Wydatki bieżące 1 090 402 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 873 769 zł
    - dotacje na zadania bieżące 172 036 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 44 597 zł
  80104 Przedszkola 3 840 027 zł
    1) Wydatki bieżące 3 830 027 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 859 589 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł
    - dotacje na zadania bieżące 2 627 390 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 339 048 zł
    2/ Wydatki majątkowe 10 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 10 000 zł
  80110 Gimnazja 9 769 392 zł
    1) Wydatki bieżące 9 769 392 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 096 053 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 900 zł
    - dotacje na zadania bieżące 191 400 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 468 039 zł
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 160 200 zł
    1/Wydatki bieżące 160 200 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 500 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 150 700 zł
  80114 Zespoły obsługiekonomiczno-administracyjnejszkół 995 984 zł
    1) Wydatki bieżące 995 984 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 840 333 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 151 651 zł
  80120 Licea ogólnokształcące 1 890 351 zł
    1) Wydatki bieżące 1 890 351 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 610 352 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 273 999 zł
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 173 028 zł
    1/ Wydatki bieżące 173 028 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 649 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 108 379 zł
  80148 Stołówki szkolne 1 140 876 zł
    1/ Wydatki bieżące 1 140 876 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556 105 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 584 771 zł
  80195 Pozostała działalność 316 257 zł
    1/ Wydatki bieżące 316 257 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 425 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 244 832 zł
 
851   Ochrona zdrowia 1 756 200 zł
85111 Szpitale ogólne 300 000 zł
  1/ Wydatki majątkowe 300 000 zł
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 300 000 zł
  85153 Zwalczanie narkomanii 40 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 40 000 zł
    - dotacje na zadania bieżące 10 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 zł
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 070 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 1 070 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 zł
    -dotacje na zadania bieżące 180 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 840 000 zł
  85195 Pozostała działalność 346 200 zł
    1/ Wydatki bieżące 346 200 zł
    - dotacje na zadania bieżące 25 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 321 200 zł
       
852 Pomoc społeczna 25 944 410 zł
85202 Domy pomocy społecznej 1 076 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 1 076 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 076 000 zł
85203 Ośrodki wsparcia 68 040 zł
  1/ Wydatki bieżące 68 040 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 461 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 579 zł
85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 356 700 zł
  1/ Wydatki bieżące 15 356 700 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473 032 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 719 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 98 668 zł
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 63 000 zł
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych a nadmiernej wysokości 3 000 zł
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy Społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 120 490 zł
  1/ Wydatkibieżące 120 490 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 490 zł
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe.
505 600 zł
    1) Wydatki bieżące 505 600 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 505 600 zł
  85215 Dodatki mieszkaniowe 3 110 000 zł
    1) Wydatki bieżące 3 110 000 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 zł
  85216 Zasiłki stałe 1 232 000 zł
    1) Wydatki bieżące 1 232 000 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 232 000 zł
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 791 380 zł
    1) Wydatki bieżące 1 783 380 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 506 347 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 271 033 zł
  1/ Wydatki majątkowe 1 008 000 zł
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 1 008 000 zł
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 415 000 zł
    1) Wydatki bieżące 1 415 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 415 000 zł
  85295 Pozostała działalność 269 200 zł
    1) Wydatki bieżące 269 200 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 239 200 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 zł
       
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 542 zł
  85395 Pozostała działalność 38 542 zł
    1/ Wydatki bieżące 38 542 zł
    - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych 38 542 zł
       
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 595 612 zł
  85401 Świetliceszkolne 552 998 zł
    1/ Wydatki bieżące 552 998 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 520 596 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 32 402 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 900 zł
  1/ Wydatki bieżące 32 900 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 500 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 400 zł
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 096 zł
  1/ Wydatki bieżące 4 096 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 096 zł
85495 Pozostała działalność 5 618 zł
  1/ Wydatki bieżące 5 618 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 168 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 450 zł
     
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 087 263 zł
  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 426 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 426 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 426 000 zł
  90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 225 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 2 225 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 225 000 zł
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach 1 250 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 1 150 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 150 000 zł
    2/ Wydatki majątkowe 100 000 zł
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 100 000 zł
  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 930 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 1 930 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 930 000 zł
  90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniemśrodkówz opłatproduktowych 15 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 15 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 zł
90095 Pozostała działalność 241 263 zł
  1/ Wydatki bieżące 241 263 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 200 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 236 063 zł
       
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 903 883 zł
  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 50 000 zł
    - dotacje na zadania bieżące 50 000 zł
  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 385 600 zł
    1/ Wydatki bieżące 1 735 600 zł
    - dotacje na zadania bieżące 1 735 600 zł
  2/ Wydatki majątkowe 12 650 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 150 000 zł
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych 12 500 000 zł
  92116 Biblioteki 898 283 zł
    1/ Wydatkibieżące 898 283 zł
    -dotacje na zadania bieżące 898 283 zł
  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 470 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 470 000 zł
    - dotacje na zadania bieżące 400 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000 zł
  92195 Pozostała działalność 100 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 100 000 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000 zł
       
926 Kultura fizyczna i sport 2 146 608 zł
92601 Obiekty sportowe 1 631 608 zł
  1/ Wydatki bieżące 1 591 608 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 710 577 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 879 031 zł
  2/ Wydatki majątkowe 40 000 zł
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych) 40 000 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 400 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 400 000 zł
    - dotacje na zadania bieżące 400 000 zł
92695 Pozostała działalność 115 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 115 000 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 95 000 zł
     
    R A Z E M 135 490 555 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 3
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2010 rok
§ Wyszczególnienie Plan 2010 r.
Przychody Rozchody
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 21 900 000 zł
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   1 508 359 zł
  Razem 21 900 000 zł 1 508 359 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 4
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki zadań
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2010
1) Dotacje
Dział Rozdział Treść Kwota
750 Administracja publiczna 268 000 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 268 000 zł
  1/ Dochody bieżące 268 000 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 268 000 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 670 zł
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy
Państwowej, kontroli i ochrony prawa
7 670 zł
    1/ Dochody bieżące 7 670 zł
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 670 zł
851   Ochrona zdrowia 500 zł
85195 Pozostała działalność 500 zł
  1/ Dochody bieżące 500 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500 zł
852 Pomoc społeczna 16 181 240 zł
  85203 Ośrodki wsparcia 68 040 zł
    1/ Dochody bieżące 68 040 zł
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 68 040 zł
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 285 200 zł
    1/ Dochody bieżące 15 285 200 zł
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 285 200 zł
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17 000 zł
    1/ Dochody bieżące 17 000 zł
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17 000 zł
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 000 zł
    1/ Dochody bieżące 7 000 zł
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 000 zł
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 804 000 zł
    1/ Dochody bieżące 804 000 zł
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 804 000 zł
    OGÓŁEM 16 457 410 zł
2) Wydatki
Dz. Rozdz. Treść Kwota
750   Administracja publiczna 268 000 zł
  75011 Urzędy wojewódzkie 268 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 268 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowychna wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 700 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 56 300 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronyprawa oraz sądownictwa 7 670 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe j, kontroli i ochrony prawa 7 670 zł
  1/ Wydatki bieżące 7 670 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 140 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 530 zł
851   Ochrona zdrowia 500 zł
85195 Pozostała działalność 500 zł
  1/ Wydatki bieżące 500 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 500 zł
852   Pomoc społeczna 16 181 240 zł
85203 Ośrodki wsparcia 68 040 zł
  1/ Wydatki bieżące 68 040 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 461 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 579 zł
85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 285 200 zł
  1/ Wydatki bieżące 15 285 200 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473 032 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 93 168 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 719 000 zł
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 17 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 000 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 7 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 804 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 804 000 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 804 000 zł
  O G Ó Ł E M 16 457 410 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 5
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki
związane z realizacją własnych zadań
bieżących gminy na rok 2010
1) Dochody
Dział Rozdział Treść Kwota
852 Pomoc społeczna 1 828 790 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 103 490 zł
  1/ Dochody bieżące 103 490 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 103 490 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 236 800 zł
  1/ Dochody bieżące 236 800 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 236 800 zł
85216 Zasiłki stałe 1 232 000 zł
  1/ Dochody bieżące 1 232 000 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 232 000 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 256 500 zł
  1/ Dochody bieżące 256 500 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 256 500 zł
RAZEM 1 828 790 zł
2) Wydatki
Dz. Rozdz. Treść Kwota
852 Pomoc społeczna 1 828 790 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 103 490 zł
  1/ Wydatki bieżące 103 490 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 490 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 236 800 zł
  1/ Wydatki bieżące 236 800 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 236 800 zł
85216 Zasiłki stałe 1 232 000 zł
  1/ Wydatki bieżące 1 232 000 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 232 000 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 256 500 zł
  1/Wydatki bieżące 256 500 zł
  - wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 500 zł
RAZEM 1 828 790 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 6
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań bieżących
realizaownych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2010
1) Dochody
Dz. Rozdz. Treść Kwota
710 Działalność usługowa 8 000 zł
  71035 Cmentarze 8 000 zł
    1/ Dochody bieżące 8 000 zł
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 000 zł
2) Wydatki
Dz. Rozdz. Treść Kwota
710 Działalność usługowa 8 000 zł
  71035 Cmentarze 8 000 zł
    1/ Wydatki bieżące 8 000 zł
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 7
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010
1) Dochody
Dział Rozdział Treść kwota
600 Transport iłączność 2 780 245 zł
  60004 Lokalny transport zbiorowy 2 553 388 zł
    1/ Dochody bieżące 2 553 388 zł
    - dotacje celowe otrzymane z gminy nazadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j .s .t 2 553 388 zł
  60014 Drogi publiczne powiatowe 226 857 zł
    1/ Dochody bieżące 226 857 zł
    - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. 226 857 zł
801   Oświata i wychowanie 182 870 zł
80104 Przedszkola 182 870 zł
  1/ Dochody bieżące 182 870 zł
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień międzyj .s .t 182 870 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 151 500 zł
  92116 Biblioteki 151 500 zł
    1/ Dochody bieżące 151 500 zł
    - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 151 500 zł
    OGÓŁEM 3 114 615 zł
2) Wydatki
Dz. Rozdz. Treść Kwota
801   Oświata i wychowanie 60 950 zł
80104 Przedszkola 60 950 zł
  1/wydatki bieżące 60 950 zł
  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 950 zł
  OGÓŁEM 60 950 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 8
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
podmiotowej celowej
Jednostki sektora finansów publicznych
921 92109 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 735 600 zł  
921 92116 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 898 283 zł  
851 85111 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   300 000 zł
Razem 2 633 883 zł 300 000 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
801 80101 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 002 844 zł  
801 80103 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 172 036 zł  
801 80104 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 566 440 zł  
801 80110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 191 400 zł  
921 92120 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   400 000 zł
630 63003 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   5 000 zł
851 85153 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   10 000 zł
851 85154 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   180 000 zł
851 85195 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   25 000 zł
921 92105 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   50 000 zł
926 92605 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   400 000 zł
Razem 3 932 720 zł 1 070 000 zł
Ogółem 6 566 603 zł 1 370 000 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 9
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2010
Dz. Rozdz. Nazwa zakładu stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem Koszty stan środków obrotowych na koniec roku Ogółem
1 2 3 4 5 7 /4+5/ 8 9 10 /8+9/
900 90017 Zakłady gospodarki komunalnej /Zakład Usług Komunalnych/ 971 000 zł 16 329 000 zł 17 300 000 zł 16 274 000 zł 1 026 000 zł 17 300 000 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik nr 10
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH NA ROK 2010
Dz. Rozdz. Nazwa zakładu stan środków obrotowych na początek roku Przychody Ogółem Wydatki stan środków obrotowych na koniec roku Ogółem
1 2 3 4 5 6 /4+5/ 7 8 9 /7+8/
                 
801 80101 Szkoły podstawowe 20 643 zł 299 935 zł 320 578 zł 317 105 zł 3 473 zł 320 578 zł
                 
801 80110 Gimnazja 1 254 zł 11 120 zł 12 374 zł 12 220 zł 154 zł 12 374 zł
                 
Ogółem 21 897 zł 311 055 zł 332 952 zł 329 325 zł 3 627 zł 332 952 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2013

Załącznik nr 11
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

[Dostępny w załączniku wraz z całą uchwałą]

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik nr 12
do uchwały Nr Vk/XLII/465/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

[Dostępny w załączniku wraz z całą uchwałą]

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-02-2010 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-02-2010 10:04