Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010"

Uchwała Nr Vk/XLII/471/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr Vk/XLII/465/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Programu powierza się:
1) Prezydentowi Miasta Wejherowa.
2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie roczne z realizacji Programu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   
Załącznik do uchwały Nr Vk/XLII/471/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 stycznia 2010 r.
"Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010".
I. Zasady konstruowania programu.
Konstruowanie programu na 2010 roku opiera się na zasadzie realizmu uwzględniającej doświadczenia lat poprzednich, które wskazują, że gminne programy zapobiegania uzależnieniom mogą funkcjonować poprawnie i być skuteczne wtedy, gdy są ściśle zintegrowane z polityką prospołeczną gminy lub miasta. Najbardziej skutecznym środkiem profilaktycznym jest właściwa profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży naszego miasta jako grupy najbardziej narażonej na zagrożenia wynikające z dysfunkcji związanych z alkoholem i innymi uzależnieniami.
II. Główne cele programu.
1) Promocja zdrowego trybu życia i wzmocnienie czynników chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniami poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych.
2) Pomoc w zakresie przeciwdziałania narastającym problemom związanym z przemocą oraz innymi patologiami społecznymi w szkole i rodzinie poprzez rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami.
3) Wspomaganie organizacji świadczących usługi w zakresie pomocy, terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.
4) Zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie sprzedaży alkoholu.
5) Tworzenie lokalnych koalicji i systemów działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie problemem uzależnień.
III. Realizatorzy programu:
1) Prezydent Miasta - główny koordynator programu.
2) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3) Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta przy pomocy niżej wymienionych służb:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Straż Miejska w Wejherowie,
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- placówki zdrowia,
- placówki oświatowo - wychowawcze,
- kościoły i inne związki wyznaniowe,
- organizacje pozarządowe.
IV. Zadania Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień.
1) Koordynacja działań w ramach programu.
2) Nadzór nad realizacją programu.
3) Przygotowanie sprawozdania z realizacji programu, które przedstawione zostanie Radzie Miasta do końca I kwartału 2011 r. przez Prezydenta Miasta.
V. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za każdy udział w posiedzeniu Komisji otrzymują wynagrodzenie brutto w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego odrębnymi przepisami. Wynagrodzenie to przysługuje członkom będącym pracownikami Urzędu Miejskiego w Wejherowie tylko w przypadku, gdy posiedzenie Komisji odbywa się poza godzinami pracy Urzędu.
VI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Nazwa zadania Sposób realizacji Realizator Termin realizacji
I. Promocja zdrowego trybu życia i wzmocnienie czynników chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniami poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych. 1. Zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym w zakresie uzależnień w szkołach.


2. Programy psychologiczno - terapeutyczne w szkołach skierowane do dzieci, nauczycieli, pedagogów, rad pedagogicznych, rodziców.


3. Akcja Zima i Lato -wakacje dla dzieci i młodzieży, w ramach których realizowane będą programy profilaktyczne -obozy, biwaki i półkolonie.
4. Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży:
Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 3, świetlica opiekuńczo - wychowawcza prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Dofinansowanie szkoleń dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą(pedagodzy,nauczyciele).

6. Organizacja kampanii edukacyjno -nformacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu oraz innych patologii społecznych.
Nauczyciele i pedagodzy ze szkółpodstawowych
i gimnazjów.


Terapeuci i psychologowie z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Organizacje pozarządowe,
nauczyciele, pedagodzy.

Nauczyciele, pedagodzy.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
od stycznia do czerwca 2010 r., od września do grudnia
cały rok

ferie zimowe, wakacje letnie w 
2010 r.
od stycznia do czerwca
2010 r., od września do grudnia
2010 r.,
cały rokcały rok
II. Pomoc w zakresie przeciwdziałania narastającym problemom związanym z przemocą oraz innymi patologiami społecznymi w szkole i rodzinie poprzez rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami. 1. Udzielanie informacji i pomocy mieszkańcom Wejherowa przez Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.Udzielanie pomocy w zakresie terapii indywidualnej i rodzinnej dotyczącej problemów wychowawczych oraz przemocy.


3. Dofinansowanie szkoleń dla osób zajmujących się profesjonalnymi formami pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Terapeuci i psychologowie
z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
cały rok
cały rok

cały rok
III. Wspomaganie organizacjiświadczących usługi w zakresie pomocy, terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 1. Wsparcie i propagowanie działalności istniejącego na terenie Wejherowa Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który zapewnia każdemu pacjentowi i jego rodzinie możliwość bezpłatnej diagnozy i terapii w zakresie uzależnienia i współuzależnienia.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.Udzielanie dotacji organizacjom prowadzącym na terenie Wejherowa działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od alkoholu oraz przeciwdziałania innym patologiom społecznym.
3. Działalność Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Najem i użyczenie Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lokalu użytkowego dla prowadzenia statutowej działalności.
5. Opłaty sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
cały rokcały rokcały rokcały rokcały rok
IV. Zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie sprzedaży alkoholu.1. Organizacja kampanii informacyjnych dla sprzedawców alkoholu.
2. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Współpraca z Policją i Strażą Miejską.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. cały rok
V. Tworzenie lokalnych koalicji i systemu działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenia problemu uzależnień. Współpraca z instytucjami - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Policją, Strażą Miejską, placówkami oświatowo-wychowawczymi - w zakresie profilaktyki uzależnień.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Komisja Pomocy Społecznej
i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta.
cały rok
VII. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzić będą z budżetu Gminy.
Plan wydatków na 2010 rok
Dział 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Przewidywany dochód - 1 110.000,00 zł
z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozdział 85154 - 1 070.000,00 zł
§ 2820 dotacje - 180.000,00 zł
w tym: wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i innym patologiom społecznym;
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 50.000,00 zł
w tym: funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badania psychologiczno - psychiatryczne, wywiady środowiskowe;
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł
zakup materiałów o charakterze dydaktyczno-profilaktycznym w zakresie uzależnień (plansze, plakaty, książki);
§ 4260 zakup energii - 2.400,00 zł
opłaty za energię w Punkcie Konsultacyjnym;
§ 4270 koszty remontów - 1.000,00 zł
w tym: naprawa komputera, drukarki, ksera w Punkcie Konsultacyjnym;
§ 4300 pozostałe usługi - 675.100,00 zł
w tym: - utrzymanie świetlic środowiskowych (ZS Nr 1, ZSO Nr 2) zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym, program psychologiczno - terapeutyczny realizowany w szkołach, świetlica opiekuńczo -wychowawcza prowadzona przez MOPS, realizacja spektakli profilaktycznych;
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 1.300,00 zł
§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 130.000,00 zł
w tym: opłaty za czynsz lokalu użytkowego do prowadzenia statutowej działalności przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku na ulicy Kościuszki 2 w Wejherowie, opłaty za czynsz pomieszczenia dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku na ulicy Wałowej 2a w Wejherowie;
§ 4410 delegacje - 200,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 20.000,00 zł
w tym: opłaty sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego;
§ 4700 szkolenia - 5.000,00 zł
razem 1 070.000,00 zł
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-02-2010 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-02-2010 08:20