Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ Zakończono ] Inspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 2/2011

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA  w Wydziale Finansowym

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

  1. Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie: wyższe

·         specjalność : ekonomia administracja, prawo,

·         min. 3 lata stażu pracy w działach finansowych ,

·         umiejętność obsługi komputera (pakiet Open Office) i podstawowych urządzeń biurowych,

·         wiedza z zakresu znajomości ustawy o samorządzie  gminnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy ordynacja podatkowa,

·         pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

·         osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie,pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  2.Wymagania dodatkowe:

·         znajomość struktury samorządu, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres  komunikatywność.

 3.  Mile widziana osoba z orzeczeniem niepełnosprawności.

 4.  Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

·         prowadzenie ewidencji podatków :  od nieruchomości, leśnego i rolnego,

·         prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia zobowiązań- podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego,

·         obsługa interesantów.

5.  Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny, kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Wejherowie (p.22),

b)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

    d)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie

          dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

e)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

f)    kserokopia dowodu osobistego (str.1i2),

g)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą   na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie   z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym ”w terminie do dnia  26 kwietnia 2011 roku do godz.15.30.

                Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert , osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.

 

 

Wynik

 

Wejherowo, dnia 31 maja 2011 roku

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na  wolne  stanowisko urzędnicze

Inspektora w Wydziale Finansowym

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  

 Pani  Stefania BUDNIK

zamieszkała w Strzebielinie.

Uzasadnienie:  Pani Stefania Budnik posiada kwalifikacje i predyspozycje  gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

 

                              

                                                               PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

                                                         Krzysztof Hildebrandt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-04-2011 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 31-05-2011 15:07