Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXII/280/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uchwała Nr VIIIk/XXII/280/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ?Program współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? zwany dalej Programem współpracy, stanowiący Załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XXII/280/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 6 listopada 2020 r.

"Program współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Wstęp

Przyjmując niniejszy dokument władze Gminy Miasta Wejherowa deklarują wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sprawna współpraca z ww. podmiotami, oparta na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności, przyczyni się do prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców.

Konsultowanie niniejszego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi powoduje, że jego zapisy stają się wyrazem zaangażowania dwóch stron zmierzających do prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz lokalnej społeczności a w konsekwencji do rozwoju Gminy Miasta Wejherowa i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Celem głównym Programu współpracy jest systematyczna poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Wejherowa poprzez  pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

Celami szczegółowymi Programu współpracy w roku 2021 są: kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, wzrost efektywności działań i potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych dla skutecznej realizacji zadań publicznych, wspomaganie działalności nowo powstałych organizacji, rozwijanie samorządności i edukacji obywatelskiej, przeciwdziałanie uzależnieniom i innym patologiom społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w szczególności osób niepełnosprawnych, zaktywizowanie dzieci i młodzieży, zaktywizowanie działalności kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej, stwarzanie warunków do lepszego wykorzystania tradycji regionalnej, historii, zabytków miasta, między innymi dla rozwoju turystyki, zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Program został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Strategię Rozwoju Wejherowa na lata 2012 - 2022.

Rozdział 1.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy Programu współpracy

Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Miasta Wejherowa lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę):

1. organizacji pozarządowych,

2. oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 2.
Formy i zasady współpracy

Współpraca między Gminą Miasta Wejherowa a podmiotami określonymi w Rozdziale 1 niniejszego Programu współpracy, odbywająca się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, ma formy:

1. zlecania zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

3. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego,

4. współdziałania z zespołami o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym w szczególności z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego,

5. zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

6. publikowania ważnych informacji związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na stronie internetowej Gminy Miasta Wejherowa,

7. promocji osiągnięć organizacji pozarządowych w mediach.

Rozdział 3.
Zlecanie realizacji zadań publicznych

1. Obszary współpracy ? zakres zlecania zadań publicznych.

W 2021 roku Gmina Miasta Wejherowa będzie zlecać w formie wspierania realizację zadań publicznych z zakresu:

a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zmianami)  ?      65 000,- zł,

b) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

- profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków ? 35 000,- zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym - 280 000,-zł,

c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ? 50 000,- zł,

d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ? 417 500,- zł,

e) turystyka i krajoznawstwo ? 5  000,- zł,

f) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 100 000,-zł.

Zadania zlecane przez Gminę Miasta Wejherowa w 2021 roku będą realizowane w ramach roku budżetowego. Na realizację powyższych zadań publicznych przeznacza się kwotę 952 500,- zł.

2. Priorytetowe zadania publiczne.

a) ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia:

- wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania osób dotkniętych utratą zdrowia w społeczności lokalnej,

- rehabilitacja i integracja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Wejherowa,

- edukacja w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

b) ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków,

- profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- prowadzenie świetlic środowiskowych oraz opiekuńczo - wychowawczych,

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji  Zima i Lato,

- organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym na obiektach sportowych.

c)  ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej - festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli realizowanych na terenie Gminy Miasta Wejherowa,

- realizacja i wspieranie działań w sferze edukacji kulturalnej społeczeństwa i promocji dziedzictwa kulturowego regionu,

- wspieranie inicjatyw kulturalnych służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,

- wspieranie projektów z zakresu promocji kulturalnej Gminy Miasta Wejherowa w kraju i za granicą.

d) ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

- szkolenie dzieci i młodzieży,

- szkolenie, współzawodnictwo i rekreacja osób niepełnosprawnych,

- organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,

- udział wejherowskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych.

e) ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze turystyka i krajoznawstwo:

- upowszechnienie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców Gminy Miasta Wejherowa,

- organizacja na terenie Gminy Miasta Wejherowa imprez o tematyce krajoznawczej i turystycznej (festiwale, targi, konkursy, rajdy itd.),

- wspieranie projektów promujących ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie w Gminie Miasta Wejherowa oraz wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Miasta Wejherowa,

f) ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 4.
Okres realizacji Programu współpracy

Program współpracy obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rozdział 5.

Sposób realizacji Programu współpracy

Program współpracy będzie realizowany przez:

1. przygotowanie i prowadzenie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. rozpatrywanie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej,

3. prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4. sporządzanie i rozliczanie umów na zlecanie realizacji zadań publicznych, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad wykonywanymi zadaniami publicznymi.

Rozdział 6.
Tryb powoływania i skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w Otwartym Konkursie Ofert

1. Prezydent Miasta po upływie terminu składania ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert powołuje zarządzeniem Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  przedstawiciele Prezydenta oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie.

3. W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także osoby z głosem doradczym, posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi w konkursie ofertami wydaje opinię pisemną, którą przedkłada Prezydentowi.

Rozdział 7.
Sposób tworzenia Programu współpracy oraz przebieg konsultacji

1. Przed wniesieniem pod obrady Rady Miasta Programu współpracy na rok 2021, Prezydent Miasta Wejherowa przesyła Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, pełniącej funkcję doradczą, projekt Programu współpracy na rok 2021 do zaopiniowania.

2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jako reprezentant organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, po zapoznaniu się z projektem Programu współpracy, wydaje pisemną opinię dotyczącą projektu Programu współpracy w formie uchwały.

Rozdział 8.
Ocena realizacji Programu współpracy

1. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2021 nie później niż do dnia 31 maja 2022 roku po wcześniejszych konsultacjach z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy będzie zawierać następujące wskaźniki: liczba osób będących adresatami realizowanych zadań, liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, liczba organizacji po raz pierwszy realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, wysokość kwot udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym, liczba obszarów współpracy, w których zlecono realizację zadań organizacjom pozarządowym.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-11-2020 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-11-2020 12:45