herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVII/433/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 paz?dziernika 2017 r. w sprawie przekazania Wojewo?dzkiemu Sa?dowi Administracyjnemu w Gdan?sku odpowiedzi na skarge? z dnia 15 wrzes?nia 2017 roku Fundacji BURASEK z siedziba? w Gdyni na uchwałe? Nr VIIk/XXXV/411/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 sierpnia 2017 roku

Uchwała Nr VIIk/XXXVII/433/2017
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku odpowiedzi na skargę z dnia 15 września 2017 roku Fundacji BURASEK z siedzibą w Gdyni na uchwałę Nr VIIk/XXXV/411/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 sierpnia 2017 roku

Na podstawie art.54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1369, z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku poz.446, z późn.zm.),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta Wejherowa przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargę Fundacji BURASEK z siedzibą w Gdyni z dnia 15 września 2017 roku, na uchwałę Nr VIIk/XXXV/411/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 sierpnia 2017 roku stanowiącą odpowiedź na wcześniejszą skargę tej Fundacji z dnia 3 sierpnia 2017 roku.

2. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku,

2) ustanowienia dalszego pełnomocnictwa w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz


Załącznik do Uchwały Nr VIIk/XXXVII/433/2017
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 10 października 2017 r.

Wejherowo, dnia 10 października 2017 roku


 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny

        w Gdańsku

        Aleja Zwycięstwa 16/17

        80-219 Gdańsk

        Skarżący:

        Fundacja BURASEK

        ul. I Armii Wojska Polskiego 16

        81-383 Gdynia

        Organ:

        Rada Miasta Wejherowa

        Plac Jakuba Wejhera 8

        84-200 Wejherowo 

Odpowiedź na skargę

Na podstawie art.54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1369, z późn.zm.) Prezydent Miasta Wejherowa przekazuje skargę Fundacji BURASEK z siedzibą w Gdyni z dnia 15 września 2017 roku na uchwałę Nr VIIk/XXXV/411/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Fundacji BURASEK z dnia 03 sierpnia 2017 roku na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXXIV/409/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji BURASEK z siedzibą w Gdyni   i wnosi o:

1)odrzucenie  ww. skargi jako niedopuszczalnej, ewentualnie o

2)oddalenie skargi;

3)zasądzenie od Skarżącego na rzecz Organu kosztów postępowania.


 

Uzasadnienie

Skargą z dnia 15 września 2017 roku Fundacja BURASEK z siedzibą w Gdyni zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXXV/411/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku.

Zaskarżona uchwała dotyczyła przekazanej Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Fundacji BURASEK z dnia 03 sierpnia 2017 roku na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXXIV/409/2017  z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji BURASEK z siedzibą w Gdyni.

Skarga z 15 września 2017 roku dotyczy uchwały podjętej w wyniku rozpoznania skargi wniesionej w trybie art.227 (Dział VIII ?Skargi i wnioski?) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1257, z późn.zm.).

W myśl powołanego przepisu przedmiotem skargi powszechnej może być w szczególności  zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

W odniesieniu do powyższego w obowiązującym orzecznictwie sądowo - administracyjnym panuje ugruntowany pogląd, że wskazana w ww. przepisie k.p.a. skarga jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, których naruszenie nie daje podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego. Skargi takie są załatwiane w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną  tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia sprawy będącej przedmiotem skargi. W postępowaniu tym nie rozstrzyga się konkretnej sprawy administracyjnej, nie jest wydawany akt administracyjny, ani dokonywana czynność z zakresu administracji publicznej dotycząca uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (vide: postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 07.12.2012 r. sygn. akt: III SA/Łd 952/12; Komentarz do art.227 k.p.a. - Barbara Adamiak/Janusz Borkowski, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Komentarz, wydanie 12, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2012).

Tym samym należy stwierdzić, że ocena prawidłowości prowadzenia postepowania skargowego w trybie przepisów działu VIII k.p.a. nie podlega kontroli sądów administracyjnych.

Sąd administracyjny kontroluje działalność administracji publicznej w zakresie określonym przez ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg dotyczących spraw wymienionych w art.3 § 2, a ponadto spraw wymienionych w § 2a i § 3 tego artykułu p.p.s.a.

Jak z powyższego wynika katalog skarg wymienionych w art.3 § 2 p.p.s.a. nie obejmuje skargi powszechnej w rozumieniu działu VIII k.p.a. Nie przewidują dopuszczalności zaskarżenia działań realizowanych w ramach ww. postępowania także żadne ustawy szczególne.

Ponadto Organ wskazuje, że do zakresu spraw objętych właściwością sądów administracyjnych, niezależnie od formy, jaka zostanie temu nadana, a więc także wówczas, gdy nastąpi to w formie uchwały (uchwała jest właściwą formą działania rady gminy jako organu kolegialnego) nie należy również sposób załatwiania skargi powszechnej przez uprawniony organ (art.237 § 1 i § 3 k.p.a.).

Powyższe potwierdza teza wyroku  Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2002 roku (sygn. akt II SA/Wr 3121/01), w którym NSA wyraźnie zaznaczył, że sąd administracyjny ?nie jest właściwy do rozpoznawania skarg powszechnych w rozumieniu działu VIII k.p.a., a więc skarg związanych z krytyką nienależytego wykonywania działań przez właściwe organy albo przez ich pracowników (art.227 k.p.a.).?

W myśl brzmienia art.101 § 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku poz.446, z późn.zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może ? po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia ? zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Organ zaznacza jednak, że ww. przepis umożliwia zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwał podjętych jedynie w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Natomiast w żadnym wypadku nie może być kwalifikowana jako akt podlegający zaskarżeniu na podstawie art.101 ustawy o samorządzie gminnym uchwała podjęta przez Radę Miasta w trybie postępowania skargowego regulowanego przepisami k.p.a. Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie m.in. w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2002 roku (sygn. akt: IISA/Wr 3121/01), postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 maja 2005 roku (sygn. akt: II SA/Bk 276/05), postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2010 roku (sygn. akt: III SA/Łd 176/10), postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 grudnia 2012 roku (sygn. akt: III SA/Łd 952/12), postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2016 roku (sygn. akt: II SA/Ke 230/16 ? I OSK 2091/16).

Mając na uwadze wyżej przytoczone obowiązujące przepisy i orzecznictwo, w ocenie Organu nie budzi wątpliwości, że przedmiotowa uchwała Rady Miasta Wejherowa podjęta w trybie postępowania skargowego, regulowanego przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, nie może być kwalifikowana jako akt podlegający zaskarżeniu na podstawie art.101 ustawy o samorządzie gminnym.

Skarga na taką uchwałę nie jest skargą na czynność mieszczącą się w zakresie właściwości sądu administracyjnego, a zatem jest niedopuszczalna i w konsekwencji, stosownie do art.58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. podlega odrzuceniu.

Z ostrożności procesowej, gdyby Sąd zakwalifikował skargę Fundacji BURASEK do merytorycznego rozpatrzenia, Organ poniżej wywodzi na okoliczność jej oddalenia.

Rada Miasta wyjaśnia, że uchwała nr VIIk/XXXV/411/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku dotycząca przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu skargi wraz z odpowiedzią na skargę stanowi realizację nakazu wynikającego z przepisu art. 54 § 2 p.p.s.a. Rada Miasta uważa przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zarzuty skargi oraz udzielenie na nie odpowiedzi w formie uchwały za swój obowiązek wynikający z ww. przepisów.

Rada rozpatrzyła poszczególne zarzuty zawarte w skardze i stwierdza, że są one bezpodstawne. Pełnomocnik skarżącej Fundacji nie podjął nawet próby uzasadnienia swoich zarzutów w zakresie naruszenia przez Organ przepisów art. 7 i art. 8 w związku z art.77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, § 36 Statutu Miasta Wejherowa, art.23a ustawy o samorządzie gminnym czy Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wejherowa. Zdaniem Rady zarzuty pełnomocnika Fundacji dotyczące naruszenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie opierają się o faktyczny stan sprawy a na skrajnie subiektywnej ocenie tego stanu.

Wbrew twierdzeniom pełnomocnika Fundacji zawartych w skardze z dnia 15 września 2017 roku Komisja Rewizyjna a następnie Rada Miasta prawidłowo uznały, że  skarga Fundacji  jest bezzasadna. Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie (WZNK), co do zarzutów Fundacji wykazały ich nieprawdziwość i pozwoliły na ustalenie rzeczywistego stanu sprawy. W skardze  pełnomocnik Fundacji, poza własnymi twierdzeniami nie przedstawił żadnych dowodów na rzekome naruszenie  obowiązków przez pracowników WZNK.

Rada Miasta wskazuje także na błędne stanowisko Skarżącego, który uchwałę Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi nazywa ?wyrokiem sądu kapturowego? o ile Rada nie podziela jego stanowiska w sprawie.

Rada Miasta odrzuca również jako nie mający merytorycznego znaczenia w sprawie zarzut czasu trwania posiedzenia Komisji Rewizyjnej, gdyż posiedzenie miało tylko jeden przedmiot obrad, a sprawa była już wcześniej przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej i samej Rady Miasta. Fundacja nie wzięła również pod uwagę, że członkowie Komisji Rewizyjnej przed jej posiedzeniem przygotowują się do posiedzenia poprzez własną analizę materiału zebranego w sprawie.


Niezasadny jest również zarzut pełnomocnika Fundacji co do trudności w uzyskiwaniu informacji publicznej. Pełnomocnik Fundacji średniomiesięcznie kieruje do Gminy Miasta Wejherowa kilka lub kilkanaście wniosków o udzielenie informacji publicznej. Na wnioski te uzyskuje odpowiedzi chyba, że następuje odmowa ich udzielenia ze względu na ochronę dóbr chronionych prawem.

Ze wskazanych wyżej względów skarga Fundacji jest bezzasadna.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 10-11-2017 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2017 12:30