herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

[Zakończono] Samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 

Samodzielny referent

 

 

 1. Nazwa jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 9, os.1000 – lecia PP 15, 84 – 200 Wejherowo

tel. 0 58 672 20 10

 1. nazwa stanowiska: Samodzielny referent

 2. wymiar czasu pracy: etat

 3. Wymogi kwalifikacyjne:

 

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne i co najmniej 2- letni staż pracy

 • znajomość przepisów prawa w zakresie prawa oświatowego, inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych, ustawy o rachunkowości,

 • biegła obsługa komputera,

 

Dodatkowe preferencje:

 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne i co najmniej 2 lata pracy

 • znajomość obsługi sekretariatu,

 • znajomość języka angielskiego,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na wyżej wymienionym stanowisku

 

  • Prowadzenie księgi ewidencji dzieci i uczniów, księgi absolwentów oraz sprawdzanie realizacji obowiązku szkolnego,

  • Sporządzanie i wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych,

  • Prowadzenie rekrutacji,

  • Prowadzenie dokumentacji związanej z majątkiem, szkoły, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

  • Prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminem gimnazjalnym i sprawdzianem klas VIII,

  • Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

  • Prowadzenie spraw kadrowych szkoły m.in.: listy płac, sporządzanie umów, ewidencja zwolnień lekarskich itp.

  • Wprowadzanie danych do SIO,

  • Przygotowywanie projektów pism wychodzących,

  • Zabezpieczanie dokumentacji szkolnej.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 • życiorys

 • list motywacyjny

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie

 • kserokopie świadectw pracy

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych

 • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na danym stanowisku

 

 1. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, os.1000 – lecia PP 15 w Wejherowie w godz. 8.00 - 13.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko samodzielnego referenta” w terminie do 26.07.2017 r.

Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.wejherowe.pl)

oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.

 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28.09.1997 r. (Dz.U.Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z póź. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22.03.1999 r.(Dz.U. nr 142 poz. 1593 z 2001 r z póż. zm.)


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W NABORZE NA STANOWISKO SMODIELNEGO REFERENTA OGŁOSZONEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE W ZAŁĄCZNIKU.


 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 10-07-2017 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 28-08-2017 11:32