TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W WEJHEROWIE

Biuro paszportowe, kierowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, znajduje się w budynku magistratu przy ul. 12 marca 195.

Tel.  (058) 672-45-56

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek

9.15 - 16.45

- wtorek

8.00 - 15.00

- środa    

8.00 - 15.00

- czwartek

8.00 - 15.00

- piątek        

8.00 - 15.00

PRZERWA CODZIENNIE 12.30 - 13.00
 
 
Złożenie wniosku o wydanie paszportu

WARUNKI PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH:

Złożenia wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu należy dokonać osobiście.

Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego (do 18 lat) składają rodzice lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Wymagana jest obecność małoletniego powyżej 5 roku życia.

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej składa przedstawiciel ustawowy tej osoby lub ustanowiony przez sąd opiekun. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku.

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul (art. 43 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych).

Uwaga !!!

We wszystkich Oddziałach Paszportów na terenie Województwa Pomorskiego tj. w Gdańsku, Gdyni i Słupsku funkcjonuje numerkowy system obsługi obywatela. System na bieżąco monitoruje ilość pobranych numerków i ogranicza ich wydawanie stosownie do czasu trwania przyjęcia wniosków oraz ilość oczekujących klientów, tym samym może zaprzestać ich wydawania przed końcem pracy urzędu. W związku z tym, prosimy, aby nie zostawiać załatwiania sprawy na sam koniec pracy Oddziału Paszportów, gdyż może zaistnieć sytuacja, że z powodu zbyt wielu oczekujących osób, nie będziemy w stanie wszystkich obsłużyć.

Klient zobowiązany jest pobrać tyle numerków kolejkowych (kolejka A lub B) ile wniosków chce złożyć lub ile gotowych paszportów chce odebrać tj. np. rodzina 4 osobowa, chcąca złożyć 4 wnioski paszportowe powinna pobrać 4 numerki.

Paszport biometryczny jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dotyczy to również paszportów wydanych przed sierpniem 2006r.

Paszport biometryczny wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Paszporty tymczasowe wydaje się:


(art. 23 ustawy z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych)

UWAGA:
Paszporty wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 13 lipca 2006r. zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane!
Szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów państwa docelowego znają Państwo na stroniehttp://poradnik.poland.gov.pl/

 


WYMIANA PASZPORTU Z POWODU ZMIANY DANYCH:

W przypadku zmiany lub sprostowania danych zamieszczonych w paszporcie, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Paszport traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

1. WAŻNY PASZPORT lub dowód osobisty w przypadku gdy dotychczas posiadany paszport jest nieważny.

2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.

Wnioskodawca podpisuje wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

Druki wniosków można otrzymać w punktach paszportowych - z uwagi na gramaturę papieru i wymiary wniosku paszportowego nie ma możliwości wydrukowania wniosku paszportowego z internetu; nie będą przyjmowane wnioski paszportowe wydrukowane samodzielnie przez interesantów.

3. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej - na wprost, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Prawidłowe zdjęcie paszportowe.    Zaleca się przedłożenie dwóch fotografii.

Uwaga !!!

Wnioski paszportowe do których zostaną załączone zdjęcia nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.

 Wyjątki:

4. Oryginał dowodu opłaty paszportowej wniesionej na konto lub uiszczonej w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w sali przyjęć wniosków paszportowych w Oddziale Paszportów w Gdańsku),

5. Dokument uprawniający do ulgi paszportowej: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja osoby niepełnosprawnej,

6. Oryginał odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa, a w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

7. Potwierdzenie nadania numeru PESEL (dotyczy osób, które mają nadany numer PESEL po 01.03.2015r.)

Zaleca się przedłożenie skróconego aktu małżeństwa przy złożeniu wniosku również w przypadku zawarcia związku małżeńskiego na terenie RP. 
 

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

Przed wydaniem dokumentu paszportowego organ paszportowy umożliwia osobie wydającej ten dokument sprawdzenie, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku braku zgodności, dokument paszportowy przesyłany jest do Centrum Personalizacji Dokumentów w celu ponownego wydrukowania. W takim przypadku termin odbioru nowego paszportu ulega wydłużeniu. Wobec powyższego należy najpierw odebrać paszport, a dopiero później dokonywać zakupu biletów, zawierania umów związanych z wypoczynkiem za granicą itp. 

1. WAŻNY PASZPORT.

2. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni.Wymagana jest obecność osoby małoletniej powyżej 5 roku życia w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku. Na druku wniosku paszportowego należy czytelnie wypełnić rubryki od 1 do 13.

Rubrykę nr 14 rodzice wypełniają na miejscu, przy pracowniku. Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, podpisują wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli małoletni z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

3. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej - na wprost, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Prawidłowe zdjęcie paszportowe.    Zaleca się przedłożenie dwóch fotografii.

Uwaga !!!

Wnioski paszportowe do których zostaną załączone zdjęcia nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.

Wyjątki:


Rodzice (lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny) składają przez urzędnikiem przyjmującym wniosek oświadczenie o zgodzie na wydanie małoletniemu paszportu. Zgodę tę potwierdzają osobiście, na druku wniosku.

UWAGA:


Zgoda taka powinna mieć formę jednoznacznego oświadczenia woli, a jego treść powinna zawierać deklarację:

"Wyrażam zgodę na wydanie paszportu mojemu dziecku: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia"

 

Zaleca się przedłożenie aktualnego skróconego aktu urodzenia lub zupełnego aktu urodzenia. Obowiązek przedłożenia zupełnego aktu urodzenia istnieje przypadku zmiany danych osobowych małoletniego. Urząd Stanu Cywilnego ma obowiązek wydać odpis aktu urodzenia do celów paszportowych bezpłatnie. Przedłożenie aktu urodzenia ma na celu uzupełnienie danych osobowych małoletniego jak i rodziców, które nie zostały wpisane przy rejestracji dziecka lub w innych okolicznościach. 

4. Spisany nr PESEL lub potwierdzenie nadania numeru PESEL (dotyczy osób, które mają nadany numer PESEL po 01.03.2015r.)

5. Dowód uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto lub w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Dokument uprawniający do ulgi paszportowej - legitymacja szkolna.

 

Rodzice lub opiekunowie prawni składając wniosek, legitymują się aktualnymi dowodami osobistymi, paszportami lub kartą pobytu w przypadku cudzoziemca.

Paszport małoletniego odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd z waznym dokumentem tożsamości.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

Organ paszportowy potwierdza własnoręczność podpisu rodzica lub opiekuna prawnego w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu dla dziecka na terenie innego województwa lub w placówce konsularnej. Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 9 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).

Wymagane dokumenty:

Zaleca się przedłożenie aktualnego skróconego aktu urodzenia lub zupełnego aktu urodzenia. Obowiązek przedłożenia zupełnego aktu urodzenia istnieje w przypadku zmiany danych osobowych małoletniego. Urząd Stanu Cywilnego ma obowiązek wydać odpis aktu urodzenia do celów paszportowych bezpłatnie.


Opłacie skarbowej nie podlega potwierdzenie własnoręczności podpisów rodziców/opiekunów prawnych, gdy wniosek o wydanie paszportu dla dziecka jest składany na terenie województwa pomorskiego.


OPŁATY PASZPORTOWE:

Opłaty podstawowe - dorośli:
Opłaty ulgowe - dorośli:
Opłaty podstawowe - dzieci:
Opłaty ulgowe - dzieci:

Ulgowa opłata paszportowa przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, od urodzenia do 7 roku życia oraz uczniom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Ulga w opłacie paszportowej z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (przysługuje po okazaniu w dniu składania wniosku):

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu można korzystać tylko z jednej ulgi.

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

Zwolnienie z opłaty wymaga udokumentowania.

Opłatę za wydanie nowego paszportu obniża się o 10% za każdy pełny rok pozostający do terminu upływu ważności posiadanego paszportu, gdy jest on wymieniany z powodu:

UWAGA:

W przypadku korzystania z ulg z powyższych powodów bądź zwolnienia z opłaty wysokość opłaty paszportowej należy ustalać z pracownikiem organu paszportowego przyjmującego wnioski paszportowe.

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności paszportu dotychczas posiadanego z powodu utratypodwyższa się o 200% opłaty podstawowej, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. Przez zniszczeniu dokumentu paszportowego należy rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.


Nr konta, na które należy wpłacać opłaty paszportowe:

NBP O/Gdańsk
07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
z dopiskiem:
"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

Uwaga! Jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego składanego wniosku paszportowego!

UWAGA:

Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.


Terminy realizacji złożonych wniosków o wydanie paszportu:

Nie powinny one przekroczyć:
UWAGA:

Terminy te mogą być krótsze w zależności od ilości składanych wniosków. Z tego względu apelujemy o zgłaszanie się w sprawach paszportowych poza okresem związanym z sezonem urlopowym, co ułatwi złożenie wniosku oraz znacznie skróci czas oczekiwania na otrzymanie gotowego paszportu. Planując wyjazd, wskazanym jest uprzednie sprawdzenie we właściwym przedstawicielstwie konsularnym, czy termin ważności posiadanego paszportu będzie uprawniał do wjazdu na teren danego kraju.

Nasi klienci mogą śledzić realizację wniosków paszportowych na stronie internetowej: http://www.obywatel.gov.pl - opis statusów znajduje się w załączniku na dole strony.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

1. ustawa z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 268 z późn. zmianami)

2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r., w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152 poz. 1026 z późn. zmianami)

3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r., w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 25 poz. 126)

4. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267. z późn. zmianami)

 

Wzór wypełnienia wniosku paszportowego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-03-2010 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 06-09-2017 07:34